Share

Бланк зведена таблиця 1-по освіта

Public

08 December 2018

Views: 62

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення

Download: http://juiferedac.fastdownloadcloud.ru/d?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjE6Imh0dHA6Ly9wYXN0ZWxpbmsubmV0LyI7czozOiJrZXkiO3M6NjA6ItCR0LvQsNC90Log0LfQstC10LTQtdC90LAg0YLQsNCx0LvQuNGG0Y8gMS3Qv9C+INC+0YHQstGW0YLQsCI7fQ==

У графі 1 наводяться дані про загальну кількість вихованців, учнів, слухачів, у графах 2-14 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком. При цьому до звіту за ф. Даниленко Все права на материалы, размещенные на www.

У минулорічному звіті ці дані не включалися до графи 2. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Звіт підписується керівником або його заступником.

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення - Дані у рядках 01 - 04 наводяться у цілих числах.

Мережа позашкільних навчальних закладів без ДЮСШ Код закладу N рядка Кіль- кість поза- шкіль- них навчаль- них закладів, од. Розподіл гуртків, груп, інших творчих об'єднань та вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності N рядка Гуртки, групи та інші творчі об'єднання, усього У тому числі за напрямами діяльності науково- технічний еколого- натура- лістичний туристсько- краєзнавчий фізкультурно- спортивний або спортивний художньо- естетичний дослідницько- експери- ментальний бібліотечно- бібліографічний оздоровчий інші кіль- кість гурт- ків, груп та інших твор- чих об'єд- нань, од. Кількість і склад педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів та кількість зайнятих ставок N рядка Кількість працівників - усього, осіб З них З графи 1 - кількість пенсіонерів, осіб З графи 1 - кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи Кількість ставок, од. Розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком та напрямами роботи гуртків, груп та творчих об'єднань осіб N рядка Кількість вихованців, учнів, слухачів - усього сума даних граф 2 - 14 У тому числі особи, яким виповнилося 6 років і менше 7 років 8 років 9 років 10 років 11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 18 років і більше А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об'єднаннях сума даних рядків 02 - 12 01 у тому числі за напрямами діяльності гуртків, груп, творчих об'єднань науково-технічним 02 еколого-натуралістичним 03 туристсько-краєзнавчим 04 фізкультурно-спортивним або спортивним 05 художньо-естетичним 06 дослідницько-експериментальним 07 військово-патріотичним 08 соціально-реабілітаційним 09 гуманітарним 10 бібліотечно-бібліографічним 11 оздоровчим 12 З рядка 01 - дівчат 13 Розділ V. Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів N ряд- ка Усі типи поза- шкіль- них навчаль- них закла- дів сума даних граф 2 - 13 У тому числі центри, будинки, клуби науково- технічної творчості учнів- ської молоді, станції юних техніків центри, будинки, клуби еколого- натураліс- тичної творчості учнівської молоді, станції юних натура- лістів центри, будинки, клуби, бюро туризму, крає- знавства, спорту та екскурсій учнів- ської молоді, турис- тсько- крає- знавчої творчості учнів- ської молоді, станції юних туристів центри, палаци, будинки, клуби худож- ньої твор- чості дітей, юнацтва та молоді, художньо- естетич- ної твор- чості учнів- ської молоді, дитячої та юнаць- кої твор- чості, естетич- ного вихо- вання центри військово- патріо- тичного напряму малі академії наук учнів- ської молоді терито- ріальні відді- лення малі академії мистецтв народ- них ремесел клуби фізичної підго- товки дитячі флотилії моряків і річко- виків дитячі ста- діони дитячі парки інші зак- лади А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Загальна площа всіх приміщень, м 2 01 у тому числі площа, здана в оренду 02 Крім того, орендована площа, м 2 03 З рядків 01 і 03 - площа приміщень для занять, м 2 04 Кількість закладів, які мають глядацьку лекційну залу, од. Даниленко ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, необхідно терміново повідомити про це адресата. Порядок та строки подання звіту 1. Звіт щороку складається станом на 01 січня відділами управліннями освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій по закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України незалежно від форми власності не пізніше 02 лютого. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до Міністерства освіти і науки України відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики не пізніше 15 лютого. Порядок складання звіту 1. Заклади, що знаходяться в селищах міського типу, враховуються по міській місцевості. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району місту. У рядку 01 наводяться дані про усі позашкільні навчальні заклади, у рядках 02 - 15 відображаються дані про типи закладів. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15, а дані рядка 02 - сумі даних рядків 03 - 14. У графі 1 наводяться дані про кількість усіх позашкільних навчальних закладів. У графах 2 - 6 наводяться дані про кількість позашкільних навчальних закладів, які фінансуються з бюджетів різних рівнів. Графи 2 - 6 заповнюють заклади державної і комунальної форм власності. У звітах приватних закладів графи 2 - 6 не заповнюються. У звітах закладів державної і комунальної форм власності дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 6 за всіма рядками. У розділі II дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15 за всіма графами, а дані рядка 02 дорівнюють сумі даних рядків 03 - 14. За графами 1 - 20 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами діяльності та кількістю вихованців, учнів, слухачів у них, а за графами 03 - 14 - за типами профільних закладів. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 за всіма рядками, а дані графи 2 - сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 за всіма рядками. У рядках 25 - 29 наводяться дані про заходи, проведені лише позашкільними навчальними закладами, а в рядку 30 - про загальну кількість заходів, включаючи як заходи, проведені позашкільними навчальними закладами, так і заходи районного, міського, обласного, республіканського рівня. До рядків 25 - 30 включаються дані лише про заходи, фінансування яких здійснюється лише по галузі освіти згідно з. У розділі III наводяться відомості про педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які мають основну роботу в цих закладах за рядками 01 - 15 , а за рядками 16 - 20 - інформація про тих, хто працює за сумісництвом. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10 - 14 за всіма графами. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 5, 7, а також сумі даних граф 9 - 12 за рядками 01 - 15. У рядку 01 наводяться дані про усіх вихованців, учнів, слухачів, у рядках 02 - 12 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи гуртків, груп та інших творчих об'єднань. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 - 12 за всіма графами. Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати даним рядка 01 графи 2 розділу II, а дані рядка 13 графи 1 - даним рядка 19 графи 2 розділу II. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість вихованців, учнів, слухачів, у графах 2 - 14 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком. Сума даних граф 2 - 14 має дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками. У рядках 01 - 41 наводяться дані про матеріально-технічну базу закладів, у графах 2 - 13 - дані про матеріально-технічну базу за типами закладів. Дані у рядках 01 - 04 наводяться у цілих числах. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 13 за всіма рядками. Директор департаменту економіки та фінансування С. Даниленко Все права на материалы, размещенные на www. Цитировании и использование любых материалов, размещенных на сайте www. Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации.
Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 14. Із загальної кількості учнів дані про тих, які вивчають іноземну мову поглиблено наводяться по рядках 06-14 розділу ІІІ із зазначенням кожної мови. Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 14. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10 - 14 за всіма графами. У цьому рядку зазначаються також дані про призовників, які прийняті до ПТНЗ для отримання професії водія на договірних умовах із Міністерством оборони України та відповідно до рішень Кабінету Міністрів України і надалі будуть направлятися для проходження служби у Збройних силах України, - у рядках 4-10 з рядка 2 - за галузевими напрямками економіки України, тобто: - у рядку 4 - для промисловості, - у рядку 4 - для промисловості, - у рядках 11-25 - кількість учнів, слухачів, які вибули протягом звітного календарного року, тобто: - у рядку 11 - загальна кількість. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за всіма рядками. Освітній портал Освіта одещини. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

Advertisement

Disable Third Party Ads