Share

AutoTool Đào Bitcoin Cùng Ếch Con

Public

26 August 2019

Views: 111

Link đăng ký tài khoản: http://bit.ly/2Moa4U3

Hướng dẫn cài đặt tool

1. Sử dụng trình duyệt Chrome hoặc FireFox + cài đặt extension imacros: https://www.google.com/search?q=extension+imacros&oq=extension+imacros

2. Chạy imacros click TAB BOOKMARKS và tạo một tập tin: BitcoinEchCon.iim bằng cách click chọn bất kỳ một tập tin .iim nào đó có sẵn >> Click chọn MANAGE --> Edit Macro --> Click chọn "Save As & Close" đổi tên tập tin thành "BitcoinEchCon.iim"

3. Nhập nội dung bên dưới vào tập tin BitcoinEchCon.iim

SET !LOOP -9999999
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
SET !TIMEOUT_PAGE 10
SET !ERRORIGNORE YES
SET !TIMEOUT_STEP 1

TAB T=1
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=CLASS:btn*btn-success*refresh-button
WAIT SECONDS=3
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=CLASS:btn*btn-primary*btn-lg*center&&TXT:Close
WAIT SECONDS=3
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=CLASS:boost-icon-flashing*
WAIT SECONDS=3
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=CLASS:btn*btn-primary*btn-lg*center&&TXT:Close
WAIT SECONDS=3
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=CLASS:miner-cart
WAIT SECONDS=3
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=CLASS:btn*btn-info*btn-lg*center&&TXT:Cancel

Click chọn "Save & Close"
Click chọn "PLAY" tab and click "Play Macros"

Lưu ý: Tool chỉ có thể chạy trên trang hiển thị chú ếch con

Good luck!

Advertisement

Disable Third Party Ads