<h1>Titan Gel For Penis</h1>

26 June 2021

Views: 261

<p>Mật khẩu phải c&oacute; độ d&agrave;i &iacute;t nhất 6 k&iacute; tự, kh&ocirc;ng được ph&eacute;p d&agrave;i qu&aacute; 30 k&iacute; tự, bao gồm cả số v&agrave; chữ. Lưu thương hiệu, email v&agrave; trang web của t&ocirc;i v&agrave;o tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y mang đến lần tiếp sau t&ocirc;i nhận x&eacute;t. Thường thời gian chữa trị sẽ l&agrave; 3 tu&yacute;p, c&oacute; người sẽ nhanh ch&oacute;ng hơn tuy nhi&ecirc;n cũng c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n chậm rộng anh nh&eacute;. Đặt h&agrave;ng thẳng b&ecirc;n tr&ecirc;n khối hệ thống Website, sau Khi c&oacute; được đơn h&agrave;ng Online, chuy&ecirc;n nghiệp vi&ecirc;n tư vấn sẽ x&aacute;c nhận kỳ lại đơn sản phẩm. c&ugrave;ng với chất lượng tốt nhất, tr&aacute;nh ng&ocirc;i trường hợp “Tiền mất tật đem” th&ocirc;ng những th&ocirc;ng c&oacute; được thuộc t&iacute;nh như bản th&acirc;n mong mong muốn m&agrave; c&ograve;n gặp gỡ n&ecirc;n nhiều t&aacute;c sợ to rộng lớn.</p>

<div style="text-align:center">

<iframe width="569" height="311" src="https://www.youtube.com/embed/3XQWPTtN5U8" frameborder="0" alt="titan gel" allowfullscreen=""></iframe>

</div>

<p>L&uacute;c n&agrave;y độ d&agrave;i rộng dương vật sẽ được kh&ocirc;ng thay đổi, ho&agrave;n to&agrave;n th&ocirc;ng bị teo lại như lo ngại của một số nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng. Hiệu quả sử dụng sản phẩm vẫn được duy tr&igrave; ngay cả l&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch ngừng sử dụng sản phẩm. Titan Gel c&oacute; th&agrave;nh phần trả to&agrave;n từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;nTitan Gel c&oacute; bộ phận ho&agrave;n to&agrave;n từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tự nhi&ecirc;n, th&ocirc;ng tạo ngứa, th&ocirc;ng hương thơm, kh&ocirc;ng vị n&ecirc;n th&ocirc;ng hề đem lại t&aacute;c hại g&igrave; cho người d&ugrave;ng. Titan Gel chỉ hỗ trợ tăng k&iacute;ch thước dương vật v&agrave; k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i thời gian quan hệ một cơ hội bất ngờ nhất. Về liều cho d&ugrave;ng, dựa theo độ cao thấp của mỗi người m&agrave; lấy một lượng gel vừa đủ để thoa một lớp mỏng manh đều bao to&agrave;n bộ dương vật.</p>

<h2>Kh&aacute;ng Lo&agrave;i Muỗi V&agrave; C&ocirc;n Tr&ugrave;ng Nhỏ</h2>

<p>Khi sử dụng Titan gel qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n dừng ho&agrave;n to&agrave;n việc uống bia rượu để kết quả được đảm bảo chất lượng nhất. Hỗ trợ cải thiện k&iacute;ch thước dương vật, tăng chiều d&agrave;i đến dương vật. Titan Gel l&agrave; sản phẩm hỗ trợ, th&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave; dung dịch v&agrave; th&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng như thuốc trị bệnh dịch. Nội dung của Website đ&atilde; được đăng k&yacute; phi&ecirc;n bản quyền DMCA, Vui l&ograve;ng tr&iacute;ch dẫn mối cung cấp Khi sao ch&eacute;p.</p>

<div style="border: grey solid 1px;padding: 11px;">

<h3>Some Home Stagings Are Just Too Good - Mansion Global</h3>

<p>Some Home Stagings Are Just Too Good.</p>

<p>Posted: Thu, 15 Apr 2021 22:38:09 GMT [ source ]</p>

</div>

<p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, m&ugrave;i thơm nhẹ Nh&agrave; CửAng của hương bạc h&agrave; c&ograve;n đem kỳ lại những khoảng thời gian ngắn thư faken thoải m&aacute;i đến đ&ocirc;i lứa. Gi&uacute;p tăng khả năng cương cứng v&agrave; duy tr&igrave; sự cương dương, k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i thời hạn quan hệ t&igrave;nh dục, nhờ đ&oacute; l&agrave;m tăng hưng phấn rộng cho từng cuộc y&ecirc;u. C&aacute;c động t&aacute;c n&agrave;y n&ecirc;n được lặp đi lặp kỳ lại mặt h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; trong khoảng tầm ph&uacute;t. Việc d&ugrave;ng Gel Titan thường xuy&ecirc;n c&oacute; thể tăng số lần y&ecirc;u thương của bạn l&ecirc;n tới 1800 lần. Sau khi đ&atilde; quen thuộc dần dần c&ugrave;ng với b&agrave;i tập, h&atilde;y tăng dần con số v&agrave; độ kh&oacute; để c&oacute; hiệu quả tối ưu hơn. N&oacute;i v&igrave; vậy cũng kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩ vềa l&agrave; Titan Gel th&ocirc;ng hiệu quả m&agrave; so c&ugrave;ng với Titan Gel Gold cải tiến, n&oacute; sẽ c&oacute; hiệu quả chậm chạp hơn một ch&uacute;t &iacute;t tuy nhi&ecirc;n b&ugrave; kỳ lại gi&aacute; cả của n&oacute; sẽ cần chăng hơn.</p>

<h3>Hemono Gel C&oacute; Chất Lượng Th&ocirc;ng? Bộ Phận, Cơ Hội Sử Dụng, Gi&aacute; B&aacute;n</h3>

<p>Gi&uacute;p tăng th&iacute;ch th&uacute;, tăng kỹ năng k&iacute;ch mến sung m&atilde;n hơn khi quan tiền hệ. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh d&ugrave;ng, nếu gặp cần bất kỳ một k&iacute;ch ứng hoặc triệu bệnh lạ n&agrave;o l&agrave;, phải dừng kỳ lại để theo d&otilde;i. C&acirc;y Đ&ocirc;ng Hầu được v&iacute; như thuốc tăng cường sinh dục thời cổ điển, tăng mạnh ham mong muốn, gi&uacute;p nam giới nhanh ch&oacute;ng ch&oacute;ng phục hồi sau xuất tinh. H&atilde;y nhập Email của qu&yacute; kh&aacute;ch để c&oacute; được những th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch mới mẻ nhất từ Nh&agrave; Thuốc Vinh Lợi.</p>

<p>Sự thiệt TITAN GEL GOLD c&oacute; khả năng gia tăng độ d&agrave;i rộng dương vật được th&ocirc;ng? C&acirc;u hỏi tr&ecirc;n đang dần được nhiều đấng mi r&acirc;u cả to&agrave;n cầu đang quan t&acirc;m. C&oacute; một điều c&aacute;c bạn phải hiểu r&otilde; trước khi sử dụng Titan Gel, th&agrave;nh phầm kh&ocirc;ng phải l&agrave; thuoc, m&agrave; n&oacute; chỉ c&oacute; th&uacute;c đẩy quy tr&igrave;nh gia tăng k&iacute;ch thước dương vật, đẩy mạnh sức khỏe khoắn của cậu nhỏ, đặc biệt l&agrave; l&uacute;c lấn s&acirc;n v&agrave;o cuộc y&ecirc;u thương.</p>

<img class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAEdAXwDASIAAhEBAxEB/8QAHQAAAAYDAQAAAAAAAAAAAAAAAAQFBgcIAQMJAv/EAGYQAAEDAgQDBQMHBAkMDQoHAAECAwQFEQAGEiEHMUEIEyJRYRRxgQkVMkKRobEjUsHRFiQzQ2JyktThFxhTY3OClqKywtLwJSY0NkRHVFdlhpOVoxlVVnaDhaS1xPE1ZHWUtNPi/8QAGwEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAAAwACBAUGAQf/xAA4EQABAwMDAQUGBgEDBQAAAAABAAIDBAUREiExBhMiQVFxFBVCYZGhIzIzUoGxNMHh8BYkJWLR/9oADAMBAAIRAxEAPwDlVgYGBhJIYGBjOknywksZWMDGdJ9MDSfTCXcFYwMZ0n0wNJ9MJLBWMDAwMJcQwMDAwkkMDAAJNhgaThJYQwMDAwkkMDAscZ0m18JdwVjAxkJJ3wCkjCXFjAwCLC+BhJIYGM6cYIIwkkMDAxkC/XCSWMDGdPrgad+eEksYGPRQed8Y0+uEksYGBpOBpPlhLuChgYzpPlgaThJYKxgYzY4xhLiGBgYGEkhgYGABfCSQwMZ0n0wNJ9MJdwVjAxnSfTA0n0wksFYwMC29sDCXEMDGdPrgaT6YS7gq0w7JfC87nilmoDzOWo388x7T2SuFp+jxVzQfdluMf/rcP5uqvDctj44MJq1x+UaQPcb4bnC0nu6mI4+6jsdkfhmfo8UM1Ef+rUb+eY9J7InDI8+KeaB/1bjfz3EjJqaCLhJHuTfG5FRb5l1QPlywg4FN920/ko1/rQOGv/Ojmj/BuP8AzzGR2P8Ahqf+NHNP+DUf+eYk8VJJ2RIIPwUMbm6g4OTiF/xkjb7Mdyl7sg8vuorHY94an/jSzT/gzH/nmPQ7HnDPrxTzT/gzH/nmJX+c3Ej6DZ9xI/Tj2mpbXLa7+isLK57tg8lEv9Z7wxB34rZpH/Vlj+eYA7HvDA/8bGZx78tR/wCeYlr5z8m1j4g41rqN+YPxBH4Y4XLotlP5f2orHY64ZHccV8zkf+rcb+eY8K7HvDNPPirmf/BqP/PMSiqeDudv74j9GAJer6/+MMc1J/uyn8vuo7idjPhE8AZHGjNLV/zcpsL/AAm4WY3Ya4ESbBXaTrrKjzDuS+Xv0yjh4Nugm4NjbnjZc+eAOe48HCcLVAfhSJE+Tu4JT7ez9qpRUejmX2Gj/jzARhZj/JecPpQ1Q+0bLkf3HL8df4Tcbk3G4Nse2ypBuhRBHlgTnzeD/sn+6KfxH9rz/wCSvygfo8eKuT1/2rtfzzG5j5KXKkh1pkcd6wFOrCATldq25AH/AAv34NsVuuRrCJV5rPkUPqTb7DibuzjAzznXNcep1HM1RbolPdClhb6j7Q6BdLY1XuNrqPkbcyCGiScEZcEGW20sbC4gqA8//JVZR4eU+JUajx1rMpEt9TCQ1ldoFJCSq5vM8h9+EfLPyafDvML5RI4912nMAEmQ/lJJSCLbAJlEnn0x0Z4rZUmZ0Zy9QmFsIKqkouuu20NNhpepR8/QddvM2ctW4f0ujUKnwMuRmlw4LakvOIIJK1EXWr1Nrk/DkBi7ETdIKwb5qk1hYDhgH8rnMn5KnhAtGtHazmEA2/3kunf4SMaHvktuDbCSXO1bVBbyyG+fwfx0WYy1FabSUxmhcb2QOeNycvR1G5jtk7fUGO+zYU3t8rm0fkxuCQF/67Gq/wCAEj/+/G+D8lpwiqz7cal9q2Y+44dOleSnWiD7lvjHR+ZlSnd4q8doG+40DGI+TaYlxK0QwlQUDcJGGvgwMhGjk1jB5XMCv/J7dmjK9YkUCuds2ZGnxVaHmv2BSV6FWva6XiDsR1x4j/J/dmOQjWz20Zak3tc5BlD8XsWZ4jZSgz+K9ditRU6u/CySBc2bThj5oy1PpUZrv4vsyH7qaUR9IA7jEPtN0cRkjKi9v5OHs7OtB5HbMd0G25yS8n8Xxjyv5NfgtLPsuWe1VNrlRKFOIgxsmqDriUjUop1SQDZIJtfphbzLWI8R+HTTKCW7Xc+GJS7JOZYVU480qK2U6Wm3hqWeX5NW+Otky4ArkkLtBLSoCy/8m/kPMGYoeXI/G6vNvTHe6S4vK7OlOxNyBMuRth6135IvLNBcYbkcfqo73+uxRlZvbTa9/wBufwhi9ubOF9PpPEiiZxy4YjcV6YFS46NGttwpV40gfVJ5gDY72sbBO4+ZczJXsm+25RqU6DVac4pbbUZWn2lBG7f8bwgpseYt1wSsaI49TDgqHYXS1MhjqzkA+Gyocfkqsqc08dqxb1ys1t/8ZjW58lnkppOp7tA1FtPmrLLI/wDrMLMvNWa5alInV+pLIJSUrkLBHmCCcJz0iTI3kSHHT/DUVfjir11H7vstoLVTHgH6pFm/JtcIqeLze1Mhk9Qqixr/AGe23wiy+wTwJiC57UdRe/uGT+8H2iTb78O26k3ANgedseDt0OCMdJ4u+wXXWmnHAUdzuxTwWigmPx4zRKAH1MnNJ/ypoP3YSF9j3hiFWb4r5oWnzOWY4P2e2YlfUUjZVvjjUp8g7qH8oYkMefFMNqgHLfuou/rPOGf/ADq5n/waj/zzA/rPOGHI8Wcyj/q3H/nmJP8AbdJsTf7/AMMbW6gPNHxB/XgmU33bTj4f7UVnse8L+nFbNP8Agwx/PMY/rPeGZ5cVM0n3ZZj/AM8xLQqfmFH002xn5zNvC0q/qQcdBymG2wDwUSf1nnDX/nRzV/gzH/nmMf1nvDb/AJ0c0f4NR/55iWvnR3+xJ+0j8Ma1VFfVxKfTywsrnu2DyUTnsgcNP+dLNH+Dcf8AnmMHsg8NR/xoZoP/AFcjD/63EpqqKP8AlZPpZIxqXUm+r6j8f1YWV33bB5fdRd/Wi8NBueJ+ar+mXI389wD2SeF4G/FPNItz/wBrcb+eYktVRbHIqUPO18alVRA5IF/djhcEvdtP5KNh2TeFqjYcVMzqPkMuRv57iVuEnyZWTeLuXZeYqVxvrEBqJOVAU3Jy2yVKUlptwqGmWRb8qB8DhMXV3yQA2Bvi7HYXnOOcKa2VoBIzK+P/AISLjoKDVUMEbAWt+6pM5kDP7B0fMynQn6yJDRCvcNQP3YLLy/nKKT3uW54tzIjqUPtF8T7qbKgDyx7AQTZJtbytjPe9JRsWrSeysduCq9FFYaBMikyUEdVMKTb7Rjymc8k2VEUPeLYsSnSo2cJPpbHpcSI9stlJ96AfxwQXYjlqb7MPAquwqLJHjRYemNiJ8RXJS0/HE/O5eo74Jeo8J3+PHQr8RghIyHlSQPHluCL8y23oP+LbBBdmeLSumlPgVCrc2Oo2Dwv/AAjjcmSN9MhHpY/04lZ7hXktwafmhbRPVEp79KiPuwSe4QZXULMyJ7NugcSr8U4ILrD5FM9mKjlMlzl7QPtwDIdG/eBQ942w+XuDlNJtGrEtsfw20q/Vgm9walDePXxbzVH/AP8AWHi5U58V32chNATT1bBPvtjKZiSbd2B0O+HA/wAJMwJP7XrkFz+6FaPwBwUd4b56jkBtEGQP7VJA/wAsJwT2uFw7rgudiUTZfQdtX3YMofbBAKz8DjWrKeeYxs5l15QHVLjSx/iqOPHzfmNg3eoUxNuf7Vct9trYYZmOGxRwwpRbeB+iSffg02p09EH3DfCM1IktqtJhvNEc9Tah+Iws0nVUpTcGGyt+Q8oIQ01YqUo7ADAnSBu6KIh4py5HyhVc75hj0KmtKHeeN90pOllofSWr9HmbDri7PDzL1MyuiBQqMx3UWIkoSD9JR0m6lHqom5J8zhk8JOG7XDzLwjPFLlUlgOy3xvpV0bSedk3tfqbnEm5fRpqjCrHcnr6HFUKszVLGjjKrK39J2PJNXtBKUxlujOJkusXqahrbAJH5FfK+HF2XagubQ8yqqlTclNIfZF30gaElKr8jY4bvaMckxMr0dyLoKjViLOKSB+4OfnYinKnE+pZVdepUpTMFuogOqSkt2dKbjmi/K+N03vx4yvIZ3ll4/hWtrdRpIqJFLeSpnuxfTbTq+GGFxWzdWMtcLs5Zjys6gVqlZfqU6mlaAtKZTUVxbRKDsoa0puDsRcb4YtF4itzXFF6c2EEgDxYVq3W4VaolQpQkNqEuG8wQdwQtBTv9vLD3v0swCrljC93Cose3f2vntdpNBdWdlKcozG23kkg4DXbe7abwCmp1HaBvbRQ49j/KvhbyTwyo2YstNVdMMyJLOtp1ov6bugE2PK1tjubEeW11idk7LUGlLltUQpvZKLOOqVpNrruFaSNzbp7ztioNTtklaQWmRpwCFBNV46dp2p1qVX59eabnSjd1xMGKgHYJ+iEkDkBizfAnPdUzfwRqEvjlVTUp8WrrZprrjbLakshlJ0JDaUg2JNza+IypuTaTVETqo/FLUOGhx4i5vpQoAC5J53tzBvh0VWEzQKGxQWT3YjMIeU2Rb8o6kOKJBAIPiAA6AAYGJGvGyVRb5KYB7zkKJc6LM6u6WXCGgSEjyT0+7Ds4AQ6nS87KqTElyOURVAOpAJTvbbDOkXdqp7zayjY/HliSuE1bRTa77Myy269IaLKEFINze557Y7Du9ufNVtydppJAPIqyHD2fJmcSKEqVXZctftYAQ4hITbSry5YsFmRJ+bEahb8qn9OK58Mp1Rd4iUFl+PGYa9rv4VMgnwK/N3xZPMyL05G9/wAqkfjiRdnYp3eio+jnF+//ALKo3aA4XmC+5nyhMITHdUE1BkJt3az++j0VyPkbHriDF6geX34v1NhRpsV2LLjofaeQptxtxOpK0kWKSOotinfFvh29w4rq2khbtMlXehyCq4CTzbJ6KT94seuMvRVpcOzevW4A1xwUwHHCL4KuPoA8SlfA48SJmsgMNKcv+ZvguWK0+LR6RJWnpaOsn7hiz7QeJRnR44Xpx5vmFH7Dgq5KAOySr0tbBkZfzhIH5DL81X8dsN/5RGNicg56lAaqU2zc/vkhof5KifuwUVMQ5cEF0ZKThNsf3EfaMevbFHcAAHpfC03wmzYsgv1GnMA9A64o/wCRb78HmOD1VV+7ZhYt/BZUfvJw41tOPiQ+wcU2DJdvbv2/hjWqSq9lPj7MPdvg2wT+2K46R10MgfeScHW+DuX9ID1Qnrt5KQm/+LgRudO3xP0SNO4qN1S2kg94/f3G2NSp0cjZxZxLLPCbJzZClxJL1uYXJWL/AMkjB5rhvkpnxN0FhR/ti3HP8pRww3aHwBXBTOUKGoRr3Shd/U3GNZqY+o1c+4Yn5nKWXY+zWXqageYjIv8Aba+DaKdCjCzMRlseSWxgZu7fBqf7L5lV1D0182Zpzzh8koJxubpea5P+5svTlj0iL5fZiw+lpCfBdHuTjUpDa99WojnuBgbrq7wYuikB8VAiMmZ7lJPdUGQm/VZbbP8AjKGLvdh3LuYKNwrrMeqx0MuuZjedSguJUdPskUc03HNJ64holGna58yBizPZeWj9gdSFybVl3kL/ALwxgkNwle7BbsoNfA2OIY81ASsq1NoftrhxL/8AZX/zcaVUimtby8lZgZI/saXTb/GxaAwkb3A253HLGRAQT9AefLGpNVC/88TVi2xzt/LKfqqtKRlJG8lrMUUDn3jDht/in8cazJ4fqJSnN8uKR/Z2Fp/ykjFqDS2lG6m0HpunHlVAprgs9GbVtyKAcDcaF3MITxNXM/LMVVwHJa1aY/EaFqP1HE2P4jG32Clq0iPnmjqJ6LWB9+rFj5WQMpTQfa8uUyQf7bDbX+IwkSeDHDKQbPZIoupzloipQfhpGBmntjx3osfyii4XNnEmf4UGpoM9X+5qzRpJPLTK/oOPTmWczISFIhMP3F/yL4P+VpxLUrs4cKXwVKys23fq086n8FYS3OzDw1uVQ2anFNzu1OWN/iTgRttqd8JCK283NnJBUYqpOYUH8pQnxbyUhX+STgvIROiJBlU2Q2CbalNKsPjiTnOzfTGgUU/PObIwGwQmpL0i3pgq/wACMwsptB4m1tAHIupbcP2qBwI2S2O4cQit6guA5YColqOZsv0hxCKtU4sXvElSfaHAgqANiRqO4xtptboFUUG4FYgSFKITpbkIUbnoBfEQdrjKuYMu5qoNOzBXzVtUJ1bThjobUElwXBCdjv19cRVw6j/7e8tFI0lVXiHYW/fU4U3SsIhdNHIdgTwi0/VUrpWxPjAJIHKuk1AChYJxuTSB9VFr87YVafDKmxfn9+F+nUJ2W6lIbOnqbY89MrwcAreZA3cmtEy4uc6iK02pSlelxiUsmcOqZQnW6m+yw7OSPCstghr3H84+eFrLuW4tKaLwF3CN7jC802QfDsD0GHB7jyVCmmzsxb203SCRv59cKlDR/smx/GP4HBBpNhuMKlDH+ybH8Y/gcHpD+O31VRUH8N3omr2g4TUrLVHbfS5pFUKhpVp37hfWx88U941wMq02FDnSq69TZ6UOezpU9YrHhvy2PTF2uMrZNEplv/OF/wDwl456dt55+PXcptEghcWXbwgFR1teQx6HqxGvNnwZunafJRmrPuYYTxZgZrUQTcHvOZxYXhKrM+bsrodczQpqQuZ3CnSeSAkH8fxxW7IOTGZkmJU6yjW3IDgDXOxANjbEq5BzHIo/Dhx6C6s9zXVIOnawAH6MRZpDpWlpo2mRurgpycJc00ygu13LNZqUdgQ58gFbjgSEkDdQ+sTcKSLX3PK2HY/JylUmlxXszQmY5uptwv6lLSUg7ajdBGogDzSTzOKzRpil5vq6lKIU9KccJJsTdV8THQouSZkKNLn0KrqhthAmTIjDrvdqDQ1W3CP3Q777JGw3F2RwBzMKdJdZWyEADyS5UaxluLQmqZT6jE9olupjuK75KwhBUnWU72AIBGra5v0IJjTiZxMoH7LaoxL78vh0BRbRdJ8IAN79RY4zVEUR/NZ/Y6p/5vPdKbD48YVoBWD52XqAPUAGwvbEa5hynVs15/qTsZhXsy5ZbLlzYaBYj7sOMLWbhR57lLVM0O4RtVeoNSkBbJeSlR3UpChpPvxYrgYxl2TwnXNRFC5jmZ0w0SBbWhvuVHYnmBy+OIfp+T6XQsh5ialx9clgpU06R5jlh/dmyp6MrUqjWSe+zJ3wCgCNo6+hw1gGoYUCsZqpng+RVleGlJgx8/0N1lp8kSgQVrTp3SrmAMWKzKk/Nw2As6PwOIeyMlz9mFGSsgJEkGwSAL6T5AYmXMaf9jkgn98T+nCup/7Z3oVX9LxCE4HmmitsJN/LCHmShUzMUNUCqQ2n2yrUnUkEoVa2oXGxw4lp2O2CbrdyRbGCBIXo0biDkKBsxZAcoUhd2wtk/RdSne3QHCCqiIB2bufO5vixMunsTGVR3m9QI28sR7XMpqiLWtpKtN9tr44ZHjgqzhmBGHKM1UoN/RbPuBthNqTkCmoS7Nksx0qGynnAkE9bE+WHxKglFwpJHvGKzdq+GVKy6CLgLl2H/ZYsLTTG41TaZzsZQLjVmhpn1AGcKQ1Z1ykhwMpzFTVuKOkIRJQokk2A2PnhbbkF14MMR3VOEkaA2Sq/uxSijxpAq8FuMsNPKls6FlANlaxYm/S9sdF4XBbO88Bc7iRUAVeJQYisoAJ59L42knS9HTgGWQ/ZY0dU1M+8UYTKTTq27u1RZRP8JIR96iMbm6Bmh4hIoxbH5y3WwPuUT92JAR2eVyjrncRs0uDromFv7k2wZR2YslODVUKpXZt+r85zf/XfDW2i1s2JcVx1/uLuGtCjs5ariD+XlUmOnr3skgj/ABcalUyOyT7Xm6hs22sHgr/OH4YlGF2a+EiHVhuh+0rZNnEuTnVKSfVOoYW4vArhZGAKMl08kDm62Vj/ABicGbQWpnwE/wA/7oRut0fw4BQY6zlhj/def6egfwLEn7zjUp3ISBdee+89GkXJ+7FioPDTh7FK003KdCSW1aVFEFklKvIm1wcK7OV6TGFo9NhtAdEMpT+AwURW1n5YUI1tyf8AmlVX0v5FfFo0+tyTys3FcF/tRjaINBkW9nytmOSfMoWL+uyh+GLQinRkq7tIa1W1aQBe3njPsDRB8CDbnth4fRt/LCEPVWv/ADTFViTl11xQ9m4dVNy5/fSs/iTiy/ZlpM2BkSoNSctqpxXV3FpaIBuCwx4vuI+GNyYKE8kJA9BiR+G7DSKLJCS2AZij0/MRhSVDHDDIwEMxSu/PIT/JVXe1BnbPWV6XkzJuQKk1Rq1n/M0bLrdZUwl1VPacSpTjyEK2U4Ajwg236jnhmZH4r5E4Z1XPaKpxt4gZwmZPokio1Ol16Lp7oR16VvRyWm7laglCQFaTe4PUT9xi4H0DjRlhjL1fn1GnPwJjVSptUprvdS6fNaN232Vm4Ckn0+/fDBy92P4CcxZizRxM4kZhz5NzPltWVJvziywwj5vKtWlIaSCFAkkKvzJNsQUYuUV8Ou2VL4pSp2S6lQ6HCfrmValWKY7Ra+qe7DUw0VFiUktoLboSQoFJIum3TaUezcK7nXsqZLRU8yVlmpVfLoDlYQ+VzEOL1DvkuuBV3AbEFV9wMOLIXZ5reTKa7luXxezFW6AikPUeFTpkSInuGVo0JK3UNhbqkJACbkC3MHazz4WcMKdwo4c0HhvS5kqfDoENMJp+Tp7x1KSSFKCQBffpjuEgd1VPgszxDmcUOLsTMnHDPdVpvDSo+ywoUiY0ETW1xXFkPENg3CrEFJFiAcIdC7QfFqLkDs+scNcttS155l1Bt79kFeXKkSu5dfAjuSXGivTYJX3tiRpSgJ0i+LVZP4CUXJuYOI2YodXnyH+JEsS5yHUo0xVBpTYDVhfkq/ivywwZHY0orGQOHWTcv8QMwUmfwylyZdHrTTTC3yX3HFuJcQpOhQPeW5DkOe+Fhcwmxx/7VuYeBtSCJFHyLMZhU6PMnwHc1Kaqji1D8o0xHDJB0ixSpZGoAEWwp507Rue2uIieGnCvhlBzFUJWUmc3MyZ1U9kbbjqNlJdGhRv4kBITuVK3sBfB7N/Yyp2baxnKc5xMzJChZ/hRIuYYbDMcmW5HYDLbgdUgqQDpSooTYE3GwNsPCldnyiUPiUjieirz3pjWT28niMpLYaMdC21d7e19f5MC19O525Yckdlu4D8U4vG7hPQOJcelKpfzwypTkIvBz2dxC1IWkLsNSboUQSBta4BvhfzLm/KOU29eZK7FgGxVpccGvSBc+HninWbuLVL7LeVInZ+4Y5lmzE5dacMie8lHfqedWpwoJAAATq5gA7jEATeOMyrTpE6tVOTKkuuKeU46SoqUoJ3sfzbWB8iR0xZU1tdK3U84Cgy1uglrBupk7WNTp3FbNVNqeWFOphUqG9HeclNlIWdYIKBzN725DfEP5NoMikZyy/KluICGKjFedVuNKUuJUTuN7J3OEdfExSpglulV3EgLcWkKUoBB2HmE6r2J3N/PZMPEKoOOOMxHW47A1C5vqKFABSQSdgb8uXM4uuxjEPYg7Ywq9sknaibGSCuieTzRa4lIp9SiS12vpZeStVrBV7A3tYg3xJtLozMdANrEY5kZV4sN0VTU+nzJcOWkEoDK/pJt4dSgQVEjY36AeQGL0dmvjYeK1Bep9UfZNZpgBeCEaUrQQLK8r7gG3pjzK8dOSW5nbxu1N/pegUV+Fwd2UjdLlM+kchjY0jfHpDRtuMbkoCcZjJViXZC9ISLYUqIAKox/GP4HCekHCjQxeqse8/h/TiTSnEzfVRp/0neiK8XIzj1FpgabUsifchIuf3JeOevbfhvM5iya66woONxppCVC1/yjWOiPFJts0mnFThR+3eYF/wB6Xjnz26191mTJrqHi7ohTUnULEflGv6cb9zvw1gx/n/wouyFVWapJYakrDDrTLo57Dw4dnDynNL4XTRrCgK04QfPa36sQa1UJcWUHYjTt1pI1I8jixfDOkGlcJHF1JpSlyKr3yG/raSEi/wB2IMoL2EBaOjlEEzXOGQFDlQSqFnqcwRb8oCfilKv0jEiUXiFVKHSPmxmDTX09XXWLulOpSgjWLEC618vPr0YnEZQZ4jSnm2lMpeRHcCSP7WlJ/wAnBlLh0i5TZXLxc/LEqAkNwoNSQZHEeKcGX3EuVTvVNpSjmAPqi3LDNXxDqOTMwSokltDkN+S4+bpuQVE3/HDvoRLZddUn6I29djiKOJ0V+RXjHCNC2RqWnne4FsdmdhDiGppUuprEDNOQqzLjLUgPvoQ2i+5IHlhxdnuny41Ty9G0OFKqytQABJ/3O5iEMhVJynNJhvodUwCXAkdSeuLR8CKWmamh1hpS2VRq4pKk8zp7hY1dOd8AjcQ5Eq9JgcfHCtRkyFIazTSVvR3EJElPiUkgcj54lzM6QIHp3o/A4jDK4YOaaRaQVue1JABbt9U+u+JQzRYQABbxO9BbocNupzTOPyUOw7uA+aa6ki2CzqdrjBtQvcY0qT8cYQlblEinc3wWlw25TeleFFTN+WEjMdZg5aos6u1JzRGgNKddPoB0/DHWMdI4MZyUQP0jV5JnZko0SC0qVLdaYZHNxxYSkXNhudue2KjdptEGuS6G1SKhHkoYVILpZcC9AX3ZTe3mAcIXFLtFz871eW3VKg+xT23CqO1HUUJCLEjUPrEDlfe3XpiIpXECSiQ4uEUNoTp1tqUS0u26CE8hYHkNuePRLH017FI2rlf3vJZe7dQOqYnUsbdj4pdoeSprNYhy0yGFpjSGJCxcpVoCwSR5nwna45+/HSDJ3GPh1mJlEZitphSVkN+zTx3K0r3Gkk+G/hPI9DjmOxxG1U/S81qedcBdK/FfUFBQubk6jfr0GFNri820lAcfdW4ylBbC7bJABANjYbix958zjVVNLHVgZOFloZ5KcnAyukXaMzJmTJvAHPGccjOWq9Nor8mI82AosgDxPC4IOhBUsXBHg6jEPS6rlHs/9nyXxy4b5pnZuzG7l6I845U8xyJiJjrzjKFy3WVOKsULWCbAW2QSL3xBHCztcZqyYpqnSam/NpbYFocg9633ZvdFlbpBF+XkOeLscLOGfAaqZcfzTw64dZaiwM1wCxMEelMtpkRXB42HEgaSg7gotp25HFBU0T6bncK1hqGz7AbphdmapzsucRc/cIpk/Ltd+bWoWZHcw0iIWDMfnIKlolDWvW4ClOlWonuwnYbJDTyZxiznluNx3znn/i821TcrZnlUOnR/mb2hUNwiO3GcabDoUUd44E91sFKUpRWL4s5knhVkfhzBfpeQsm0qgRJK+9dbp8RDPeuWsFL0gaudhfp96fUOAvCWr1KtVupcNaBKn5hY9nqkh2A2tcxq6TZ0keLxIQb87oSb3AxEwVJwqf5W465s4T5S4i5XolMpbFTp+bKNBarE+mojLDtVSlb0yooaecC1o3AJdJ3b1HbSLOVLNubuHHBjM2bKzmSBnms5egTpyJMCAmK28W2y420ppDiwFBISDZW9wdhsXlB4G8KKXlydlWBw0y3Go9UabjzoTNOZTHlNtkqbS4gJssg7gne+/MYVMtcNcl5Ny3+w7K2U6XS6Ke8vAixUIYUHPphSALKKut+fXCwuYVIGs9cQqJxCncTKnnKgZlzAjgjKrsORToGhqMpcqO6lspDigtIUfCrwlQAuMPfM/aWzixUpELLdUo0plrg8rOt2mkPBNRCmrKuD9CzivB6jFkct8BeEeTlSDlXhnlyle1xnoUkxaa0gvxnSFONLIHiQopSSk7bDawAwgZF7M3C7JDVajs5Qy6+3V1zGD3dFYjlunvuJWYKigXdbBSkXVcmyb8sLC6ARuFXOV2k+NmRDVFZpVQ665L4Wpz/T2IVPXHTT5HetN+zX1qU82nvblR0qOnkBcYYfF7tz9prgDWaNlCk57yNmJupUKHW3JrdISka5AUSiwdUNgkWItcEGwvi9OYeEGXanAmCjUWi0+rOUJeXoc56ltyUxoJG0ctqsFsXAu1cJNsV4f+SoyxxJdVXs0cSY9Gks/tRqJlTLEenQktJ8QPdLW4orKlqJUVb7CwAwsJZPmrs+ynqkYBictsKAQi97px60g8rY6AuKL838U6Xk/ixkDhRLo8p6Vn5NUVHmocSGoohRw8vWk7nUDYW5dce8rcTIuYuIuYeHEmlR4s2ioQ9HeZq0aUJjSvpEtoUHWFpNrocTyULE3uGPxpy9mOZ2r+AWYqTl2ozoFIYzUZkpiMtceMtynpSyHnQkoa1q8KdRFzsN8VGyvl/i3m7jZwm4lSOFtUy/V4XEY/sig0jh8umRaTHdfU2VOVA3dmJcb1KWonu0hZvpuLuwuZwukVZn0XL1PXU6/U4NMiNlKXJE2QlhpBUqwBWsgC/IfpwzM6cRo+V3KbMpVHZzBS3qk1TqpIg1aOHKaXf3Namlkd5zBKQrVbcA4ibtuZUlVbNHB7NVfyFWc55Dy7mV+RmalUunOTl6VsFDDy4zY1OIQs77Ecx9bFZ6Xll/MvB7jJTeGuQa62w3xtpS41EaguOSoUVt5sqStlAUptLaQQUnZsDSbWwsJZKuLW+0rlnLGdI2Vc0cO8+Uanzq2Muxa/No5RTXpxUUoCHNVyhZSdK9OlWxBtviReIi51IyXXKjTEJEqPT33GCVD6YQdJ3229cR/V8h0TiF2oWf2Zx8w1OFkqgRaxQqe/T1tUOJPW8pK5IfCtD8rSQkIKbtp1EE32iT5RzjLVchUOh8PaNK9m+f0uTZ7ravGWW1BKW/4qipRP8AEA6nEiliMsoYEGeTs2Fy5tZxerdSzDUZdVXJlTJL63nHHAbvEqJKje/UkjrucIsOmVOryDChQ3pDqhYtpTc29fswuS82uSlq71tUhS1d4rXfc3Jsbjf6R+0/CV+yvFiL4gtuzIjbjbjSjZyxuQb/AG2uPjjQVc3s8Rf5KBRwGplaw+Kjym8DeJlYc7mDlyY4SdhpP+t/XD8oHY540V5KS/Q3IegeEv3TcfZjotQG4LBShEdhpKPoBIFsPeNVIAQEFCBcWNrWxj5OpJCMNC17On4xgkZXPbL3yeHEipvIXMzNDgtJslxQbK1JO3IXA9dz9mJG4P8ABniP2YOMtIpmZJSKplvNKHITFRioKLPW1BtxBvpXte1yCkKN7ghN0Ys+MhPiubq2F8a80UCl52oT1CqEYqacKXG128bD6DqadQei0qAIP6DiA+8TVUb45eCMKT7rhge1zBghe0skbC+2xv59cZ7hY3wMvLmP0tj5zbCJrYLUgDkpxJKSoeirah6KGFL2cemMY4aXFvkpx3RBLZwoURBFUYP8I/gcY7gDywcpDQFTj7D6R/A4PTH8ZnqEGo/Sd6JP4od6KNBU2lCiJw2V/cl+eKc9q1ulOMU4V+mNh5cWQmOtKdwq6f04uJxf7tFBgmQlzR7eLFO370554pL2rS1ImZbaiJWvUHfCogk+NHlj0HPcWDbtX/wqjPorOW6rDiz4uhEhIdSCN9JO2Le5LqFPVlqClTDagUoUQrzthgVXJlMzbneMxVIyW9EVlokEANg3N/uw767SIGUIsGNTqkJDZQRZJCrW8yMRi7ZXWjDsFQv2ilN/1Ro0qOhLaH6Wz9EdUuuA/cBh2cL4CZ3CriDOFK9rQzCiBcgsa+4/L6r67HT4kjfa+45c2Dxuk9/WKTJPP2Vbf2Oav04sp2e6pQKfwho9Oh5ky5FNXdfXU406pRUPy3e9UhxoIdUFpHs6UtgbA60rB8RILE4AZKDI06tlAVLWUw1awoagAk32Jvhs5zositcTJ8ZgC4YacVYbbI/ow75aIbM2RGp7gchtyShheq+pHeWSfiLHBFDTj3FarOIJuIqQR6aSBhszsHPgnwtBaQecpgMTJlJlJbWwlJubFQ+qPLE7dm7MFRn8RaVTdi0Ss93q8Nw2re3K+EzOuTKA/leJUHnm2piWiUAHdQtgp2cGExeKlDQ6pwJJcuU8/wBzV54YyQOIATKpmmJ3oV0EyuJRzPSdcVpIMkElNgfonEnZoQVQGyero/A4iXKIirzbSA33pIlD6YAt4T5YmPMSFGnjVYnvByHocMuhzTOz5KHYD3wfmmktsgm3njWWiRsMKRaBJ5Yx7OPTGCW5CTO6WL4g/tZSsxv8Po2S8nQnJddzVNRTojKPr38SgfgLnySCSQAcWCMdNt1AHptffDbo9CVKzZJz1NhjvI6FwKWlQ8TTINnXLn6KnVAcvqJSOpxYWsgVAkPw7rkg1MLfNURqPycXEo0tmTJztT3qisa346GVBDauZSFk3VYi2qwvhgVnsMcXqclSofdT0AXHdKI38he98dSZNRYQfGlSbHmep9+E35whtEBaQfFcX6Y1f/UFS1+TjChe5adzN27rkHVezjxepJWJ+V5rRbVp+gRt6XwzazkfNVAJdqlHkMtgHdaLC9+d+WOx+YJcWRqKAmw6EC1/PFX+1dAp68gSlJpkbvX1JSkpG5Vc/ovf34tKO/meURuHKrqqwsjiL2rn9Gbkt82lm4Cdt029cdK/k16nmKZkyuUKqrfVBhvtOR23v3or16tPWxsk25Db1xznYqfzTdj2RBUjVudgQRaxHX3c7E4m7sy8fKtw34pUGfHnPKgSpyIk5hxwgORnFpSq/QFNyoHzGNLURdtCWhZVj+ylGVeTtbcUEcG898KM3SlVuRTY79ddlUymhxSp5RTnC22ptGygFWN1DSgAqPK+GxmfOXHaucQ+CFVytOymvMWasuZhqZjIlyvmNpsssrZU6G1FcpTbZsDdF1qJGhOLbVnIWU8yVmiZjrtHbmVGhd+5TX3AfyBfaU07YcjqQSk3B2Jwi5d4GcLcqSqHJy9lRmEvLLc1mkFLrhENuWbyG2gVEJQo76bWHS1zjLY81casqpFZ4u577RmWuGmW8r0SmUzM9bpdbzBUxLq06LTW/m19cJ1CBFcQ84VueJvUvSjmoLIBC/QO03xYzpS8oUnhNlXLaJlV4fzszyHcySpDoiuU+WmK8nU1pL4WrZJ8BusLJsCk2AqPZf4GVTLlKytNyGwmn0J2W9Tkx5DzLkdUlxTkgJdQsOaXFLWVJJsdViCAMOGncGuGVIlQZ9JyfChu02huZYh9zdIZpbikKcjJSDYJKkJN9ztz3OFhLlVlY7V/FbOlLy1M4cZMyo0+vh49xAzC3WZMgp7ttamjGilqxCu8STrWFAJFiATfBh5/itxdoHCHP2SZucoOZ8902l1qYuFLU1lijxkBp2Ul1soVrW6hakIbUoqUQSCAknDp41dlORmel0nLHDDKGQ4VNpVCfoUKVU3qg3Lp7TqlXCCw4EvtWIUGnPrAG/TEpcPOBOTchUXIDBaXUKxw9y63lqBUlrWhSme6bQ6othWjxlsK3BtyBFt1hdT0MZFlDbV7/tw4cttFMJwD+zH/ACU4Ty0nrbCvRED2Vdj++Hl7hji6kdKSOeNmwGMafXHrDtkljWr6KRYHr1xnU5ZQKjuLA4ym3lgEXN8dSTO4jcL6FxMiQY1bq2YaeqmuqejSKLWH6e6FKTpUFFpQ1gjoq4FgRY3J8cKOEmQ+C9DkZeyBR3IkedLdnzX5EpyTJlyXDdbzzrhUtxZPMk2HIADbD00+uAE44Sm5We8KUgW1EeeKF/KmcOJk/K2WeKUQo7ulyFUmekpAIQ8NTSgSfzkkWG/iv0xfW1+mGBx54ap4wcJMy8O0JQJNVhLTEW4PCiSjxtG/QakgX9cHpZuyma5DmYHxkLihkrLzlVeKw2nQDbSvrbnif+ENEFDzFEktx0lxLiQkBI1bnce7Y4jHh9Dm0BybS6pHWxNp0p2HKYVs6y8hVlII8wQoH3YnvhaG5WZ4yEuBSzc2sPAq1wfcBtgl1nIa4HjCsrNTA6COcqy1OqTyEoUWCE6RYkYetCSmeErU2sdbIHPEdQnWo5Q7PdVoaFzba4thJzPxZXBhFK6w1RYQBDCh4nXFHYWA3Uf4IBPmMYCCMzPXoEsbmxYaFO6KhRYw7ua24wejuk7W6YI1/ihl/JdMVVKmvXCSgqDgBUpVuiQOZxRyq8TMyzc5zaCjM2cC/DSh51EpCEIUFEH6AJKRYg2sDY7gYm+s5dzXXOE0arUqYJb0RXerQpGpxCFJPiSkcyCRz99sSZIzA8NKHDSRzx6nu8cKXeHnF6VxBfRMYybPp9PlOFtt2QpKFqGm4XoO9rW93PEkkC3LFV+B+QIKeIVMzy3VK+TAhezuRpMh3uXHjqCnLE2NwsbWsNItY74tPfFdcmtEoczgquqIHU79BWMHaML1Nj+MfwOCWDlHNqmx/GP4HEWlH47PUKHUD8N3okzjEkpoUApUgFU9I8arD9yc8/dikHapfVHq2WZD6mlJaS8s93pI2W2emLt8aiBl6nrW0tYFRTsn+4u4qlxd4YP8RnaaqBJcZTDbdSorI31FPLYfm430rxHHqKwTGl1xAHkq0Z04imTX/bMuOKaQ9HS08sne48sbafV3lQ21SJK3SE/WUefniUIvZJjqOuZU3FKJvsf0DDpg9mKksNpSuY54Ra2++Ko1TFpvZ3u5VU+JkhL79LecuUJ1o2O4BscS3Q8nZSq1Ep/slQXHW+24Wlu1yJYuJAI2UjcC9iAVeJK0g3BSMdp3g1ByJkmFmaE+gBmall0LNirWk2t/JxW6m5ppLSdDjoubXATucT6WVj2ZUScSROwDhWEzdAptMrtJp8NNgUsKeKZSZCCe8JJCk7cwdvKxub4YFfrk2icRqrPjR1lC2kJBKTYgp/pwv8FDD4g5/oVCitaWQ6p9wOCwcS2hSyke/ScWZrfCfLUyc4tdMTc7EgcxawxHrKoRvA8FIpYzJEc85VNJVfl1JTSpj5dDaNCAojwj3YkTs+SO+4s0EMqSVanhvb+xq88S9UOz/lJ+6vY9BO9xtjXkTgdTMq54p2YYrzhbiqWdCTudSSOvvwKGrY54ahVkDhTvPyKtBkxDys40jvFNg+03ABFz4VeWJmzCAmCgH6zwtb3HEI8PvZ150pJaYcSQ6VBS1Xt4FbcsTdmTaGyLcnQfuOJF1/xneip+nhuPVN7YDljKfPGDjKbb4woC3gBSNmmuycv04SYlLXOdWvSlIWEhG17kn3cvjyBwwcndoajZhmvZdnUKdRqxEVpciSWiQsW+khXJQ67eeDHaFygc+cPnqAmpT4K0vJkpehOqQtCkggGySNQGq9j5D34hPhrkisS89oboT000iCkOuu1IrWtkJBB0rVv4iBsonmemLqj0spsj8xVhR0YmBfJsB4qzTlaoSgtcpTjshA/c0G5CvcMEpzDDzJkNRFhJNtthf1xTvjJm2v5UrlQlsZgrLTMRBdW5T9IKrm1iTtz2G4OHLw14s1BFNgl/N9VVInsplRYtbQlCnW1bjQsEpcB2Oyr7i9txiU2nMsXaIs8AgkDWHOVNNTqCkkoZaJBva/niCe0BqqdNjwXUKSlWpZunUNXIW/164lv9kkTMEZclxvupgOlxKD4SPNPX7cRvxdQpOWlPqcXdLoDa9gUnqT6WwO3uMdS3PmlcIiYDt4KnGasmFEdb4ZbBF9QsASRb7RvjPZj4cSuJ/HjKuTGxpZXUUSZaykHTHYPeubG17hGnz3w+cyPNPsLitrJ8JJOyQEm32EdMWH+TE4QSlzczcdapHT7LIK6NRy4ndw6gqQ6ORA+ggHz1jpj0WCpc2BznFeaV1O0StwFf5CA0O7QjQhGyE+SemPZURj1bzJJ9cAgHFODlPxheSSRzxjfHrT64Gn1x1OC8EnGRyx60+uMYS6vCuRGFaieCKtKv7IfwGEop9eeFekpuwvfk4R9wxzAXCkm4xnBfv0nkR9uPYeSRuofbjuF1bk4zjWlwW+kMbAQeRGEmkoYzYnGNI5i2PSTbyw0pBZAtj0LCxPT0vjzqBPMY9BSVGyVC/vww8rpVCuNXCrhbP465tlvUesUiqTXWpcqbElhcd5wpSFKU0pJACidRINybnDNytlZrJufocpt4SafJWtth4cirbwqPnvfFte0LwkRmVp/N1MUpiUYqok/uQblnUCl0JTz0kbj807bjFeoeXhRsvxMryqY5GlU5aZUZ/VrRIBVe7a+fK40nSRYbcsU1XPNG9zJDkFb+ggoqmkZJTDDhjPr/ALqQ5VLi1NHdIcUknwnSRYE9R54YdQ4CtprIr1nqlMaVdhx93wtJtySkW0/DC5ErKlKBsUhO4ucOej5ikFSUuW0XFx6YpY3mPhXWHEZTag5AW7IcqVfjsjukEaQjTq8NvErmQB54kLhxKirlCPHdbRCKNKklVknzHwxtkMtViA/GW8W21tkEJI1bjEQVuj8e2lN5fy5MojFLj3UJS13UtF+atWkoI6jxC/XBWl0rs5TwBPGWHYqw6qFT6PJLkFaB311pAWLW93TDjjr1xGHFG6ltJUT5k2xD+TavRMsUgxMzZtjTqnIO6lPA3P8Aa79PS9za5HLEs0xwKpsVQNwphBB89hiLXN07qkrInRu72580awbpO1QZI5hWCer0wbpSv9kY/wDHxGpf1meoVXUfpO9EkccEkZYhKS+WSKm2Ao8rd07fl78RlQWVym3u/lIfUhYCSCTbY4k7jiFOZPbUlCld3UGjYeWlY8x54jPJbgQ3MAjFga07XPkfM429b/i/ysLTn/yjfRKopSLhRQMbxT0gfQT9mNypIRvcY8O1FptOtQBI8sZsFbEquvbqhp/qIJc0gBurxb226OY5/wAOQuO1rbjB2yuvTHQntod9mTghU4tMhvvyYcuNNCGxvpSsJVsOY0qJ+GOdMCqx22lNvuthwLIIUsbe8E3xb0JGjCravdysz2SpYq3GLLZUzoPcTkrbO+lQjr5Hyxed+hBTl1IB2xSfsOZfn1TiiMyRY63IFJgSCXghQR3riQ2lINrE2Uo7Hpi/iYqir6P2D1xGrSDKj0p0tTUfoCVIt3SeXlhJk0QwT7QhaWSnbWSRa+JGMQ2+ifswiZoiBqjvuGOXgNPh38x5YBAPxm+q5XHNM/0P9Inw3W6vO9KS7OQ+ErcICSTY92rz92JwzJqMNnUmx7wfgcQRwssc900phFgDvTfc38CvPE65jXeIyrzev9xxcXb/ABXeiznTnI9UgHnjG3XAuMYUdjbnjC5wt96JCq6ETJL0WQod2LAAnTclI2v8cEKxToeXcuvMU1TKFuEKVY3J68+vPBXMmY8uUupS6fW6nHjOSUaUJdWBcFIG3W/lbEH1+mcZIdcXUuH2aaXU6Yg2SzJXrcQCfok6rD0O+2LqnZ+FkK4oqd0gznA+yXJmWaVmhMpURlJktqSvWU3sryKTzHvw2q3wek5qbZj1umMussABsskoUjT9EgXsLemJDyTQ6zCZk1fM0mOKpNspxuOoraQOidRAueuwFtgNhhSq9YVHTaLbwDfHRK6EYBVjK7LyGYI800MvcPk5VhoYl1SRJKRYl9QKyOgvhrcaGmptGjUmKm78p9KUBJuVeluX9F8OmfXnnSVvHc4bzq479XYrUthTqICFFttKStbjp5BKRe+1z78Nhfok7QqNURmRmg8lRo7wh4fooTjuZp1VqTqEK7+HT3QwlW4Hjc0kpG/Sx2vyxfPgDQKDljg5lSh5ZpS6bTmKcgtR1r1q8V1FSlGxUokkk2G5xW3hrwSm5pzbUfbkSIMWpPe0S4wWF9wxqv4lAlIWqwSEpJtuTa2LlwYkWnxGoMRpDLLCEtNNp+qkCwGNFQyTyAue7ulZbqJlFTtZDAO/4n5eX1W1QF8YKT0x6UsDa4x5CgeuJ4WWXnAxm1+eMXCeRw8JIY8nngKdSOahjWXkD6wx1cXs7C+FalKswu3Vw/gMIangSQCMLVCcCoaiSP3Q/gMcO3K7hchEfKEcfh9LMdNV6GkIt9gQMGG/lDePSN/nulH/AN0/0YqiFi+/442JdFrY1ohh/aPos7rkHxFWyR8ojx3O5q9JP/uk43o+UY47INvnKin1+ZzipaVoPMDGVLQOgx3sIf2j6LnaSeZ+qtwn5RzjmnnUaN8KQofpx6Hyj3HPpUKP/wB1K/0sVCC08wkDA7z0GHCng8WD6JdpIPiP1Vvf/KP8dRsJNDX6mlK/0sL+UO3/AMcK/WGIMmTQWWHdQU4mmEKSoJJuApY8gPicUlQ4q/knztibuyVQ4mZ+L+XoFQih+EuRJ7zba4juaQegJO3vxHq/Z6aB85YDpGceeEanEtRK2HWRkq1au17xeCSE1WkOp6hVKSQf/GwnU7iBUs30+U/Ni04z0uBzvmGVN92DfSEp1qsBY7XtvieTwfyVGT3ppIaSnncD9WIqzMaGmoTGMv0cRI8V5THelV1PqSbKNgBYBWpI87X25Y89uN+iuEBY2ANPmvQ7FaJKGo1smLgeQeCkaDVA6B3pSh0DxJHnhciVh5KQCnUBuFdRhmVJHcEOIFlWuT54TGM3dy6Y8pamiBsTyOM+1peMhbdo0qWmc2yonjZURqslIsDYn44ZFVy7nqpvvVHMmazGguOl1FPgKUCpP1QtxR9L2SAN/PfCEnMTC3A4qrpQn7bHDgg1miutATKsXB0Gu4PuGOtMkR2UgaQ4OGE5uH0OkJkGEnK8VEcAuKU6nvnHF72UVrKlHe5+lttix1JRopMJBABTHbBH96MVp4bmv5jrqY2X4Tr0Jt6zr5BS20Lb6lcr2PIb36dcWbbAQhLYP0UhP2W/ViHVSOccOKpr1K2R4DStlxe2DNNNqjH/AI+CRJvgxTVWqMff6+BUjszs9Qs/MMxu9ES41Fs5Nu5KUykS2rqCSbbkdN+uIdoWYqbRkSEPTnX++UkglKtrX539+Jg41FZySoIZS4famPCRcHxdRiA1tylDekMn00f049FMTJ4tD15dcaySirO0jO4Cdf7OKKonY8uZJF/tGNS860FKD3kXWkncBy3+bhouNyNyKKwPci36cG6Bl6oZmqrVOjU5mOgkF95YNmkA7q9Ta9h1Nh6iKbdTMGpwSjv1zqJBHE7JPyTspMyjZpcXEj0UezNWU+8py4QOgsE7k2O18NetNcIqZUy0/kKjzHUKu66qGwVA353KST7rjD4z7LiZFy6miUKAplDwNvCQVk2ClrVtqOw9bAdBiB5WtT3fKgL1E3JuSSfPAKehjqHlzRhq0F2vL7PSshkOqc4J8gFYGnVWlwqKmoZcojKozA1KYjaUaUcyoAJ6bbc8J7fFijuLJMDSb9Hufr9DDL4X5mmUWpiM5HWhiSQgW8WknblzIPlh38SMiMwR+yDL1ISttXilxwgp7snfWlP5pNwR0Nul7cZSxRyGKUehT6ytnq6Rtwtx24c3GSCOUd/qp0O1zBP/AGh/0cJ9bz/RaxTHoDPeMLdAAWNRIsfRIww0IfUAfmRm9r7pP68GWm5JG1FZB/if04mtoIWuBAWUf1BWStMb3bH5YT24SuMjPdNLU5x8gO7EG37mfP3YnPMarw2AAE/luQ92II4Ud+nPtM76EllNnjdItf8AJqxOWYlhUWOQoEFwnb+L/RiPeP8AHd6K/wClzrx6pFv64BKhulVsawTzvj0lRG+PPskrf4IUW8UGIrMibMVSYkqSNBQX2kuDRpAI3B2O+3XEGKy1KnS/acr1GRluWOaG1qcYcv0UhSjt6Cw9L4nfjNArop6KtRYL0oJSUvJZBUpFtwrSncjne1+nvxCMCuUV6Op6TNLMtJII2Tv+I54t4Jnhg08LV26dvs2Mp0UKu5volMTRsyvRn5AJ0vRlKUhaOijq3Setidj1OPcitrevqClKG/piPqhXI5c1t1rUUi1jckD34JrzjHYbI9pLih0Tvh4Y951FHcGNGAnjLqAUpRdXY89+QwRiVwxHV1Jxhl6NHQohDl9tt1cwMN6HUHamUqlNrS0o3SDzOHNTWktvtNuMJWi9yg/RUPI461wjf3lDkDi0kc+CK0XtQcScuRlU+kzKOzHUoqF6Vrc9xUXrmwsP0YK5v7bPGOg0pM2HVqK6/wB6lCUrpdgkHmdnT5YmnKOScj5vorFSRQTGkrKm3mNQUG3UmywFEDUAQbGwJFjYcsQ72zOG9Ey7wsjTqRSnESvnVpCyhFyGyhdzYDl92Ntb+oIJ5mUvs4bk4yvMLjZZIw+ofOXO5UZn5R/jyjYyKKj0FKV/pYA+Ue46HczaLv8A9FK/0sVIccJccCNgFG9htfGouXN9j642ZpoP2j6LJiaU8uVuz8o9xyIt84Uf/udX68az8o3x0F7VGjb/APQ6v14qPrT+anGQtB5pThvs8I+EfRd7SU/EfqrYr+UT47r3+daOn0FIOC6/lEOPB2FYpHl/+EYqwVoA+iMa1LSOWOdhD+0fRLtZP3H6q0TnyhHHpQKRXaULjmKSm/2kYuN2LO0JxC4vcM63mLNtTjSZcPMb0BtaIoaAaTEiuAWAt9J1Zv645JrcHO2OjvyaSUucEszE3H+3GSOf/wCQg4gVscbY86Rz5KRB2jicuK5sBzHtK8aAQMbEkC1za+J6ARlGUL9cArueeFHK+Waxm6tMUGhMh2W+FEalBLaEgXUpauiQOf6cWH4Ydn+gw3Ez8wvJrMlsakgp0skjf8mki5QB9dQ3O4SALqIxrnFNJDdyoHoGRc3ZlW2ik0KS6HU60K0aQtN/pJvupPmUg2xKeXeytmWaz7RmOqohk7oYjoNyPJTi+R9zah6jFjWnolNSqHT2ExkLspZQixVYWBUeaj0uegGCU6W4i6lSFkWJO/TEpsGeUJ8gG6ZdH7OGQaOAqXHdnlCQrS8A8oqsLkg+Ai97eAbW54fmXM3yeHMyDPyy2wBTE6Y8Z5gKYbSQLhLdgGzawugJPPzxDVazPWcwV1yPAqbjEOI5oASogqUPdhytSqr83JFUmh95wlKVlH1egODGjY9pa4ZBQBVvY4Oj2IVzOH/HrJ/FxoUxWmkV4ABdPccuHVDcllRA1ja9vpDyIF8MyZlYIo8dSkoKw2S4UHYr1HV9/TpyxT+qPOxHhJjSHGHmVBaVtKKSFA3BBG4IOJP4Y9qWSgjLnE+WXmVq/IVdWxQo7aXh1H8O+21+ZI886g6TdCDNR8ckeS3nTvVOp3Y1Wx80+q/S0pQdKQLC2GBVoN1EFIUdwL4lary2p7HeR162HBqSsG4IPI38sMypR+6UW0i5N7jGDhe6Jxa7ZenxSCRoI3Ucrpkl6UGI7ZQpZsNJxJreS8m5Uy1Er9UcD1ZDyO5iyUl6PLSfphaLiwFhuD6WN9itBgR231VSepDLEZK3VuOEaUoSCSq/QWHPpzxFmd+K6M65pT7ClTVMgILUIA6VK33cPkVHp0AA88aaxUclzqtJ/Tbys51Vc22ujww4e7hXAyX2g8sJhsUitZaXQAgBtpUGz8TT5JACVo87FFvU88SfRc1ZczGpQodZjS1oGpbSF2cQPzlINlAHoSLepxz2g5s9tdMYSA24kFDBN7OL+kq3wBA87HDoomd5KmWkv6FFl9IbUk2Ug/nJPNJ25ixxf13Q1NVEupyWny5C89p+qZoz+OAVfbBiBtOjq696kYrfw/47S6W+inZjmOTYQ2Utzd1pH5wVzUB1BuSOo3xYilS4s9cOfCfS/Hkht5l1J1BaFAFKgeoII3xg62yVVnqGtmG2dj4LUU1yhuELjGd8ceKRO0RPh0/hxJkzZDbDLcpjWtwmwusAcvsxXegsjNKW0UKoQpa3llptKHTqKk87gp29fLExdsh1hngbVXJCCpHtUMcv7cMQF2dpLTGQ5T7clyHImKU3HeSBrQNStQAJBsfDcX6Y3Eg9nou3G58lgn283e8soycAjc+ilfL/AAigVSPIbrOb2ok1BsGYyA73fvJUNR2PK3vOJBpFS4cZBZj0WPU4oXIPeJUp0KcfUkAalH48htioOcoGYMrVGXNlVh17vrFsNuKa1G/0iEqO4wsZbyVl/N9fiV+TmNwRkxWlSGBIUp5tRH7klRJsk7KJ5k7eozE1ZNMMEr12g6MtlsYJmA5xz4qWePHEWJWoyKTTXkLbYkpcW6XdA1JFilJ6nff3jEEv1ucHQQ6b/wAF8qH9GJxqMKq52yjLyvlmkBdFYZK4rzqe7aDydwW3FbE3uDa9wTc74rrObehy3YshpSHmFlDiCN0qSbEe/ni/sbmPhLfEFeU9eW809wEpHccNv/h/tSHw+zXMo+aadVVqQ4I61EpTJKjukpFh53ULYtAjihkmbTY786rRGzI8CUOuW3VsUqB268jiunBbL2Z47cnPlIpAkpaCo8dWoKdB5OKbRzJttcW+sBjdxKynQM+xH6qxUfYasyoqmMPXS2sjc607KQ4Lg6ud7XBvcVd3kD6rDDuAth0LaR7tDp84ccjz8t/VS7WOEmSKi/Jq0DM5pzKhq7lpKXm0r53SSRYfwfXmOWI5qWTqrRmkzH5kBcFbndNyw6UtrVvsdiUk7bH158zEFVmKdq37HaHWpj4aitpakiUshxWlN1W1WIO+3u3xLWUKfLoGUJdIrdZEkvx1AMOICWwog6Tuom4VY45TXCVrww7qZf8AoK3+zumg2duUscC6/SZfFOFT4VUjSJLKZBUhkqJTpbOroNtxiy2YySyzc/vh6WttijHZNejDtKyYpirRIaTUU3IOw2t+OLxZh2EZJ2OpfP4YndRRdjTnG+QFiekNRaNXg4pIxrlzYtPiuTJshlhhsXW684ltCB5lSiAAPPEe8S+LdPyYDSIKm3aqlAW9qGpEdB5XHIqPQeoJvyNcczcRKjU5rU2pSXpjyiVNqdXq7k25oB2T70gYp7P0jU3NoledLD9Vpq+/wURLBu5WXr3G/IeX0BTciTVnVbIZgs6yTbY6lFKbdb3tY3xCVczDkzitm9n9leXomW2ng4vvImlUuQpKfAl54AAarAWCVG4ACjfaF52bXHe8ny5K0KV4WUpHiU7YkAeewJPpzw2axnF9Xcz4zym3WVJcQUndtxJF/s6e/wBcbSn6PpKOJwbkuxyVnx1RUOma4d1ueAn3nXJz2Xq043EQ8Yiz+TSVEkfHrjRToOyVKjlN+pw7qNnGncUst/ODaEt1GKEtzY9/ouW2WLfVUBceW6TuN9EKKttRQ62EBJ223tjAVJkppHRTDBavY6OaKsgbURnIIShQqcHFouLgdMSHRMvJlPNpSgbmxw2KOO5cbsNlb4znXjvlfhZCCEpTUa+6CqNBQq1jyC3D9VIN/U7geYi09NPcJRHEMkqPX10dFEZHnACmzL9Wyzw6odSruYqpFp8BiabLWrxOLLabpSBupexFgD9mwhziD2jZPEh35ooVLEOjMOpW2txAMl1STs4Vfvfpp3HU9MVtqufc1cR6n855oqjkkpJDLQGlpkE3IQn6o+87XO2HBRn1tKS2h0o1HYjfpttj1azdMRUQbLPu/wDpeO3bqWSteWQjDfuUv1nhRkvObz1QqtLC5Lm6pCkeJVthqcFlqO291X9cR9mDsoRHe9foFbkRhpBAc0vJK+oCToIT694ojyONmZJuaYj4k/Pj5cjqOhKfCLe4e/7sPrKWZjX6UxIckLDtw24on6w540j6cY2VEyfwKrZmfghxCyvqdlUxEhgcnWFWSegtrCdyenM32B54YkliVEkLiTIrkd5rwuNuoKVpPqk7jF/mKk7GToLylA7FJPMdcNLPnC/J+eaYpyVTWo0htBSy81ZsoseQI+iOYAAsOdjyxGdERwpLZAVSorNt8a1KNsPzP/Car5KiLrLElM6lIfEdbgGh2MtW4S6je177KBKVXG4uMMAkchb4csR3Ag4KfseECvn7sdI/kylA8D8zk/8ApnK//gQcc2CbE46TfJiqtwMzLe3+/KT/APL4OK2u/THqplMMu/hc1hz32AFyTyHvxLmXOyl2kc0wGKlReCeZXY0gBbLkmOmIFo/OHflBI9euFjsYUCDWOPVKnz6a3MZoUGdWe6cTqT3jDClM3B2P5TT8bHHSDi3x0jcMcizKtGfDS2EexwU6gVB4N3CgOarApPqRzPIOqKl7JGxRDJK7HExzC9xxhc+8jcOKlw6E+jZqYMTMD6j85sJcQv2RhJ0pY7xBUnWtQKlEHkLbEHCnmaszDPo8uG+plUacwpsNnTYakgj3FJIt5G2NNSnTi09NnqWmZUZCpc1SzdYcJNkk/wAFJA99/M4R58oyRCdBuRJbO/8AHH6saSGIsYC7lUE0pc7A4Uh5t4gCj01S4zgLz4IF+gHP78NGlZsrUumyH5LiiA2SFX88MTNFUk1SqFpL2poEpA9b4doaEfLwabcutSEggcr4kMblMeSBut2SoypZ9oO6nVqWr03w6K1UFtFTSVJ0NJsD6gYKUSM3TaQ2Up0q0XWeu+EWqS1vpfDavBbYnqcOaCh+KS5NUkqQtYUFK1EG/K2GxWCXTqSLE32tseWFxppfclFr3N/jhIrCo8Zpv2hRBc6BN7e/AHtDgjxuwU/+CPHZvJEpvLWcWX5WXnlaEOoQVvQiTzSALrR5pFyNinqlVq5uW6dOhorsF1uVT32g81IaUC242RqCgrla2OfrMNqSsuJdWAi55bpB88SDQs8Z0pmQ5XD1ivu/MUt0OmMTulKr3SlXNKFXBKeRt6m+Lu/SjLhIJYcNJ5/55rbWfqx9sZolBcMbfJKfF7iw5md93LGXB3dEjLs68k7zFg/5AtsOpsTttiOWJy4hV4Ulak+DzSPP3+X24VJEGO0gfklal/uaQRv/AKm+G1PbWwnUHNbpKrq/R6Wxf0VuitsIiiGMf83WeuFylus5mmOT/SX2ay5No6jDXokw3krRY/RUg3B9N7fhh/USvxp0ePLjpDZmkOKbHJtwDxW9Lg4iPKylOGptg2Gi+3mDfDvyfIbissJeSSlQVYjmm/X/AF88WEeSq2UDGFKQzCKc97ZIV+SSEpUd+R26YtN2YOJEWqsryLMma5VOe7yETycYVZekE9QSo28r+WKfGYx82y/aiA2UFN/S3P8AT8MH+GWc69ljNVGk0NCF1CVNp8RhKj9fWoKJFxfwpUPj6YgXy2xXClcH7Fu4PopVprX0tQCODsf5XS/PnD/LvEzLcnKObmZqqdJU2tYjOBtwqQrUkXIO1wL4rfxx4bZV4KQcoMZLcqTFKcclx3kS5HeaT4Ft6CAOepwnnfbyxZFWZ5SVEIQ1pB8Njtb02xDnaGZVnaLSqU7ZpcFTkxBRtzskH4WP248v97xztMDQcL0W120xVzKh+FBmYqLMzjTg1T1LdaQbLUOajz0g7b/hffpgtlakUygy5Mqs032qYlptllhSu6ZaUCbqWB+6dLX9ed9nNSahFyqO5d/JpdT4lFWr4jGqYmVnKqsUfL0Ey5Tq9XhAFh1JVyCQOp/UMVjn9nnC9UYWmPJ2aEcoue+J+e8yRsmUWKNSl92dP1Ejmo2FtIAvfawxZBvs9cH3UpdqmV5EiUsAvvmY6O8cP0lWCrC53wh8K8jtZChLDDjLtUlI1SXyL+EckIP5t7+879AA+BWqoq4D428x6+/D6W7Mo8uLTuvPuo4G3WQMa0dm3j5nzUIca8uVnhA7T6tw1huRcvKSGXY6nVr7p66lG6jewVe4vte464i2q5pj8QqM45m6nEyXmVJYktO6HGSAQk2BGpJO9ieXLnfFuKq6qsUuVT6l3EiDISUPNLSClQ8rfZvismeuHU3h/VE1KNGMykOOWS4Ea+6JOyV25HoDyOw57YFJVtmk7RgIJ33V/wBPysZA2mmwHDYHzCjyjZKqHzk3WmW1KjoSNJS3YuaRvYDa+5263w64swVzOmXcrsTXEt1Cpx2ndJIUGysa7Hz03sehwpnNML2EU9hwLWsAaRYW91sDJ+WmIWdadmha1AUyS3I0qWVEK1C979d7emDwSYfrKtLt+gWnnCsPlLs78MMkZzf4h5cbrPz5IDhW9IfStClOCyiUhI8h9+FniVmWmZRoRrlZUUsxgtQT9ZxdgEpT5kn9eDxzROsLttDbz/oxVXtu5/zDEOXqKphHzVUoc8awCdMkJTY9OSbjl9YYuqKphvtQ2jcTv/puvI5qc2iF07Bx/qoYzHnx7M0x2dIfLk2rLVUHh+YlR8A9wFvu8sIFRq/dlpa1bDwX8iU4SKJJZRMlpeWC8htDKbcg2lG1vS98E61KtEKdXjWsKTboBj1eOBsMYYwYwsDLK6R5c48pCmVtNQr5aYcV7FSmCkLP13FDUtZ9dtPoMN1VfRN7wgJCXLgkcweiv1/Dyxlwqbj1cIUR4FAe9WG3SFBaGUqSACNCrdcBdzupLWAhO7Luaa1k+rs1qhvKD7Is4LnQ+2bXQoDmCPjex6b274a1KicVaWmsUVCu+ACJUdRGphe2xtzG+x6i3rin1Nitn8lKKgCopSU+fQHbDxyfm7NHD2sOVXKVSXT5T7C23TpCkqTpsNSTsbE6h5EfDGdvnTrbszUzZ4+/qtJYeppLM/Q/JYfDyU7cbOMFB4S085ZogRNzTIaCg2bFqClQ2cdJ+sRulHXYkgW1VMNRqNXqT1Qqkt2VIkL1POO/SV6H8LbW5Y2VePJmTZM+pynJEt9ZfkPOLK1uKVuVlR53xqgqjocbSFlWpWi/riXaLLDa49DfzHkqHd71NdXl7j3fAJzwJryHO7bAAtfyw6KFVn+6Kg4CptXXDYYY7palHeybAjkfLBqjl1hx4A7kg2ONC0DKzTt9ynzmBr2yEmXt4ki9vPDTytVZ1NYqEeK4SppZUkA8t/LDlpkkSGFRtRJP0gcN9iKmHXpTKR3aFpuL9Rgo5wmgo9lLiPKTVTBqzxWh1ekKPMYUM9Vx6VXaI2xIWGmHHHAkKIGvYBXra5+2/TEX5pbVBrIeiKSCo3BHTC+3U11D5tfW5rU3rCifPw4GWglG1HCe9Wej1SFIXUQHWHGjHnM8+9Y/OT/DR9Iemr0xGLXZD7QtWirrGVOG0/MFHW4oRqhAejrRIQCbKCO81gkb6SLjDsh1RaahobIWSfoKFxb6344sd2TuMb2TqrK4UVGb+0pTqpdJddVcJSSbIBPTbTubXQjffFVc2yRR9rEMkKdQubI8RvOFz3zdkzN2Ray5l/OmWKnQqk0kLVFqEVbDmg8lAKAuk2NlC4NjY46G/JjJKuBmZSP/AExkf/L4OPXb9h0TO/AuRmlNNR865fqFMlsvlA7wNSO9YdTe1wPC2SORKUnptj5Mg24G5lCQf9+Mjn/+nwcZ+aYz04djG6uI4+zlLVXfsEQnRxKzDV0pB9ioGjRYnUp2ZHTayfEbpCxYbnpvhe4z8RlcROJnsUJ/vaPR1rfbaJJCyhf01fVJUvSdrCyQLDG7KIybwiyRnao5fjGn1ausw6YyovOvEoC3luK0qUdIAtuOqhiKaO5ZuRVlIANTCbbjwtJuEpsOXMq/vh5DFnagyvAq2jbwUW7xvoHmkedxyj4q/t7Mpp7xqKjcE3vgkmSEpSkkHuHUL+8HCC3OMSrOoB+mNsFqrU1sGO0g372SyCPTvBi/1ABUgZlG6cyma+TzJWVq35C+HJll155t6LUJKENe0eFxW40jpiNX5roccbaUpCTt4TY3+GHo8lNGy5BYUpRecb71Xi3N/XDmPXZGcJ6ZizlRIDQhRpRdVYBRTyI+GG6rMkaTGsxGWsA2ClbDDapMFVQkKcdBKb3AJvhyiAlAbbKUBIF9KRv8cOGUMtaxb48wuMKc9nKAAd8NWsSA/LCHev0vTyw65umDTVkGwWLi+GZCbVVqmtxSbpCr39ccc1Oiwe8Ut0eGopdU8lBAFwok7jrfGh2QhxD9PYcK9VvZ3EnckK3SRz2/p88DNc9VMgt06NYSZWx80pwmMd3T2O+Kh3gSrUq25O+3+vngeRqRAC4alskvLZlMtreUp5BClK1Xt6enuwKs6mVLUlCQA2ne3mcJTb4kO96o7KO2FKJ+WdkrAupShsOfKw2+BwEd52ETGndDK7SWp8hqwAdSq/rhxwVinthtaFaSkpSsnb3Ya8dTsWQl0tLTub6kkdfXCrJlpUO6URpWkbDeysHA0pkm6Va/mNLVCcjAkKeKUA4Vcs19VJzJRa0hYL8F1lTKDvdwLCtXwSFj++xHFdmF6pw4SDqbbAcVbpbz+/7MODLz7k+tx0xgoukKCANtIJG++3IfhgbiJMsPik1ujDl2MrVdh08OvQqLFkMqAcYUmOohSFJuk3GxB8hvtik2ee07R6FxozXlfiNFciradSzEcislLEaMhFygtklQJtrP0irWLAYuF2WMxuV/gpRPaUqccpiV0zUs+IoZVpSo+9OkfDFQ+1V2e2uMeep2eqM+iLOnOlrv2xuptHhSFJ5EWAN+Y5XttjzKpp6emncyYbei9CtUs8+JIj4LTVcy5JzDS1TqbmylSYqElYKZSCQLbbXuk/wVC464nnsUigVWFm1lmmJkP06TGbVMUQpBSttSg0m35pG/8b0xz4mdjnirEmobiSqZLR3iWwpxamyQTuogpIsBvufhjqx2auDEHgbwppuUor4kTpH7eqckixdkuJGq3UJSAlIB6A9ScR2UVMHdpG7Uru5XaqdSezyt05PPmiGbFQHcxSkON2KCI7SW3VtgWH0ilJsTfqen2Yc+aKW3FmU5mO2EB1pDRCBa6gbE/eMNWXCRKzbUEvHWuNMUvSroNXP4c8SlVacioyaZJSNQZdCyQL7aSfxAxSMp/ahID57INXN7O2IZ8EweIdNgRarHSphxrvYqUBxqQtoXSo3+jz6YXJDNBqXDWdOkUVqWhFLfK44QElzQhV0gnqdPP3HBPidDalPR33ALx2Cq9t03UNh77YW+HiULyhF1grDpduCL+ErVt68sS6aNoq3xEbYQ6iQ+wxSAkEFc8csVHLkt35xFbhNlSEv/AJV5AWkEbgpFhccj0Bxuzd2juGWRKPNiNVD57mrQUOM09wLUFKBKbufQsCmxtcglPnhp9qPsTZponFiYeHMmIcv1RKpsZEp0pXEK1G7JsDqSDcJPl67lr5Q7FmYlToy801RD7Sl6lx2E6UK3uApXO3oBvieyjoqckySb+Ss5rpW3Bg0tAb5q+nADiNWMz8LsuVPMNIjT5L8QXmpiLHfISpaUuKN7LUpKErKgLG5NgDivHygdfQ7mrLWXvZWmEx6QZJDQICX3Xl8x/EZSP77F2eB7UOFw5peXYiQhuiIEBCAkJAQgDQLD+CQMc0u1xmGXmfibX8xOPKUwai5HZSSCW0MqDaFD+CQkEe/340HTtLG6o7dg2G/HmsDfJnxsMLjuSooTXvYs1pBOoSGCgeR3NvwP24Myqqh8uJLep0m1vIYYNbnqbcjVEWKo67KseQv/APfC+mQCkSQod46gW35X643LX5Kyro8AZW6pMpYpkxaVgqkLB25geWG3EjFiMXLfQVq+yxws1SUp1tMZrxoAubbkn3c8aI7K+40vtqbTuRqFri3rhpZndEY4huFuqcwOojrQdKbaiAed8b2JDsNKnVPKdZ7kpaBVzVtYf6+WEN139rMoG9rj4A2GDFPmNPx109xQUAdhv4t/uw2M4duuOZsnIwzHm05brakLdUohbYXcBQ5AfwfXrhvSWvZXC4sJ1cjbp7sCn1FVEraEqUVRX1aFJI+j5YWMy04JZ79saiRqBHKx9cFwDkJp7p+RSrTJjjsYpW0FC21sY+eRGfUp2IpOkXNjzGE3KU0OgR1qskDThYlwkokgXCVJPhCkncYKBgZQXd1xBWymZ5pUOalS0upSo+MqSbW+GF2szaXPUifTqi054NGgAFX34Y9WpCXNSygBVr2HXBHL04sTUMOEKTr0keWESkGAjIW5TD8mGqXNfSotuqG3MDG+hStMfcDSytX3gXw3s0tv0nMElDSlBtw6wgK8OlQ8saodRVGMVQOyysK99k4GXgIwjJZlP2ny0xy5JXzUkkq6gdBj2msSWocTMMV9xmbSHw80pCiCG1EahfpY6VfD1w1pVU7qCsBW67D7cK9DWkUpcV0axJSWnEq6pPMfDDX4kaQmNBYcq0vEHNz3FbswZrqMdlnvRR33pSUJKUpfZmRXBYE7DSpxQG5Go8k6QF35MlLn9Q7M/n+zKTf3+wQcQDwSzRHp8HMvDPMk0u02s0yVCeRqIQ86WF9yvUmxTqBttY3IvyFrg9hzKGX8vcK61FoFPLDD2Y3nlpU847dZiRUk6lqJ5JHXGLub2UT+wPjuFrLdFJVxe0Aju90qhmcKmxXpMWCwh4svhOpwgoCmralab2O4sL7YR3nQ26pSSEpUseEcgfTy6YMJlmoSpdWb3S5+RipJJ7tsEkkDzUfuSMItRd0IuT4h4vjjV0dM2jgbFHwFnaypfXTOlk5KS8xulmWJLX1efrhMfkl6XBUVXBks2/ljG+tO3Whd76uYPLCO24VTISDyRJbPw1A47K7Bwuxt2R6IgyKohrnd0XHxth7ZiaM2aiOlXhaSlCU38hho5YbEivNOdEK1L+BxIECHDmz1Tn3U6EH6JVa2DQYLd0KZwDgjFFpSIkcAlIUfXCkzHS26HHFhQHljEnMGW46LNEOKTsAne/6sIE7M4kkoYbEdO423uMS9QAUMh7tyFozlWFu6YrCgEjnv5415ZRHp7D9TlLCWoKNbhI2KzySPXnhMVGL65FQcPeNsEIZb5l1w/RSMEMw1R9aGMrR1pV7OrvZqkHZbyvpAHqE8h7sAkeRuFJYzbAXn2pyuVR2svkquSlpPSxPPHmuvlooiIVc7XwdprMVpi6VgFkXscN2ZIMqpOvg3AOkYEdm+qK0Zdt4I/ASVrFhe24GFelJeIkFccrC1hy5tYAJAt58wrCRDV3aCsm3ht9uxwowpKErStxZLhvqsrY3N/wBOExuDlJ5zwjzkqS2mxNys2G5sN8e3Z78ZvW+0w6lXVxtJV9uPMmQyQlXluMINeXNV40K/JJFwMPkdpGQmsbq5RepzYqVPSEwUNurRoUpt1fiJNvrE9CeWN1GzDOp0ksU+e1CeeQE9+thTymk3tcJAt63JHpfCDVZNmI6ARrW6L39BjwUCQ46ru72NtS16W07bXHXr16YgGQjJCmaAcBWw7I3EvihQ+IysrQM+5qkQ6q24h9LkdownUJAPeAkrCSRsFCygFW2OLmTEJbhobCbaQBcYrz2I+CknJeU3s81xRcqGY0trjIKClMeGLlASDy1lWo7A20eWLHVYIQyAOWPN79Wtqqg6OBt6r0Tp+i9kgGeXb+ib8uTDgx3Zkq6GmG1OOrAJKUAEqNhvsLnbfywzHe0Clk6GuJWd57egflGHVNgA9BdCTyvzta2JBy6x86VqPCCgO8WbnyAST+jD5TlCAwtLyQptSVBQWEpI1A3FxaxGw2xHs92Fva/MYdnzRuobU2vdHqkLceSQ8oV91inw8xzWao6ZiO8C6kk9+oHkpxRA1XHK9tsPpGcqFPQw87VXYvsjned21JW2lZt9FQSfEPQ3F8JdQzBJjtuwpDEBxJFrusagoeoJwwZESKZMruMvw2kvC60sIUEKJBFra/Dz6eQxnqiuJqHyx7ajwrmnoo5IGxyjJaAAc+SfVdzbDrCVQozC3FkeFxsKJ5jfbnz8sQtnDi7NyXXJNBdr2eKUqMQUNMOlLBSbWU2kpI0nfrz2xKWWqm3Q4xjwqLTISimykojnWT5qVckk+ZwszaYMwNsSaktKglJ0Ntpva/Qk7nkMWdiuwoqh0rmB+RjdVN8tTKyBsLXFjWnO3iocy7nqNnhLz6c01CvuxtAcVUAsOsJV9FNyhIIuFcr7jnyu4aeEl3YKuk7b4XM3UBqi09mU0T43gj1AKSbH7Puwg0hxK3T53x2sqhVVLpQ3TnwU620ns1AyIOLseJTF7SOf8+ZC4XVJ3KGYaxTWqi43GlfNjKFvArISFJJGpPkdJFwRzxz7qeZsyMwlqq+Z5FQTIRcsVKKQ8xc7XU2V2J52V8bY6i57ydTM75VqWWaq2pUWoR1Mu6FWWkEWCknoQSCD5gY5T5/4eVfhxmyp5OroTJkQHSC4kFpTzZ3Q7YcwQQTz5nyxs+ma1pjMHBH3CxXUdFiTt/A8oqiZHW8tiVHS4062bDWU8j1t6HDjptRs0luJEipsLDUjvCB/f3wxkP8A7dhX2G6FD7v0YVIy5bsv9qLICemNbFJ3t1lnxhzU73JUhLmkrWFEW2JSkfAbY9DvEq7zulOkDcXCtupurBdmQNLaXj47WVba+PU+XE7gslxSAeYQSDbyuMTsjCh75wEkLbcTCBAUSggEkWtsL/4wIwRbkKYmIcSbC++FBx1whxjvdW2qxPJJOr/OwjSrgnpYbYCW43R28JxVKP37CkhQ8Y1Agbg4Wct1cVyhPUyQo+2QRrSki+pI/HCLSZKJ1PQpawFo5/DCeqZJodXYrVLulTKwpR6EX5W6jDnHGHBD05BaeUqw5XzbVEPNufknDdJA2tiREvIqLAcSmxsCCfPDEfZi1ZSlwtLbElHtkUdASfyjXvSenkRg3Taq/EQkpG1vEgnB2O2QZWk+qda4aVNFLi0E773wzapR1Q53eNrACiFBQPlb9WHXT80UZ82msoYSNifM4zVmqNWY3ewHElKeagoYcSDwUNmWndMrPtnUwJ4Fi4zpWfUbYbSnCGoRvzWv8Bh0Zs0SaG2GvEmOuxV5C368MxbpEeKVfR71Q+GkYr5yQVNi7zMJVkSu+kNsXulFjt1OHcw8nu2AF6QU2UR5254YEFwl1Dh3Kl6sOqPI/KIRqsEjpgkZ7uU2VuyXWiIb8KoxkrWEWjvIBGpQO6FXPUKv/K9MdCexVVWqhwxrLrAUnRmF1C0FKk6FeyRTbl5Eb+vwxz3ZaEyG7GeIQH0kBY5pPRXwNj8MX27AVWRO4O1n2pH7Zj5mkMP23usRItzc+YIxS36jjlY2Q8qxtNc+mLmDcHwVBULjMERYxLQYHdhB2KUjYD7sItfUWyTYgWwp1HMjE9aVz4Lbvd/ReA0L+KRz+GEiqzDIjFPzdHeQeS2ZCkkD433+GNBIQG4VQxrtWU3ak+VR0KBJI63wlpfAlxTe35VF/wCVgzKfQGXW194kW8KV7/eMNuZNcb08ho8QKd9xyGKyR2+SrFjThSNlFoNvy5igEpS2bX2G5thNr+ZHmEKbjKKSeek2vgxHqzQoin2rJ78J2HTmcMaoT1y5YANxexw98ulg0obItTiXJyUNT6mHZTrhKiq/O+FdNWSBYr5DffCQQYFLbt4VOkE38sYpikuhyoSXD83sGxtsXlgXCEn3nc9AfO2CRyFo5TnsDk4ZVVXCp8eQ24oPPlXsTIOybixeV0v0Tz+sfK5KGY9Niq7/APdFJOs3vY+/rzwjyquZs9c+QUmwAQBZIAHIBPQAbAD9GN1JZk1qR7QoamQdr9T5fd92HCTW9NMehqUHHlwoLjizYvjQkDb44T4DZCQpRubEn1OM1eaJlQEVslTUfwg+uDcJkBSEqH0iBh7e8UzgJQCe4aaUNJNwsBQuDbcA+m2N0lCkLSpxkNlItytq5Y3s0mVUVOSu5W2ywA2k25km344U6nRZelQLalKRyxIAQdQykXvtQBVsDyBxrqchKYa2TYlWw9MepbL7Xd982pNupG2E2pyGwUkq2CTfApjhqMzB3Cb00lyS0yAbtgrv53/+2JN7P3CuTxI4jUWnVKlSTSluGbLdW0oNFlFlFFyLEqJSm3rhgZbpSsy5wplGAJ9rlsRtuoUsA/cT9mOm1FeZgVR0JSEJZjNtspTYJSm55Dp9EYx18upoh2LBu4H+FrrFZhX5medmn6qWYSWIUQpaQhCAAkIAAAA25csN+tz0kEBQtbzwTdzY0iMUKABPS2GvUK6h3dLySPfjzmWTAXolLSlz8p6cPFJezIt020sMLUfQnYfjiT3JFkm9i3z92Iw4bMluFKqqtlSFhpBPVKOZ+02+GHgqoqA0X8PX34CyQhqjV7BJOceGy0VBCX5i1snWCTqCjcfHGkaEjQtwNg9Dv9mPRXdZcY33vblc48F1tatTjQChyvivc0FxKlNOloAQ7pJIDSSEnmpXl+jDipbraIjSUEqUgW33thul1T7ZBHdoHXzwaanlpKW0p0gCw9fXBac9m7ZBqmdqxbc9n2nLclRt3jWl3b0VufsJxHFKmhKkqBtviQZgTUYT8RxyyX21Nk/m3Fr/AH3+GIY9vdhSVx3lFCm1qSQroQd/wOJJfhwKPb2h0Lo1LlPlJeaF1jlvvzxU3tz8Km6/RoHEOh0xTtVpTghyu4QS47GUbpNk7nQtRI/jq9MT1Sc1sM+FTqTgnmqstzaXLHeAHuipNultwffcYtaGsdSTCZnIVdV20VTDC/grlFMQ7CcSh5pba47wUUqSUm3PkfjhyUSQlmSXrCyxy8sTX216F/snlrM/dpS7OiuRHzb6SkEKQdvRa/sxAVMkgobWSbEJJ29LY9PttYK6JswGMrzK50LqCd0BOcJ0vqC3CoKsTvzxqLxfcSop5bFJH0seB+VcQEHUSNrYU4dJlOvpV3ChbncYvmjICpSQ3lE5BcS8gPtJZvsEkeIjcb+mwwlz4+lZFuW3vw6arQJrqbNpV3iWitN9ybHCDUfE2244jQtQ0lB5gjCcNkmuCS6S+pp9cS5SHRsb2tg/GcZYLkB4krX54RJ2uO626CRpOoW64VJ7KqpBbqkNWl4c7fnfWTgIzuETG+Vvpsv5tlfNz8lTEWQsOMvnxBh21gs9dNiQoDpfqBjfLnvMSXmZKChxCvGD5+8bEb9D+jDVNRMlstvK0ut8gra2FP2r56ipYY8NQYbCWjqF3kDkjyKhvb0Nr8gBtmx3QnuizujjkhUhK2wopBSQRfCHSa3MpUsxS4opPIFXTG2kTW3Xm0IJsSULSrmnpbCPXm3YU5W1lJO1+owKSQjcIrWN/KVJbUhFSoEthAGyQvbrhkTnA1Hjt3tpWr8BhSyjWD+UZJBQpBSb+7DdzJVW/nRMZpCQlq4Pqom5OOSSAtBTI2EEhKkN68htKTe3QYcMN7XM0g36YalNkBJ71WkKIsAk3OHJRH7SEv8AzWp9YtZT72lI+CR+nD43JsoKeSXktR0lTgSAN79MXw7ArUZXCWvvpbWkvZofWq3In2KGLj4AYoB87RkrCnYMSS6k3TpWotgg9SScdBOwPXnajwkrzq16tGaJCBoRoAHscQ29efPAruQYBjzQadpD/wCFRLiRwhzTlSsS4caQKuxHeW03IjJKSsJNrlBJIv5An3nEYyIsmMtbb6FtuoVZSXAUKSfW9iMdCW8jRqirXPJcJ5i+x+7CNm7hVlpyI53tGakOBHhSsJVb4KH4HGBg6zeHYmbq+Y2+y9Yl6BgeM08mk+R3XP2oSJKGzYIVt56sNp1bsmQWykXJ2ANt/L7x9uLJ5/y/kakNPrbyoy2pN0ahf6Y32HL4YZ3FzL2UchVunZXixE+30qmMrrTxSm/tz4Dqmk2+o2hbYHW5WL7Y0lHc2XLdoIHzWUutkfZyGveHH5KNy5Kp2X22ZJstx1a0pvuE+ED7740ZbgKqcvvFJu2ydbhPIY0VKbJr9RbLDarbNtNjy/Rh1wadHh072XX3cdKv2y8g+JxfPQn9J5W9Ti0YNbtuAqF/dHqtUtKq68p5a1MUyIdK1kbqI+ogdT68hhKqFSVOW1EjNd0yyNLbKPqC/wDrc9cbKjUnJryIUEKRHa8DSEbJCfdhWo9HZiNh54BTxtz6DywUAyHAQyQ0bolS8ve2KSZAVfqkbYcVUkR6DSktMKDbz3gQlI+iPP3nBthpEdhya6QhttJVflf0GG+1qrlRXPe/3Ok+AHltiZoEQ0jkoBcXnPgsU2HZKXVpsVb2OFTQ6ghTaSbb3HTHttlKSNJvtzGFaDHSU30X9MHYzSExz04qZWHKtS2UKQluUVIadSORssb/AGC/wwdXOlgFJUh22109RhttuqU+lEfWxY31IOkg+mDdSdeZi6ESNKuepVjt16YeSQopAJ2WutV4RgpqTET/AAQRfDIkyqfLK/amlhalXTpGwwKk/PPeLkr8JV4FEkXB2HO+CRaLaSe8Ttvu5f8ARiFNJnZT4Yw1uUrcMKkxROKNIq8oftWFN71W+6bApB+BI+OLwv50jSKomotSUFiZHbCVIVcBQvcffip/DDh8iq8Ic1Z1XCC5UWY09HOm5LLCCXkg+qXVfFI8sOPh/WZMZ5VDnVHvWSnvIbq1XUtonwnyuBsbeWMR1BRmdwlb4L0LpStZGx0DvHcKyUzNyk3SoqAHJQUTfBVWZu7R3rriG0oBWtR5ISNyfgMMQM1cpAYPf+Vgf14aHFuvP5eyc7SpqClyukwzqB2ZNw4T1AI8P99jJR0QnkEY3JW4lqW0kRkO2FYzs8dpPLHEuOjK7qU0ytRtYajKXdMtlJJStsnfVp+kg8rEi4vafQtDyEqQpJuN7HkfLHI7KLknLeYosyNPW0WnA7GfDhQthaTcEKHkbG+OgfA7jInPURGXMxOpj5haAS25s23OHSw6OdCPrEG2/hA7nRCmcDHwqqlcZ2l7uVNyEFtVw5f0tgwWG3xrfASR64TEe0pslRsR0xt8Z8ZUb+/FEpaNOKCklpNkp6XF8agG2wCXSbeeNC3H7WQNXwwg5tzRTMn0R+v5hlqYYbBS02kDvH3LX0IB5nz6Abm2HMzqwEi3VsvWfM/ZcyDl2TmbMdSESDFsgqG63HCDZtCfrLNtgPU8gTitOWuOLPFZ6rZgYpyIAbnLaTHLutSWrDQVkbFRFybbXvbbcwv2heJtc4lTkyKg+GW2lrTBgJUS3GTqG/mVbC6jufIbANDg9W28qZqZpnta3G68Ex5AA+sDdtdugSSU+5w40tNbBJTaju5RRWeyVDQeOCrZozYppYAAJPK2NlXzSVQy0lYK30lATqtz2wwnY9badUFMKbSOSlC1/UeeG9murKodPdkuTE9+EEoKl9TsLfqwCKmD3aQraV7Gt1u4SX2uM206s0Ci0RhxLsmE6laiFfRsjSo/aofaMV4pBpaYjbryHXVEKGyrC9+YxNvDPI6+IWZanCri++W1S31zVLF0trkNraYQPIgFxfvHpiC4TcpjvqZJSEvQ3ltOJ1FJ1DY9DyIOPSLNB7JA2PxXkd/qm1dW6Vuw4+ieNBr0WOgteyhxSSNKiLEemHpHnS1tpK2AlJFwQQcRMyX230to8JWP7Jf9Aw7cvypxSlEmSFaTpItv6bm+NJDIXDCzE8QG4TxEt9pxLr76FILZFrbgApIB+G+GPmCpSKzUnXvZ0paQooaIFiUjr8cLlQVIYXqS84oc9BVdP2YKONsut3aZ0bXPvwY78oLAGpsS4qFsnUATbbblgpl+cKdUfm6UohuQRueSVdDhZkMhKzthMqlOTLZ1sqCXmTq9T6YDI0jvBSQ7UMFe8wZcaccU+2NDhO6k7gjDVfak05zUgKFj9LD1oM0VOnmGtRMhvw2VzI/XjVOhR1hbDyASRtgMkbXN1BEZIQdDkiqQmuI+c4CSKm2NTiUmwkW3uB0Xvf1x5rKDWqQmoIRd6Ps4nkoAbEkdLEG/uPuwRlRZdFkpdZcJBIUkp6G+F2nvtVRz2uMlsSVj8syo6Uyen8rp62tiLs7uox8wmrQagGp7TYcIQtQ8Q5D0wTqUeZFluuS2gFF1Qufef0YOV2mfN8ky4iiWXl3Sm1u7WPqn8cKkOsU+px0mbGS4/HKVLaX9B2x6+/l8emI7mg5aTuEUHOCEm0qW6CBpRqvsQm+F5HfOizqzvyTvv8OWJhrmRch0LNEZynUpqZQswU2NWqWp0DvA28kFbSim26HNabW2FgeV8S9w34bZNqTKJMfLcdlIsNZbFwOm5ufhiiq+omUPdcwkrXW3pB90jErZAB6FVjy9k/MNacSmm06SWyQlK1Aobv03Ngfvx1A7CHDGZlXgzOZn1xlcifX5ExxtthRDJMeO3ouSNRs2Dew+lbpcxe5w0ozTKXY4UlaU+HQDbbFhOzlBdpeSqhFS/ZPzs6oA+RZZxSDqaW4P7MjS1T63pCloKcSBxc7OM8BN7LtCYDaSAb6b7jCpVstRZbBbcbSpNh0B3xsy+pspSL9LYX3GQpm+MK1baWUh6pX2mODLgoU+p0phaXUMLdAb3JNib7dbgfZjnwlVVrExRffdffWSt1x5RN1E7kqPM3x2ozfR41SpzrEhCVoWkpIKb3vjlRn3I68ncT8wZVQlTTLUxTqVJFtTTgC02+Btf0xvulJxLqpz6rE9ZQu0x1A9Cm1l+hxYbSpr7ySAdK3OWu/1U/pPTGir1Qz1dy0goZa8CEp+ikeQwdrE4OrRCYSlDbabJSPswYomXHJWh19shJPLG+bHq7rF52Tp7zkTpFLV4X0tlRH8G+HZTaK66kyXrNtDcqULD/X0wsRKLFhJDz1kpQOQ6jDfzhmjS2YUEpQ2Rbw88SxG2IanKKZTM7DUkZpqwqElNLpySiO0dJF9iOpOMwwFaYcZtWkCx0jBKkU91y7ygpa3Te5G+HVHhMU9oPL8KlcsdjDnHUURxDRpatMaNZWknlthWZJiouEatsaoLGtXeHkTfCoiMlwHkAOd8S2syoj3rRTkuPFTwaCDfmTthnZvzGqTMMSC6R3A3UkgjV1F8POryE0yGUMLTrWOV8RXIA9pX56iSfPEWqdoGAjU7dbtRXlblQkKC5Sy4NrX3tj24tPcrKjsEm5+GNqSAgDCrkTLUnOmeqRlaIhSkzJA74hNwllI1uKPppSfu88QHHHKnAZKuTwWyk3lvhDQaDNbQpyTC9pmpUnZSn7rUn3gLCf73FSOIMCtZDzXOykKwmKqiSCqC6+VBTsdfiaIsk3OkgHpcHF9m0JbaS22hISNgCL225Ypd2wUITxNZOn8qae1Y22tqViA4B+Q4ZU2N7o92HBSPQOOOa6RpEitUpwJFr9y9c/Ym32DBnM/EWi5ypMxWY80mbU3kq9nai050ISq3gSFKItY2874hwi+5Nz54UINLqGtuUhnQlKgoLJBBHpbEZkMFM4yMYAVKfV1lc0QveS0FOWnLkyj3BfKC2m+oJ1fZ8cSZwo4hfNVQZg1uUlCNYQxLtYoN7AK8hf621vTmI4oaE+1PEDxd3ufjgBolspuPpcvjiiq4WVALHBa+hmfA1rwunvC/igzWvZ8v5okson3CY8xSrIkA7JSs/n9Arkrb630pSMZSLhbJunci1jjmpwb4uppTzOWs1ygYZUERJixcsqOwQtQ3CbkWUdhc3NtxdfKfFx6lUNyLWWHag403qiPXF1+SHD1A8+fT3YOvpH0Umk8LSxOFW3tIOfJPrNmZaTk+lmrVF65cOlmMLBx5Q5gX+iOV1HYX67DFNOP/Ft2Q6uVW5AXOdQoQ4KPoNoHp0Te253Pqdwucb+L7VDQ5Uq1KTNrUvV7JEvZLY87D6KE8vP3m5xUWp1ap12oP1WqzFvSJBupXT0AHQAbAdMWdotplIml4Ueqqm0g7Nm7jz8lplzZ1RS5U5kkrXqUo+AWJFvs57Y25TrGXKdU5E/MtSkRnFoCYzyIxeTuSVi4UCOSfPGtLemlSb721X+7DaqFPky0NiKgKQ3ckXsb421E8ROzhY67sfNDpGc8qUZ/H/MghopzOZ6bLS1s26YkhCtPQKBG59Qd8MipZ3r9blpn1PMMBSGCXEso1pKj6XRa/vwzH2HGF9282UKHNJIuPsxhvuiUpkJCmtW4vY264sGUtMx2tjN1SSXKtkYInyHAV8+ztlh+i5EarVSStuoZhc+cpOoALDZADKAfLQAr3rV54rFxoy8cr8W8yQA0ENSXk1Bmx5oeGrbysrUn4HF2cso05cpiQkAiEwLAbfuY5DFfu2FlV1Qoue4aNmkmmTCByTcuNG/lcuD4jE2I4coEoy1VvcU6VAtA6h9a/LG2HVqrT3kuuSVKQk30i2/wx5YWhSAoczz2xrf0kknE0OxuFFLQdipSgzkVamNTGdK9vEOZONLTqrLSWbb288IeSpvsjQhuKu054rnocO5+K0hYU0QoKF9sWkQ1tBVbJ+G4hIEuPsT54SJLbjJTIShRCedhh0y2AUgW57YTG0tOqXEcBCr7XGxx1zU9jtspoSJC4UxFSiKUnxal6Ty9cPJtqPmGEmZBbT3ugd4gefp+rCJU6MUgoS34VDfCZl+qv0Ob+7nSkm6OlumIgIY4h3BUg99uRyj9Tpj5a7l1kgj0vhtFtyBJSE6vDyxLbSoNciJdTpDhG4GG7W8r6my6wo6geWnDZafI1MXIZxjS5Iw9izBFKHEIEkpstJP7r+pQ8+uGbUKJKgkyorhW03fxFO6em48+mF/u36fKOxbIN72wfqxTMjioxyAspCXkjkoefvxDewSN35ClMdocA3xT/wCytkyq5+rbrj7j7sOEtLbepwlLZJKlBIPK5NyBjo/kjh/AocFlCIqErSm3S42xCnYz4bN5Q4ZQKhJjp9rqo9vc1IsQHLFA+CNI998Wnp7I0pFrbDHkl8qTPVuA4C9js8ZpKBjDzjKSKhRGe5BICrDkBh2cI6azEoE5oJUb1Bav/Cawl1FKWkKvzw4uGC0rokxSeXtyx/4beK2iOJP4SujyaUeoUZ5clWCVKVYWvYnDyZcW6wFBOx69McJm+0fx8aILXGTOSLctNZfH+dgwntQdoxAsjjlnlI8hXZP+nizFiePjH0VZL1NE85DD9l24rDICD3nK1+W2OcXa/is07i77dFulcyktpNuqg64Afw+zFYl9p3tEuCzvG/O6weiq5IP+fhrV3iTn/M81NRzFnKsVOUhHdpelzFurCb3sFKJNrnFvZqQ2uo7ZxyFV3e6x3KlMAaQcgqcKDltCQibUO7Xe53ULjCzIzDTKeC03YkCwIxWpecc1OI7teYJ5Sfql9VvxwWNfrZ51WUf/AGpxtG35jBhrFjHWzW7U4qw0nMq5jLvjUEWsN8NeLFcqUwuKHhCup9cRF+yCuadHzrKt5d4ce2czZhjizNZmIHPZ0jDTfGOO7SnC3Fow0qy9LhtRWWypKUkDzGC7ijU55ZRbQk2AvsnFdznXNxsDmSo7cv2wr9eA3nXNrRJbzHUEk8yJCh+nBx1BHxoKB7qfzrVoWGG2gEpIsNsEq5mOJSWtyCu3Tpit37O858/2T1L/APcq/XgnJzFXZi+8lVeU6rzU6ThzuomacNacposxLsvdlS5KzfLqM66vEwD0541S0n2xZCCAbEfEXxETdXqjRuie+P7842fP1avf50k3/uhxCN6DvzNUsW8N/KVLbUSpTFlum0yZMUi2tMdhbhTflfSDiz/Zv4WzMmR3sz16OGqtUm+6SyTdUZm4UUm2wUopSSOlgPMYopS8/Z2ohdNGzXVYPfEFz2eUtvXblex3thUb40cXGRpZ4l5lQByCam8P87A33ZrvhT20Wnkrqo0VKTYWG1+eKM9qiqfOPGKoxg5cU6NGjFN/oq7sLIP8vELf1ceMtrf1U807f9Kvf6WG5Us05krM9+qVauTpkySrW8+++pbjirWupRNydhgJuDD8KIabIxlPG+FCmVVcI9y4sqjK3Uk7lJ8xiNPnap/8uf8A5Zxk1epn/h7/APLOBvrI3jBauxQOhcHtO6nnLxZkPOvMupU2tq6SOu4549obJSbpPM8sQTGzJX4d/ZaxLa1c9LqhfGz9leZf/Ps3/t1frxXuOXZCvY69rWAObupsCQFje3iI5j/X/X34ljIfHas5Sy8/RJ0dVTUhFqetyx7k8tCj1QBcjqNwNjYU5/ZPmK9/nqZe9/3ZX68ejmvMqgEmuzSByHfq/XgM8TKhobIOEeC7OpySxT5X6tVq/VZFWrEwyZMpQK1rP2AeQHIDpgmyi6LnzPLfEHKzTmNRuqtzTvfd5X68BOasyIFk1ycB5B9X68EbhrQ1owmOuTXO1FqnlSCKRKIFydXT0GGvPrAhoEaKsd+U+JQFwi/6cRh+y3M3dqa+fp2hXMd+rf78FDVqmTf256/8c4NBIIzlyi1dYZmgRjBT6ufrLKrkm5539+PC9JNiL7WwyPnapn/h7/8ALOB87VP/AJc9/LOJwrx4hU3svzXVfhnV0Vnh/l2qIXrL9NYJI6qCACftBxjPWXYOcMt1HLdVbK4k9nu173LZ5pWnyUlVlA+YF9r45mU3i/xUo0FqmUniJmKHEYTpaYYqLqG0J8gkKsBjerjZxgXsvidmdXvqj3+lh4uLP2rppsjCk3MuQs3ZNqsilVCjTH2WLrExllS2VtC51603AsBuDYixuORKA4LpuLkHDHf4s8TpLS2JGf6+426koWlVQdIUkixBF99sIQrtYSkITUpASOQ7w4O27sGxagmhJ8VLrtSep0VksJJUEhRPK2HLljPAlBDEyxJ2v5Yr45XKw7Yu1KQrSLC7h5Y8t1eqNHU3PfSeeyzgzL6GO/LshvtjXjBKts4WXglTa0lPMYRqtEcZR7WyRZBvccwemK4t52zcynQ1mSooT5CQofpx6Oes5FJScz1Ig8x7Qr9eJLuooj8BUZlncw7OVkmHW50MFakhSfpeZw08yUZsOKejNgEbk354hYZyzWkkpzDUATztIV+vGHM45qdFncwT1dN31H9OBvvsTxgsKMy2vYchymmhVZcS25CkjcXw4oucIzgLMlNt9zzxWtOYK4lRUmrSgTzPenANerRNzVJN/wC6HA231rfhKe62h3JVmahT6ZW2FOMhPLc3scNRcN6CHaO8kkObJUB5nELNZpzGwbs1uag/wXlDHp3NuZnlBbtdnKUORLyrj78MlvMcrSNOE6CgMLw7OV274TQW42V6bGZtpRFbSlJO6QEgAW+GJNjAoSOV7fZjhRD7R/HyntpahcZM5R0IASlLVZfSAPIWVgwO1D2jhy4555/79k/6ePPZrM+V5fq5K9AHUcYYG6Dt6Lt3WZWnUhS03P8ACw4OFLhVQZtlXHt69x/cm8cIHO0v2g3bh3jVnVd+eqtSD/nY3Qu1L2kKa0pmncds9xW1q1qQzXpKElVgLkBfOwH2Y7DZnxu1Fw+iDVX6OeLswwqLsDAwMX6zCGBgYGEkhgYGBhJIYGBgYSSGBgYGEkhgYGBhJIYGBgYSSGBgYGEkhgYGBhJIYGBgYSSGBgYGEkhgYGBhJIYGBgYSSGBgYGEkhgYGBhJIYGBgYSSGBgYGEkhgYGBhJIYGBgYSSGBgYGEkhgYGBhJIYGBgYSSGBgYGEkhgYGBhJL//2Q==" width="308px" alt="titan gel" />

<p>Khi lưu lượng huyết tại dương vật tăng l&ecirc;n, n&oacute; sẽ l&agrave;m mang đến dương vật dễ cương cứng, v&agrave; duy tr&igrave; thời gian cương dương thọ hơn, gi&uacute;p những qu&yacute; &ocirc;ng c&oacute; thể l&acirc;m trận chất lượng rộng, đem lại cuộc y&ecirc;u ho&agrave;n hảo. Sử dụng v&agrave;o ng&agrave;y khi n&agrave;y dương vật của qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ đạt đến n&uacute;t cực đại của n&oacute; c&oacute; thể l&ecirc;n đến 2-4 cm v&agrave; thời hạn quan hệ cũng tăng l&ecirc;n cấp rất nhiều lần, kết quả được duy tr&igrave; vĩnh viễn. titan gel Sản phẩm n&agrave;y tuy th&agrave;nh lập muộn hơn nhưng n&oacute; đ&atilde; dần lấy được vị thế của bản th&acirc;n tr&ecirc;n thị trường so với c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng chủng loại. Gel Titan chứa 100% bộ phận tự nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh v&igrave; vậy n&oacute; trả to&agrave;n kh&ocirc;ng g&acirc;y hại đến người d&ugrave;ng.</p>

<p>Titan Gel Gold l&agrave; một trong sản phẩm được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thẳng ở Loboratory Emansi CJSC. Loại gel n&agrave;y c&ograve;n l&agrave; sản phẩm trực thuộc tập đo&agrave;n Y dược rộng lớn nhất nước Nga – Hemdell LLC. th&igrave; bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng những chất c&oacute; động như rượu, bia hay thuốc l&aacute;. Chiết xuất quả d&acirc;u t&acirc;y c&oacute; vai tr&ograve; bổ sung những yếu đuối tố vi lượng cần thiết. Với nguồn vitamin đầy đủ, n&oacute; th&ocirc;ng chỉ g&oacute;p tăng cường sức khỏe, m&agrave; c&ograve;n phải hỗ trợ tổng hợp hooc m&ocirc;n nội tiết bất ngờ, cải thiện kĩ năng sinh l&yacute; cho ph&aacute;i mạnh.</p>

<ul>

<li>Cậu nhỏ của qu&yacute; kh&aacute;ch d&agrave;i rộng v&agrave; to rộng tr&ocirc;ng thấy, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i thời gian l&ecirc;n đến 3 đến 5 lần ph&acirc;n b&igrave;nh th&ocirc;ng thường nh&eacute;.</li>

<li>B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sản phẩm c&ograve;n cung cấp cho c&aacute;c chăm s&oacute;c chất c&oacute; t&iacute;nh năng cải thiện chất lượng tinh binh hỗ trợ điều trị c&aacute;c bệnh về sinh đẻ v&agrave; khan hiếm muộn.</li>

<li>Như vậy, b&ecirc;n tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng tin đầy đủ v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất về sản phẩm Titan Gel của Ph&aacute;p.</li>

<li>Th&ocirc;ng th&ocirc;ng thường đối với những người trẻ tuổi th&igrave; chỉ muốn sử dụng 1-2 hộp đ&atilde; c&oacute; hiệu quả r&otilde; rệt c&ograve;n đối c&ugrave;ng với những người rộng lớn tuổi rộng th&igrave; th&ocirc;ng thường cần đến 3 hộp hoặc nhiều rộng để c&oacute; hiệu quả chất lượng.</li>

</ul>

<img width="319" src="http://sehatlelaki.com/wp-content/uploads/2020/08/cs-titan-gel.jpeg" />

<p>Người sử dụng sẽ bị tổn hại dương vật trước ti&ecirc;n, c&oacute; thể l&agrave; những triệu triệu chứng g&acirc;y ngứa v&agrave; bỏng r&aacute;p dương vật. Sau đ&oacute; c&oacute; thể g&acirc;y hoại tử dương vật nếu th&ocirc;ng chữa trị kịp thời. Vấn đễ n&agrave;y đang l&uacute;cến c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; một số đại l&yacute; kh&ocirc;ng giống hoang đem.</p>

<p>Gel b&ocirc;i l&aacute;ng Hot kiss cream cherry với c&ocirc;ng thức độc đ&aacute;o mang kỳ lại hương thơm cherry ngọt ng&agrave;o quyến rũ. Gel b&ocirc;i b&oacute;ng Lovekiss cream m&ugrave;i hương chanh 50 ml ch&iacute;nh h&atilde;ng sản xuất l&agrave; th&agrave;nh phầm d&ugrave;ng hỗ trợ b&ocirc;i b&oacute;ng trong quan hệ. Gel b&ocirc;i b&oacute;ng Lovekiss cream hương chanh với c&ocirc;ng loạic độc đ&aacute;o mang lại m&ugrave;i hương chanh thanh vơi thoải m&aacute;i. Gel b&ocirc;i trơn Lovekiss cream m&ugrave;i hương d&acirc;u 100 ml chủ yếu h&atilde;ng sản xuất l&agrave; sản phẩm d&ugrave;ng hỗ trợ b&ocirc;i b&oacute;ng v&agrave;o quan tiền hệ.</p>

<p>Tăng kho&aacute;i cảm l&uacute;c giao hoan, những th&agrave;nh phần c&oacute; v&agrave;o gel t&aacute;c động một cơ hội nhẹ nh&agrave;ng l&ecirc;n c&aacute;ch gi&acirc;y thần kinh trung ương ở cả nam v&agrave; nữ, g&oacute;p cặp đ&ocirc;i bạn trẻ c&oacute; thể tận hưởng trọn được kh&ocirc;ng c&ograve;n những cảm x&uacute;c hưng phấn. Dương vật qu&aacute; nhỏ Khiến ph&aacute;i nam c&ugrave;ng bạn t&igrave;nh kh&ocirc;ng đạt được kho&aacute;i kỳ lạc. Người đ&agrave;n &ocirc;ng cũng sinh ra t&acirc;m l&yacute; mặc cảm, tự ti trước chuyện chăn gối. Thậm ch&iacute; nếu như việc n&agrave;y k&eacute;o d&atilde;n c&oacute; thể ảnh tận hưởng đến đời sống t&igrave;nh cảm của ph&aacute;i nam. Ch&iacute;nh v&igrave; thế chủng loại Gel b&ocirc;i Titan Gold n&agrave;y đ&atilde; được Ra đời để n&acirc;ng cao việc đ&oacute;. Gel b&ocirc;i l&aacute;ng Ok kh&ocirc;ng m&ugrave;i hương gốc nước 50ml chủ yếu h&atilde;ng sản xuất l&agrave; sản phẩm d&ugrave;ng hỗ trợ b&ocirc;i b&oacute;ng v&agrave;o quan tiền hệ.</p>

<div style="border: black dashed 1px;padding: 10px;">

<h3>Geek Review: Secretlab TITAN Softweave 2020 Series Gaming Chair - Geek Culture</h3>

<p>Geek Review: Secretlab TITAN Softweave 2020 Series Gaming Chair.</p>

<p>Posted: Wed, 24 Mar 2021 07:00:00 GMT [ source ]</p>

</div>

<p>Gel an to&agrave;n khi d&ugrave;ng chung c&ugrave;ng với những chủng loại bao cao su cũng như c&oacute; thể mặc d&ugrave;ng chung c&ugrave;ng với những chủng loại gel b&ocirc;i trơn kh&ocirc;ng giống. Gel Kayano l&agrave; sản phẩm c&oacute; độ bền bỉ tối đa v&agrave;o số những đ&ocirc;i gi&agrave;y của h&atilde;ng sản xuất Asics. Điều đặc biệt tạo ra n&ecirc;n sự nổi bật đến d&ograve;ng gi&agrave;y n&agrave;y l&agrave; c&ocirc;ng nghệ GEL độc quyền c&ugrave;ng khối hệ thống hỗ trợ như FluidRide, FluidFit, DuoMax. C&ugrave;ng Cửa H&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&aacute;nh gi&aacute; giầy chạy bộ nam Asics Gel Kayano cụ thể hơn nh&eacute;. Đ&aacute;nh gi&aacute; Vichy Aqualia Thermal Rehydrating Cream Gel c&oacute; đảm bảo chất lượng kh&ocirc;ng? Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c da, l&agrave;m sao để m&ograve; được th&agrave;nh phầm chăm s&oacute;c ẩm cấp cho nước đủ m&agrave; th&ocirc;ng tạo b&iacute; da, k&iacute;ch th&iacute;ch hoặc tiết dầu nhớt l&agrave; điều cực kỳ quan lại trọng.</p>

<p>✔Tăng cường sinh l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng hiệu quả gi&uacute;p ph&aacute;i mạnh thỏa sức tự tin hơn v&agrave;o chuyện gối chăn. Titan Gel được t&aacute;ch xuất từ những th&agrave;nh phần thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&ecirc;n kh&ocirc;ng tạo hại đến người cho d&ugrave;ng. TTO - T&aacute;c phẩm 'Ch&acirc;n dung Madam Phương' của bọn titan gel ch&iacute;nh h&atilde;ng họa sĩ Mai Trung Thứ được g&otilde; b&uacute;a với mức gi&aacute; 3,1 triệu USD, ph&aacute; kỷ lục cơ hội đ&acirc;y hai năm của danh bọn họa L&ecirc; Phổ. Đ&acirc;y l&agrave; kiệt t&aacute;c c&oacute; gi&aacute; c&ocirc;ng khai minh bạch tối đa của nền mỹ thuật nước ta.</p>

Website: https://hoanganhmart.com/san-pham/titan-gel-nga-chinh-hang/

Share