<h1>Sữa Ensure Có đảm Bảo Hóa Học Lượng Không? Tác Dụng Thật

02 July 2021

Views: 307

<p>Để trộn 230ml, cho 185ml nước đun s&ocirc;i nhằm nguội (~37&deg;C) v&agrave;o ly, kể từ từ cho 6 muỗng gạt ngang c&oacute; sẵn v&agrave;o hộp (một lo&agrave;i muỗi tương tự 10,1g hoặc tổng 60.6g ) sữa bột Ensure Gold v&agrave;o v&agrave; khuấy đều cho đến khi bột tan hết. qu&yacute; kh&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể m&ograve; kiếm v&agrave; chia sẻ khuyến mại, m&atilde; tr&aacute;nh gi&aacute; chất lượng nhất tr&ecirc;n v&agrave; ngo&agrave;i Internet. sữa ensure gold Nếu muốn nối tiếp lựa chọn th&agrave;nh phầm n&agrave;y nhằm hệ thống l&agrave;m tinh khiết giỏ mặt h&agrave;ng của bạn trước Khi Th&ecirc;m v&agrave;o giỏ. Trẻ b&ecirc;n tr&ecirc;n 2 tuổi cần được bửa sung nguồn dinh dưỡng c&acirc;n bởi v&agrave; hợp l&yacute; v&agrave; phải chăng thực hiện nền tảng cho sự ph&aacute;t triển thể chất bền vững v&agrave;ng trong sau n&agrave;y.</p>

<div style="border: black dashed 1px;padding: 11px;">

<h3>Cockroach milk: The superfood of the future is now - Big Think</h3>

<p>Cockroach milk: The superfood of the future is now.</p>

<p>Posted: Tue, 26 Jul 2016 07:00:00 GMT [ source ]</p>

</div>

<p>Vui l&ograve;ng vứt ra v&agrave;i ba ph&uacute;t nhằm ĐK v&agrave; hưởng thụ lựa chọn sắm online với ch&uacute;ng t&ocirc;i. H&agrave;m lượng thấp acid Khủng no v&agrave; cholesterol ph&ugrave; hợp đến chế độ ăn thanh khiết. Mời ba mẹ viết đ&aacute;nh gi&aacute; về sản phẩm, vui l&ograve;ng viết Tiếng Việt c&oacute; dấu. Qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng ghi đ&uacute;ng số thẻ đ&atilde; thanh to&aacute;n giao dịch tại AeonEshop cho m&atilde; đơn mặt h&agrave;ng n&agrave;y tại đ&acirc;y.</p>

<h2>Sữa Bột Dinh Dưỡng D&agrave;nh Mang Đến Người đ&aacute;i đường Gluvita Gold (400g)</h2>

<p>Sữa cũng cung cấp Cholin v&agrave; Acid Oleic g&oacute;p hỗ trợ tr&iacute; nhớ v&agrave; hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Đồng thời, sự xuất hiện nay của c&aacute;c h&oacute;a học n&agrave;y cũng gi&uacute;p người d&ugrave;ng t&aacute;ch xa được hiện tại tượng t&aacute;o b&oacute;n ho&agrave;nh h&agrave;nh. Tại Abbott sở hữu sản phẩm trăm những chuy&ecirc;n gia dinh dưỡng, y tế số 1, chiếm hữu Nh&agrave; CửA m&aacute;y hiện tại đại, c&ocirc;ng nghệ sản xuất tiến tiến thế giới. C&aacute;c sản phẩm của tập đo&agrave;n Abbott được tr&ecirc;n dưới 30 đất nước tiếp nhận v&agrave; sử dụng cao.</p>

<p>Tốt cho tim mạch do được bửa sung hỗn hợp chất bự thực vật gi&agrave;u acid b&eacute;o Omega 3-6-9. Th&ocirc;ng tin cung cấp cho tại đ&acirc;y chỉ mang t&iacute;nh chất t&igrave;m hiểu th&ecirc;m để hiểu rộng về th&agrave;nh phầm, ko nhằm mục ti&ecirc;u mục đ&iacute;ch lăng x&ecirc;. Sữa Aptamil Profutura &Uacute;c số 3 900g - D&agrave;nh đến b&eacute; nhỏ kể từ 12 mon tuổi trở l&ecirc;n tr&ecirc;n. Sữa được cực kỳ nhiều lựa chọn của những b&agrave; u kỹ t&iacute;nh nhất, lu&ocirc;n trong biểu hiện khan hiếm h&agrave;ng. Chất xơ FOS nu&ocirc;i dưỡng vi loại vật tốt v&agrave; g&oacute;p hệ ti&ecirc;u h&oacute;a khỏe mạnh v&agrave; hoạt động v&agrave; sinh hoạt chất lượng hấp thụ canxi tốt rộng.</p>

<p>Sau đ&oacute; d&ugrave;ng muỗng đ&atilde; c&oacute; sẵn v&agrave;o hộp lấy 6 th&igrave;a gạt ngang tương đương 60,6 g bột Ensure mang đến v&agrave;o ly. Chỉ cần khuấy đều đến đến l&uacute;c bột tan kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; rất c&oacute; thể d&ugrave;ng rồi. Người lớn tuổi vẫn thường ki&ecirc;ng cữ h&oacute;a học Khủng v&igrave; phiền l&ograve;ng rằng chất b&eacute;o sẽ ko đảm bảo chất lượng đến tim mạch.</p>

<h3>Nh&agrave; Cửa Tạo Ra</h3>

<p>C&aacute;ch trộn sữa bột Ensure Gold d&agrave;nh cho nh&acirc;n vi&ecirc;n lớn Sữa bột Ensure l&agrave; một trong những d&ograve;ng sản phẩm sữa c&ocirc;ng thức mang đến nh&acirc;n vi&ecirc;n rộng lớn tuổi, nh&acirc;n vi&ecirc;n thức ăn k&eacute;m cỏi được rất nhiều người lựa lựa chọn nhất hiện nay. Mặc cho d&ugrave; c&aacute;ch trộn sữa bột Ensure Gold kh&aacute; giản dị tuy nhi&ecirc;n nếu như ko đ&uacute;ng c&ocirc;ng thức sữa th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng mang lại hiệu tr&aacute;i tối ưu mang đến người d&ugrave;ng. Tăng cường mức độ khỏe khoắn với sữa bột Abbott Ensure Gold Với c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kinh nghiệm, h&atilde;ng Abbott đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh phầm dinh chăm s&oacute;c nằm v&agrave;o top thương hiệu được tin y&ecirc;u nhất tr&ecirc;n tr&aacute;i đất. Với Ensure Gold, bạn đang được hưởng thụ những th&agrave;nh tựu khoa học tập mới nhất về dinh dưỡng. Ensure Gold c&oacute; thể được sử dụng để xẻ sung v&agrave;o khẩu phần ăn khi c&oacute; nhu cầu tăng th&ecirc;m về t&iacute;ch điện v&agrave; chất đạm, hoặc để duy tr&igrave; t&igrave;nh trạng dinh dưỡng tốt. Sữa Ensure Gold Hương Vani &Iacute;t Ngọt bửa sung dinh dưỡng đầy đủ v&agrave; c&acirc;n đối, vitamin, kho&aacute;ng h&oacute;a học gi&uacute;p phục hồi v&agrave; đẩy mạnh mức độ khỏe khoắn.</p>

<ul>

<li>Để pha 1 ly sữa Ensure Gold chuẩn chỉnh nhất c&aacute;c bạn cần thiết đong 6 muỗng bột c&oacute; trước v&agrave;o hộp sữa c&ugrave;ng với 195ml nước.</li>

<li>Điểm mạnh mẽ của sữa l&agrave; k&iacute;ch qu&iacute; sự vạc triển của độ d&agrave;i v&agrave; tr&iacute; tuệ của b&eacute; bỏng.</li>

<li>Đồng thời, sự xuất hiện của những chất n&agrave;y cũng g&oacute;p người d&ugrave;ng t&aacute;ch xa được hiện tại tượng t&aacute;o b&oacute;n ho&agrave;nh h&agrave;nh.</li>

<li>L&agrave;m như vậy sẽ ảnh tận hưởng nghi&ecirc;m trọng đến h&oacute;a học lượng sữa v&agrave; kh&ocirc;ng tốt cả cho người uống.</li>

</ul>

<p>Tr&ecirc;n thị trường hiện nay, sữa Ensure được b&agrave;y bu&ocirc;n b&aacute;n c&ugrave;ng với nhiều nấc gi&aacute; tiền kh&ocirc;ng giống nhau v&agrave; tăng, giảm li&ecirc;n tiếp. đ&atilde; pha phải d&ugrave;ng ngay hay đậy k&iacute;n cho v&agrave;o tủ r&eacute;t mướt v&agrave; d&ugrave;ng trong v&ograve;ng 24 giờ. dưới sự kỹ thuật vi&ecirc;n của b&aacute;c sỹ hoặc thường xuy&ecirc;n gia dinh chăm s&oacute;c, cần thiết theo đ&uacute;ng c&aacute;c hướng dẫn. • Cashback 20% max 120k &aacute;p dụng c&ugrave;ng với bill từ 600k trở l&ecirc;n tr&ecirc;n khi thanh to&aacute;n giao dịch qua Grab Moca (Mỗi User được nhận 2 lần v&agrave;o suốt chương tr&igrave;nh). Th&ocirc;ng tin, h&igrave;nh ảnh của sản phẩm v&agrave;o trang web chỉ đem t&iacute;nh chất t&igrave;m hiểu th&ecirc;m.</p>

<p>Ensure Gold l&agrave; một trong những th&agrave;nh phầm “con cưng” của tập đo&agrave;n, c&ugrave;ng với tỷ suất xuất khẩu cao, lợi nhuận lớn. Kiểm tra &quot; &quot;Ghi Nhớ t&ocirc;i&quot;&quot; để truy vấn v&agrave;o giỏ mặt h&agrave;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch b&ecirc;n tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh n&agrave;y ngay cả Khi bạn kh&ocirc;ng singin. Cuộc chiến giữa sữa nội v&agrave; nước ngo&agrave;i Ensure Gold v&agrave; Sure Prevent đang c&ugrave;ng rạm nhập v&agrave;o ph&acirc;n kh&uacute;c thị trường sữa cho nh&acirc;n vi&ecirc;n cao tuổi Việt Nam, cuộc cạnh tranh giữa sữa nước ngo&agrave;i v&agrave; sữa nội vẫn kh&ocirc;ng kết th&uacute;c. Ch&agrave;o Chị Hồ Thạch Phương Dung, th&agrave;nh phầm Thực phẩm dinh dưỡng y học tập Ensure Gold hiện tại Con Cưng chỉ c&oacute; lon 850g ạ. Khi pha h&ograve;a hợp hướng dẫn, 1ml Ensure Gold cung cung cấp khoảng chừng 1Kcal. Gi&aacute; sản phẩm đ&atilde; bao bao gồm thuế Gi&aacute; trị tăng th&ecirc;m v&agrave; ko bao bao gồm ph&iacute; vận chuyển, đ&oacute;ng g&oacute;i.</p>

<h3>Cơ Hội Pha Sữa Ensure Gold 850g V&agrave; Những Điều Cần Ch&uacute; &Yacute;:</h3>

<p>Với nắm vững s&acirc;u sắc về khoa học dinh chăm s&oacute;c v&agrave; c&aacute;c nhu yếu v&agrave;o cuộc sống, Abbott lu&ocirc;n lu&ocirc;n tiền phong v&agrave;o ngh&agrave;nh nghề dinh chăm s&oacute;c v&agrave; chuy&ecirc;n s&oacute;c mức độ khỏe mạnh nhằm n&acirc;ng cao h&oacute;a học lượng cuộc sinh sống. C&aacute;c th&agrave;nh phầm dinh dưỡng của Abbott d&agrave;nh mang đến trẻ em em, nh&acirc;n vi&ecirc;n rộng lớn tuổi gần giống chăm s&oacute;c mức độ khỏe khoắn nằm v&agrave;o số c&aacute;c nh&atilde;n hiệu được tin y&ecirc;u nhất b&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n cầu. l&agrave; nguồn dinh chăm s&oacute;c đầy đầy đủ v&agrave; c&acirc;n đối, được chứng minh g&oacute;p thỏa m&atilde;n nhu cầu y&ecirc;u cầu dinh dưỡng mang đến nh&acirc;n vi&ecirc;n rộng lớn tuổi, hỗ trợ đẩy mạnh mức độ khỏe mạnh, thể chất v&agrave; chất lượng cuộc sinh sống.</p>

<div style="text-align:center">

<iframe width="569" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/SaToz1TvBIc" frameborder="0" alt="sữa ensure gold" allowfullscreen=""></iframe>

</div>

<p>Bạn chỉ sử dụng th&igrave;a c&oacute; trong vỏ hộp sữa, nước l&agrave; nước s&ocirc;i nhằm ấm, l&agrave;m sạch sạch sẽ c&ocirc;ng cụ pha nhằm đảm bảo an to&agrave;n l&agrave;m sạch cho người d&ugrave;ng. Qu&yacute; Kh&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể sử dụng 2-3 ly sữa một ng&agrave;y để đảm bảo lượng dưỡng h&oacute;a học, t&iacute;ch điện được cung cấp tối ưu nhất. Sản phẩm cũng mang lại c&ocirc;ng thức kh&aacute;c biệt nhằm mục đ&iacute;ch mang cho tới ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; &yacute; nghĩa tốt nhất cho hệ tim mạch, hệ hấp thụ, đẩy mạnh tr&iacute; nhờ người d&ugrave;ng. Tại nước ta, Abbott l&agrave; thương hiệu sữa đ&aacute;ng tin tưởng đối c&ugrave;ng với nh&acirc;n vi&ecirc;n d&acirc;n Việt từ sữa nh&acirc;n vi&ecirc;n gi&agrave;, sữa trẻ nhỏ đều được tấn c&ocirc;ng gi&aacute; cao về h&oacute;a học lượng của sản phẩm. Để trộn một ly sữa 230 ml, trước ti&ecirc;n cho 185 ml nước ch&iacute;n nguội v&agrave;o ly.</p>

<img width="483" src="https://cdn.chiaki.vn/unsafe/0x0/left/top/smart/filters:quality(75)/https://chiaki.vn/upload/news/content/2016/01/sua-ensure-gold-850g2_chiaki-vn-jpg-1452326156-09012016145556.jpg" />

<p>Ensure Gold 850g ngo&agrave;i gi&uacute;p tăng c&acirc;n nặng nặng, phục hồi sức khỏe mạnh thời gian nhanh ch&oacute;ng c&ograve;n gi&uacute;p mang lại đến nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng ph&ograve;ng rời bệnh dịch lo&atilde;ng xương kh&aacute; đảm bảo h&oacute;a học lượng. Sữa đ&atilde; pha d&ugrave;ng v&agrave;o v&ograve;ng 24h, hộp đ&atilde; mở nắp d&ugrave;ng hết trong v&ograve;ng m&ocirc;ng tuần. Bảo quản sữa nơi th&ocirc;ng tho&aacute;ng đuối, rời ẩm ướt để đ&aacute;p ứng nguy&ecirc;n l&agrave;nh gi&aacute; tiền trị dinh chăm s&oacute;c của sữa. Sữa Ensure Gold 850g ngo&agrave;i gi&uacute;p tăng c&acirc;n nặng nặng, b&igrave;nh phục mức độ khỏe khoắn thời gian nhanh ch&oacute;ng c&ograve;n gi&uacute;p mang lại mang đến nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng ph&ograve;ng t&aacute;ch bệnh lo&atilde;ng xương kh&aacute; chất lượng. Trong sữa cũng chứa chấp nhiều c&aacute;c h&oacute;a học chống oxy h&oacute;a mạnh như vitamin A, C, Fe, kẽm, selem…nhờ đ&oacute; g&oacute;p n&acirc;ng l&ecirc;n sức đề kh&aacute;ng, giới hạn những bệnh về tim mạch đảm bảo h&oacute;a học lượng nhất. Cẩm nang B&iacute; quyết sống vui khỏe tuổi 50 (bản mềm), những tin tức hữu &iacute;ch về mức độ khỏe mạnh v&agrave; khuyến m&atilde;i kể từ Ensure Gold sẽ tiến h&agrave;nh gửi đến qu&yacute; kh&aacute;ch qua tin nhắn.</p>

<img class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAF5AXkDASIAAhEBAxEB/8QAHQABAAEEAwEAAAAAAAAAAAAAAAcBBQYIAwQJAv/EAFoQAAECBQIDBQQFBggJCQcFAAECAwAEBREhBhIHMUEIEyJRYRQycYEVFpGhsRcjQlLR8AkkM0OiweHxGCUmNGJygpLSJ0RFY2R0srTCKFNUc4OElDVGVZOk/8QAHAEBAAEFAQEAAAAAAAAAAAAAAAQBAgMFBgcI/8QAPBEAAQMCBAMEBwYGAwEBAAAAAQACAwQRBRIhMQZBkRMiUWEUMlJxcoGxBxYjocHhFTRCYtHwJTM1F/H/2gAMAwEAAhEDEQA/APVOEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESKHAvFYoeRgipuB/ugbRrB2ueMnELhpWNNUvQlbNMNRZmZiYcMu08FhsoG2ziCR71sHryNxaB2+0/2gVHcvigfCfd+h5PPXn3Wen2xuqPAKmthE8ZFj4//itLw3dei0I88E9qXj6nbfXyVnJP+KZXP9D97x9OdqXj0tBI4hNIKQbkUqVz/QsYkfdette4/wB+Sdo0i4Xobc9DFbq6mPOMdqbtHIt/ylyJPUGhS/L4gnP3RzN9qvtBpB9o1/LE3FrUeWHn/owPC9YObev7JnHNei1z5wz5x53J7VPH5QP/ACgSqbHN6TLZxyHhjjc7U3aDKQlHEaTSVXsfoeWIH9GKjhatPNvVVztPNeiuL2xFbx5zHtUdoVtO1XEWVKgk/wDQ8t5872j7V2q+0GlO4cQZK2LD6Il72uRkbefL0xFDwtWjct6/sqZgvRa8CRHnO92ru0I2vb9f5S4WRb6Il7j05Ziiu1X2iS4i3EGRSkKUFA0dgldvLw/D7IHhetGt29f2VbgL0Xv6xXdi94835ntW9otDaVJ4hyX8luv9DS/Xr7vxx1xHUmu1r2jkBXdcRZUFKW/+hpUm5PqnOCIr91q3xb1VwsvSrd6wvaPNBfa97RTbqx+UGWUlEwlsj6IlfdsLgeDH32vHyntc9pFx5hCdfslSlOJ2oo0sSojAAGy5PPl1HWKnhWtG5aPmnkvTHcT1+6F79Y80a92p+1Zp5LTNY1c7IOPSinkJnNPS7ClW/TG5sbhYc/X5xZJjtq9pJhyYB4jSiQhLJzR5bG45sNnW/K/6MIeFqyoGaJzSPIqjjkNnL1Jx5wuI8rprtudpZCytrXssGnXglo/Q8rYoIubHZnOPnzjpHtw9p1SgocQpYXWpCr0iUsCL5H5u4AuPP7ozM4Pr5NnN6/sqFzRuvV6+bQjyYV26e02hVzxHaAAIxRJQ5/8A6/S3z6QX26u08kkHiMxyBFqLJ2+3u7fZ/bGQcE4kdsvX9k7Rg0uvWi/rFPWPJP8Aw6u1OpLhTxEYAb86PJ3OM/zWI+0duftQqS5v4jNpIwm1Gkj5f9VAcEYn4t6/sqdo0c160jMPgY8lB26u04FWXxJQq5/Ro8lcW/8ApR9t9ubtOPo2J4ihKwFKJ+iZFJNhe1u55w+5OJDm3r+yr2jfFetEI8mW+3F2miF97xLCbN70q+iJIA5sP5n97XjnPbd7SiXgPymrCbWN6TInJ5cmfLNhmKHgzEeZb1TO1er8I8pE9tftNtTqpOa4kqSRMFkOJpcjtXYXsPzPO2Y5pLts9op8o7ziYsj85uKaZI2sP/oxb9zMQHNvUqnaNG5XqrDHnHlvKds/tBPsqUeKDwUmX72/0XIWvcX5s8xcC3qY7Se2Nx8Uh1w8THwEqQhJ+jZAWJvfHc+kUPBuIN3Leqdq3kV6fwx5x5mtdrvj6VLSOI804pMwUgGmSVttsDDEdxntb8eHUpCeITu+zhCVU6SsbXt/M+nxi37n14/qb1VplaDZek1h5wtHm8e1hx0QkK/KK/hrcoKp8kbcs4ZxgjB64jlPaw467QDxAXuWEqT/AIukxY4wT3Vv7op90q/2m9f2VO2avRy0LX/ujzoa7VfHYlSV68dFlgAfR0oTb1/M+Rj6/wAKjjohSU/lAeUMgq+jpOwOfJmH3Sr/AGm9VTt2eK9FYGPOR7tTcewG/Z+IjyrpJUfoyT8//k84qO1Hx8LaieI7gHgsfoyTJODf+Z/qh90q/wAW/wC/JPSGDdejJxmKXjzsPan47pKQriEsK3WsKbJ9Lf8AVesdCrdqvj63K95J8Sn2nPFt/wAWSahcXwR3ORe17EH+qo4Rrnc29T/hUNVGF6SJWlfum8fURN2X9b6j4i8G6HrDVs2qZqs6ZlMw4W0IuUTDiQAEAJsAkchmJYEc3NE6CV0TtwSOizA3F1WEIRjVUih8orHyq+YodkWlfb9KmNUaFUgXDkjUkkeVnZXP9L7I1eacIsFLtuvn8TG0f8IIk/WLh+7cjbK1ZI+bknGqjatiVFSelgn4/vyj03hoH+Hst5/VYXkNcu6l1SxZJCbqvfofP18oo24RcghVrWFr/O1vKOoXEIHd7vEVdRkHle3PrHIHBvCdyUXIO8DmepHzje2KtvqrhJSkxUKhLSMtuemJlxDbQSncpSiQAAD8eUbU9p6tzvDKlaVpOjmJKSfcbe9ocbkmVlaG0tpQDuSfM5xcgXjX7gtTHK3xX0rTi2LmpsurxfwNnvVD7GzEv9qPi7rrTHEg6e0vqibp0rLU1je0xsPeOuKUrcbg5CFtpHwHWOcxLPPXxQgA2BJBNhZZWXy3KjPQ2jte9oqsTy26xT2pmjyza3XZ2zCAhSlWSkMoKd19xOOXXEc2lOAWu9YNPopdQozVRYY9pTS3p0NzrzKtuxYRY7ASoD84U8weRBMq9kt+X0pww11xIm0d4ErNyf5wSzKnLD1JdA8vKObscmcrFY1pxJ1BMl5x5KUzEw5bapSlKddx5Dan4A25RGnxCpg7YREBrLAC3PTRUygWUA6O4Zat11WZ2j0uSabNNSpVRmZhWxmUSm9+8VzGUkYBJIOLC8due4Ztu0lFb03rOiV9oVKWpb7csX2ltOvEhpWx1CSpB2nxAX9MK2ydwQ4mq4cz1Sr+tZAnTOtKg8hU/s3qYeaO9V0/+7Uh4lVs2uRcgiL5qDgtQKBxn0FN6MqyVae1RUWqgmQbd3NpEuEvpKDeymyldk9QFKyQRa+bFKhkxYTYAaW1BIFyOqq1rTuoN4t8KdTcIazJ0rUc9T5t6oIMyyqSeU4hIBUk33oSQb+Ytzzg27uvOBOr+GytNNVmfp8xMakeLTDMo844pKvBbdubAF96Lbd2QcRMHGnTznFHtQ0zSLbSxKUeXkUVBwe4yyV94q5OE7u+QgealgDzGR8bUK1H2muGGmEK3NyiUzywm9rd6paz/usJ5+eecWsxaoIiuQTlLnfor8oChuvdmHUWk9RyND1BreiU+RmZZLj1TUpwNS6nHFJQk7rFS1FCrAEXCVElIBJx9PAmqzdR1F3WqaQnS2nVhuY1O8lSJMlO0jYkXLijfbtSTkHIum+Zds3Vrtb4oo0ywpAlqHIpQbf/ABD1lLN7jkktDywesZ32ipPTOgOC+g9NvUmfm9OJdZVMJkX0S3tD4SlSA44UqAStS3lmydxIwQReLm1teyOFznXMlwNBt4+/wWPO0A35LXziPwYGi9H6e4hUjVrNdpGoqgWZVYkVyjyFISu5KFk3TdChckG9sEHN0otHmuH2n6DUKXRzOa41Z3ztLV7N3i6ZLBQG9tGbvOYIXY2TfkQSr54k13Xuv5Kkzc3pVFM0/TZXvqbSJFpYbkKcnaPaFIJvsUbAOrA3bDawSCZIq2mNQV7XmjdS0muCRocrItszM23PJau2HCtLaQkgrDhWBj1JIwTz3FWMyUUEMFW/uuzuOuhyg2YSBz5rY4fCZi5zRciwHz3KwLjPVNUa+mdKcPnafP1GpSsoptybfknJVU7OrCQoJDiEbUp2nKrc7nAMWDUXZrrOnJuhTM1WaTU2qzVJaRX7EokoKUlajkZFkOi2D4Cetkz/AD8pVqrxQ1BONkvv0rSns9DZDoWUuvNuXcsDuSS4NubXFukWHhkmSlpygcOnLPVHSUq5VqmlKg6luffCkoYCk3BUkKeBPLIHO4jgIuNK6gw5tPh4a1jW3eBr64Jvc2sBoPetl6DHJLnluddPkoc4y6f1BxV4yOaK0VS2nWNLtS9MaCFJYYYQjK1BRslI71xQyL4sATFi446fZ0DpjSGgXJKTbnUtrnqm7Kto3urvZBLoBKhcukX6HpYRNOl9B1ZzQsu1PzbTc1qHUxqepJhc0j842halhpK04WFOJbA2m2VG/MxCfaaTOL4szbc6p1qXZal25NSyFBbKEDxp65XvVfnmOr4Mx2THcapcJif+FTtJOpJcQNyfM3sPJRMRiFJTPqCO863uHuUNPyiXHQEpbF21OKWdxChk9c4SenmMR8IZFnAXW1gBHgGBg8h68uWLDnF5alJd0FJcPeLB2q5mxB6jAvYX64jhMrbcCDdKUYSBZRve9h0+PzHWPocMudBsuONV3rXVmcQ9s3l0OpJC8m+Pn+/xj5IUdrbaLdTtvz/cW5fPy7zTRceLTILmz3UpOdvXl8b+eY+jLqeSpF9gStIHht8rn8P7oZfJX+kWVuLKFTI3J3KSSASMbrm5Pn1+zrHap8p9IVCXpnegGZcDJdWCUpCjYkDBx6HkD8Y5ktKDu1twBJNtoxuRjHmeX3/KLhQG3RW6eTtSoTDQWhPIXcFvwvzHWMcoLWFw8FkbMRoVV+gaVp81MS72q6yXmittVqA0CshViR/HMXzz6Dn509h0WobjqKurd3JO4UJnNsnnOGwv64+Qjl1BJvIrVSWQrxrdAUhObd4bff05Rz0jh/rWrSJdpGjq5PNBSHEOS1OdcSclPMDNiPtjWPdFDEHzTZb+JA/JZQ91+6LqTtFcIGtSU+jSP0fUKpN6ie+kWpxtxiWlqdKqmhJtuPMq3F5S1he5tBBAUixVdRHHq3QXDmW4aymq9O02oyTaqclqQbdfQp119+fmEofmSEC/eMS7iglJskpTYqTk44zo/j/SKYikylF19J01iaS6iVbl5xEuhxKgpLgQBbcFDde3MAgggRjFYqerHnHpfUNRrXfzzhmphufccC5hSEkJccS5cqKQSN3MbjY5Mcv6HV1dUJIqxtgbgA3v0U/tWNb3m28VKyOCMhLTdU023Ra1OVCkykxLN1FE80hmoVBpLSe6bZ7vehAfmWBvKsoNwQb7O3M8NKDM6901pRmeH0O5Qlz89UGXWyqYLPtSnnUuISsKSoy5KEkK2osnBBERA7rXVa0toVrCtXYk+5AFRdslu6CUi6iUiyEnaLDwpxiPlrUtWknJR6nVabllyQQ3KramlpLIUpSvAUG6QorUSE25k84iDBMZL3PkrG7EADkSND8vBX+kU5aMrD+y2BpXDOlSH0pNyRbLk1SEzFPk5x5hx5iaDSHXykKSlSglBRYpRcd6AoDYsxY06a0/J8RZXQzsvUG2JOfnZacnnXEgOssXLi2092QixQtXNfhKQeXiihjUFebdQhFTeCDOKbuVAqA2qC0JcPiSFB07gkgKxuBjvHUlRmJtE5OVWbefb3hDq5lSlIABASFXuABi3MAm0UosAxiJz3T1Wa4sN9DbQ766Kr6mlcRlZspgZ0jpuRnFTC/aFJalS6ypS+8ZUAw0u4T3ZWU97NN2BRcpUQpINxGLVcUeWbpzzUnMsLnk+0PAPDwN96pG1I2jJ2qIv0AvYxhzNYnpcGabm31Kcl3ASo3uFqAJO4W3EGxUcgi4IIuOVU33oc7x64Ab2qubC9+RPI5++JuH4NXU0wlqZy+3mRytZY56qFzLMZZZszNaFKQpUtX1JDlv85YsMA4ujAP2xUzHD8EFyl6hIuoK/jrAxnqGsYPxjETPLUtTyQCh18k2GNhCQSL2v0va/IR8zU4EyZeQk3CHboOblNz+F/sjbyUpbGbOOg8VBa4XV/1Kwml1SfpcutTqJOYmJYqXa6u7cKPhnHP9sdYvDYQfDcJBTfI53MdvWil/W2u71FCU1Kc6kX/Pr/G5izB5XcrGzcFJCrE7rqAuD9w+2JEIPZgnmsbzf3rvpmgqwfF1bhYq5Zt68sEc+sdaZUj2R0NXCVIUCSo+RHLHI/szHymYQq6g5a68AgE3xfN/hyvHEoB+WcQ4pK/A4kG5ybEdM/LyPKMjRbZWi4N16J9i0BHZ40ygEGy5zkLD/OnInMcog7sZBI7Pmmtv685e/n7U5/bE4jlHiuJfzsvxH6lbOM3aCqwhCISvSKGKx8nNxFDoi0u/hCXSitcPkIHiLVWIVfkAqT/rP3RqYXANwBt1Ub5Izyja/wDhFAET3D14+VVA+BMqT+EajszB7vpflbqBcj+vlHp/DX/nMI8T9VHf667jU0E27y6rHw3Pu8uXzH3xz+198LBFljIxzPl06+d4t4XbaQcnpbzP79IoHgFKUFAgE5Bz8ecb61tVS2t1n/Cp7W0rrKXqegVSzdYlmlqQuaLYQkLs2T+cG3xd4AL5ur7M4r+ueOM7Kz+qKvp+kziJZKRMzs1p2RdJt4TZSmyV7bZGdts2tiFadqisaccfnqLPexPPyypd14bVEtlSFEJKspN0IIUkhQKAUkZir3FPiBqGnPUdyszrlMeeUpxpQbQlSzkrACQSCSMjFrG3lqqygdLN2pay3id1lDwFLdLX2gH6BUNESdMVJ0yv95PTUp7HLy6bulKtoJCe7JAT4BYgEDbyt1dC6j42cMZCc03RaE5LNV10yrktPyAU0t7YTYFyyT4Pe3XTtvcWF4wxfFLjI9NPTSq+t16aJQ6538mkLFggXta3hGOVibixKr80xxP4vTTdJKpyVW9RXVzErMGZk1OqcUCDvBWQohJ2i4AyrGbxE7DulhEeU7/771TMzzWXOO8V9A0o6cmaKzVKZW3kzokZqmtT8t7WpxTaCApJCXVFKbFGCFA+kdevnjXL6vpWoZ4zxq9PumnCRKe7lW2FJBS0hsd2GwCm4A2kKsq6STGNzmu+LVSlZFNSqIf9hmJeYlyJqUJStkKDW4BVrI3LwpJuXFFW7AT8Pa24szc81VHqsoPyrDss2+H5ZPgdJ71O1Nr7sXvfoOVrUjpnl3aOEd7a+aoZGW5qQatqntD6v1fKy06t1qpUqoMkrl5ZuWbD4bDjZeUEjvCEi6Qu9rgWBOeFrUnaB1RxFktSOJm0aipcoVNOLlWWW2WngpIshQDZK04G4Emx/UxhSdY8WpSqiqMVtpqenJgThWqYkyS6GyyF7SSEeHw25Y5XAMcLWv8AipKTszPyepU+0Tvdh90vyrhWls72kkEnkTfAsQSFAgm97aMAZWiMDx+o9ysdK023XDxMmtRq1bUZnWVQM/WHSoTUyQEBwtrLW4AAWT+bVbpYDEXykdoDi5I6fToulajTMU9hLbTAm5Vh4sIOLd46k7QLgAkkAJFuVowiufW2uzqqjV1tzcy63tW4qclySU3FyQoev23ybxbndM6mnG/4rTkuBSkHcJhqwCcFRIV5fGNu2mpZoWxzFhI6A+Si53A6XssqMxSpmbnZ3VOvajOTc67sfEmFPOOoPiKXHnCAeXIBYxY3HLuU3W3DyjIlG2qJq6balXS9Ll6vFsNOJUCFJDaAEkE8xb+qMJmNL6jlJMPvsMJW24Zh1Lk8ym+bWAKsnINs4HyjGfpGnMPpD2qdNpUhTidv03JpVfI8QLvh5Dn1+6BUYBQ4m3LWVJIGwFgBy00WRtdJAfwm294uVOrXEXg7Ozb1WnE8QKJUZxgoenpCsB51aVGxSsqINr25+WcxxytH4RKdqE1pTtAVjTjs6whl9MzIOJK27glKnEKQCLg9De3rEOylFn6owl6Xfp7sstrclxqpyykkEXwpLluRMW2enKRKPuyk/qLTTTzZQhTK61JoUiw6pLoI6DrjzjWu4Iw9gPola5gIAIJa4EDUCzmnS6qcYmJzPiB6g/kpylqfpegsUtt/tOuPS9Df3yEpJUpyYS2shVxsLm23iIBVcC5AtcxHOuKvpWeqMzM0xysVydmXSt2qVh4BZ22B7tpA8PwKlXHQRhwqWnxMIeTrTSqbOpcH+P5HBvbq6AOXXFj0j4VW9PJd7oam00lKlLItXZMnmLZ73OQPK/pE/CuG8Ow6pFXLVNc/XYMZv8ICi1WITTRlkcZA95PS6+kJbWgzFhdKFWUgWSEi4BscXvf165xHGWw2EqO0qWnw7CVG3Q8r+f3xxJrOllKunVWmgVgi/wBNyfhPMg/neXqLdMHlFWqnph1tJc1lpZtsuhshWoJILTf9I7nL7fNVvSO4/idEDrK3qFqGtleScpv7lx7e5UUBQ8O5wixHS9rfZ6QbbUtQbW2FtrUAk36Xt7wB/e+Yq7W9LIlyka10n3e1VguvyiVG3UjvNwHoPlyj5mappEOqS3rTTCHGkAq/yjk1I6e6Q5nmDbJ55gMUoL27VvUK4tnGhYV890wJhDgWEtqOTfAsMWJ8xnNucXKiESVVprjreEvN7E5JHjFzcYGb/baLXIVHTc/OFiS1TQJx9xV0sIrUqpZuoiyAHCVqyAAkXvY26R3pIONVZpL7akLEwm6FAixCr5B6ix5xeZ4amN3YuB0Ox/wryXgjOCpL4dqqyuLNXTRqu3R3t08Fz7klKTS5VtLhKlIE0tDSSSnbuKuRVzJAjp8UNZdoaiaxnqNTuJWrKhIsIlXmJplwSm5D7KHQNjB27hv24NiRewvEgdnOn+1cf9RSziyiVDM8JgIV49ntSAAm9xcqKRm3vE+o2fOsuElIm3anLaeVUai4y5MCZFNs69sl5h5I3u2UslMopISL5WyFBO9MeZY/NSwYjeogEncbva35roaKpkjitEbanotQuFcp2r6/XqSuW1DxDMhMTSErmnKhNuMIbuAVK3KtawN+V7GJm1pTONbU0XK5s1NpiblXHXGtS0tubbkJkKO1twNBTvhISQUkJyoKO3cY2N0/rSv1KqvSMxoyZpUoiRYmWZp8qs4XHHE92Lp2haQ1uKSq4DiPMpNzr4anqNUqfWPZkyym0Fbb7CVthsqAUVoUCFgpxkWuSekcliGOQPqGU0dOxocP6W/rpqp8QdIx00rtfevObWXGTizpjUTlGpdH0qyyywy6yqlaVYbZU042lxJSlaSoeFQx536Wvl3DPiZxq1jqaTpztHpszKG6phbumZZbaG0pJUSA3k+HAGSbJAJIEbMuP9n2nzIqjtMptWn5psbFmV3h1IbWpHdoWkI27GSBtFhZANrgRIOjtXKqSlyNL0nMUaRZlJd5CplgtJV3yApKUpA2HG4KsbpULHzOwkxDDaSn7QUoLgNSTflyWDtqiYhpOl7fJaS8f5OoylLmBqfQGmpB9M7LLptbpdJNOVNNuJK1Nr22Q6tKUi427kkKIxuvr8xNoQ62HFEhJcC945DOMcuYPlkxv125AtzgpKkSje1rUkoU7FCzCe5e8XIXJwLY6dLg6PUHhjrqvafqGrKPpmpz9PkCAe4pz7hfKnFJPdbUEL27TusTt3eUdfwvi1M/ChVzERtLrC55nbQ7XWCohd2xYNfJdKUcenZtiUbfUpcw0GkknF1KAsSOWSo4v184zyuaNYoFDkqm/WFuzM/KszaGUSg2d0SQm7u8WI2qvZPUc7Rgeiqcms6zo8g9UJaQZdfQHJ15YShhAXu3Em6cJST0BuL2TdQ27lqPwl1lpqbpUrpOcdcZbIlZxx2YCAyAoja7tDaVXvjba+L2ONpi+KjD5WMbqCLnlZQbZiBr8hda8SWmarNUycqoXLMy0vMNtuLfWs3UoKKfcCjnu1HIAxnnGOzD/wCZ9imwlY7t0YPMG4/DGR0MbJ8P9NaDoksvTGs6szOqmB3rqpJYO7apwMj3XDfaq5UEiwV1xEJcXdL/AFN1AphhLa6fOd+uXT3yVqRtUQpsnakhQuMlKbgpIxgYKTF21sjoi3cEjUWVwaWktO4P+6qmtah3mra6Nqt6qlOhVjztMOf1+cWn2ju23Vk7wEpuT1Fzj7Dz+XSGtJhter9RFbIT/jOeAVu27rTC7eeMR0Pa1Eb1A32pCk8rjN/u8vKN5FGHxNIVjt1enFpWsOpwpTtlXXYJIByb3HI/vaOJl5KHTuKipRcWVc7G/MfZFqVUD7qXRt71O0Wt0wCOYyT6RzU+bQ9NN72gbd4Cq2U8xn7PwgWEINF6adjpOzgBp4eTk4P/APS5E2J5RC/ZBIPATT9v15v/AMy5Ezp5R4fiN/TZfiP1W1YLNC+oQhENXJFCOZisUMEWmH8I60DTNAuX2kT063u63LbRt9qR87Rpa0+GyG5cWCSQbm3kcRu1/CQPy0rpHRExMKSgfTT7aSrA3GWUoC/rtI+caEqnVEpSn3QCL28Sr3Iwb2xHqfCrC/DW28T9VGlsHLIQ+EIHdKJyUgFWD/UP74oqdRbuSpsrNhfd4SOXu8/u6xY5aoOOOLbUtCShIsrfYj1PXyHz9Y4Hp8WCEKQlrKdqQbJyeXmY6YQ6XKsDwNArhXXx7L3Drq0tuFlnchdikrdQlJtkeEqChfFwMHkbzLzcjKthtDYG1SlEnndRJUSfNRJuSbqJJMRpxPrkzTOHdbnqcFsvyyJd1mYSbrbUJtgXxYdeZiA6LxFfn5ptrUNUn30uLsdziljPpu5fKOB4mmc2sbFfSwP5rKwZ23W6bNTp6vD3wHXpFzprlLW6Nj6AQQblMaX8R9Oo09qZuWkQpDczKImSgKNkKKlJNrnldJx6n0tTT8qtSxdar26xSgw/0lubxWqrKs07tVv5LrkCLIm2STjAN47iW5RxF1TLRJzYnP7I0vkmn0qG51R882i6MtPqskOLsLEWJzG2bgp8fyWrdjIBtZbaz8tKOS5Bea681Dr+MWM0zddTat3okj8bxrXO0mbelsuqSfIqi2t0ZxICjNuJAN7IJIA5Zz6RcMFDdSVYcYN7WW0v0c8i3hUMDnj5Y+MZVp+WcEvYC+OfWNN0M1WVWoy2oKshINhseKMch+l5fb5xIuhtQamYZWE6oqbhABBW6o3uT5q9fWMVRhDmt3UmHFGvNrKe9SNLVJOFSLnOSB8/xjR3i7o5iQ1bNTNvDMr769si5O6x65v8I2Mk2Nea2rYoklqWdbQ2nvZhwtpWGmgQL7f0lEkJSL5UQMZMdGsyPDt2ekdNzqWajOBbknMzsy23NIDlgsFxa7gqI2gpbbAu4hIN1oUdZK0UhJdqtlCH1RAj5qGpTjm7RdOM0CiUguTLLSWmiv3BYc7Dnz5YiENQMTlSnn6rU5hHtE04p1wkjcVKN/lGxfGHhCxRaKvWWjUTjTKE3eb+j3pZDrabJWtKHPGkjcFH9FSSSAnapI1vq5dWCXDk+kYCxs8WePZZwx9PL2cm6sKkrRucbUDsIJIjhLqibm2Y7YZUtp9SbEt23ZxbzjqoYddcDTaSpR5AC5jlJ2lrrLYg3VN+bkfdAOW5DPwh3a0k3HxxDaSfCDaMNiqqpdWQBcWta3p5QBUo2PlFCk2ioACet4qQQjbXX0lewgpIJBjb7gVXajqbQ9KqFZmfa35KbVTwt33lNNbC2VK6kBzYCf0UgdI0+aB3AeZjbvsyS5f4fe1d/sSitTJsEFRFm5ci3Q5UL5xi8dbwY94xHK06Fpv0WrxchtNnPIhbhdmlsDj9qQrRLhhUrUULKlFsBXtKLEYIvv28+XP47n05dForSG5d2XYbcKUANLUkeVtqUjHhOLdD6xonofUlB0VxPqlb1LNmXp07NTdMcS2taCd8zcYFyq20qItbwk+sTLVe0l2fNIyRS9r+RWrvCUS0oh150OHn4W27EkEZV4eV+edD9o1VilLirI6CIvDmN2Bt1C2HDkUFZSOe82IcR0W0RDy5BoUSblWAFDasJCkpR1sB5+hHXI5xYm5RS01Ktz0y/MPg+xN70pZShCXDfu7AqF1nmSSQm45knVmodu6jS8qX9E6RqtXBXbfUp1mQQAALlKEJcXnJAVsJwLi4jFqN2v8AWOp9S06c1wxRJTSFRkph5ySk1rdmijunCFOhKibgp5KSm4AxEKKjxyoo3TmmyWF7k8/IeKn9lC2XKH76LcykS2n6AyhiQMrLskd0BKqKNoSLC+1Iv7pybRkEwJh9iWXSZuVbDSjZa0FQbTjCR6+npGota7XvZ+0zT20yNZqk2ty6mGZWkvIcCj1QXEIbPMZuel73JON1Pt7TbTTr+jdDBcqgKUHapVh32Bcj2dlBKSLnmvkLkAERrMHbxFWyd6lJbyvp9Vmq6emibfOpE7aMvMM8DnKtuM1Mz2oJMzS3U7PzKEPJRsQkcr/rG9lczZIjRCnaz1NQKbUdPyNTfbk6mWi+hK1BRLRKkWzjKiDbmPneVeIXG7iNxWoNWk9a12nPyrbUrOy0nIFzbLOl1ACVKsATscWCklXiTyG0GIaR3KrLdTsU6FLKl3HQ3PS3U/KPcuFsHc3DjBiEbS7Ne2hA2t81zNXUdlPmjJ2UkdmOTlKpxroDE1LsODu5kpLyA4jcGVlJUkmygFBJtywPUH0WrSdS02mGalKspyTZkwhMrtSkYSsHYhAScJAsCr/RCQAI84+zhUJencXKM65ZtLaJohSlXAPs7nPlY4HLrnrG42t+1DoHTOnXaHWH6oKo3LNh5ktBt4IWkEKCXfEobNpvt9QTeON49/8AUbEATdg0AJO+3ktlhpc6HMORUiaJYdntNK1BQHKWl2cUpa5hiRS2t5KUnxKUQq+42Ix1GTe8ah9sioS8xVKMX2pRM8DUG5gsMqQsEBtVlG+SCpShbosdbxNWgO0dpWg6MFYr7NTalJqbelpVQDbje5okHxpUW+W33bjofKNVO0RxapnEup0+d09LTDTTBmZi0wtoOq72wAKW8JH5s2SRyNxcWMa3heOR2JMcGOsA4E20GnislVfstba2WNa2eWda6laKS4n6WqNuYCR7UuwHS9wYtanCNzb2xsK2JuQT1t8bgn0jm1zMqXrjU6G12Sir1C4Axf2lwcuv4GLZNTaHwAhRO1KABbPPB/rvj5Yj2emYDC0+S07z3jZXrvUoVsXuw4Ui6SdvwNyOh5X6xzSUwO+QvujdLTgF+Sj4ieXw+2LCifJUE7XB4irAwnzsCfw8/t7tPfbafIQSkFDxN1AEjabkgjpfnjpFS2wVo1NivVLscG/Z/wBOm1ruTn/mXImwCwiDexg4HOzzppwAi6pvB/7y5mJyEeCYn/Oyj+4/UrbN9UKsIQiErkhCEEWlP8J+lX5PdFqSFX+n1gEG1j7Mvr0wDmPPtJcS0C65bbnKwQSMZsRcZ559I9Cv4T5J/JbpFQIv9YSB6fxZ3P2A+UecRmFIaGw8weZubdfhHrvBrb4a0+Z+qhz+sru3NNtK7xpV1AgAWvfy+XpywPIR1jNkIdSOaiLkCwB6ed88r38+UdFLoW2LgDcq+05AOLm1iOvLN7C8fMw6pQUC2txCXAUgr5G5Fvvt6Wjr8gaNFjDtVbOIS5b8nuo0zSCGjLs523taaY6X9enl6ERr+o6dTKtuyKz7Uh5CilSV5T1zy52x6mJ51uw7P6FrMgyLuTDTFgCLp/jLROT6Jv8AM84jTTXCKq1OZaaTJTCypW0q3oASMi/oOX7I8u4rYBijb7ZR9VLiuI9Fm/GBhM5M6d1SwyTK1WnbGsXyhW8/c6n7+cWahqKShPsyzv8ACNozeJi4m6bo8snTWj5dLvs1JkAtsqJCyV2R4s58LKfnu5jA+dJ6Po7U40tLEsAjn7QFKSRzyPW3S0b3BG/gArjcama2csCx6UpqVhB75aLjKVti/wCMZDT6Ft96dSDjHdZt8LxNlB01wuLYFVk6ApYGNjdiAB5mMiRpjg+UDupSjjkBhN7xsjVZW7ELVtivrcKBfoFDwSFTIAKveDeDzv1+EcSNLMEJvMdClQDd8Xx15xsErRPDWcbWG5SRSixBcTZIT67unTn5RY9H8HNP6y1KqlyM2wmR3bO8cS4sC/q0hQtY8zEKXHKOK/aSgW5f7dSGYdUSW7Nl1CytKt++JtYNsgs28fmM/wB8XCQkZqlJV7O+FpI/SYOLjPWN1qD2T+DkglLtfrbUyAmxalUFCr/6zhVcZx4c9BmM9pPBrs+UFoqp/DekzrpGF1Al64t+orw/YPkecaibiqJ/8vE5/wArDqVs4MGlH/aQ353Wq3C6g1VrhfqfVVOpr09VHJwMSyGJVbrqFISnYpLablVlPKUokEAJB2kXERtRuHldpVWkNQVWSqlDYllrUXJyaTSlqJSsJ2GZUT+kLqCCQFqtZW8ub4VrT+k3KbMUU6Q09JUV4Xclpdju2t+CFFAVk4GcHCc5uIVrHCmt6fdM/TaTSlly6Gxpijy8tNBJ/Wmpx5wtgg80JuL88Z5qsxGpc1zuzAzfMhdvgdHSEgPksW2/3yUIV+mU6laJ1XW5+XaZpzNLmFOOPMzqlvOKQtsfx2ay6sha0JSlAT4+YwRoJVdQSrxLTEsVEXuo2GSM9PO8eoWsuHUlMaTa0tUqKk1KuzbL0/LTM6uoKXLoVu/OuuG6iNiBYAJH6KbC8a/8S+y5pNcq8/J0CSlnEDcky7q2lcwLbR4YxU7qqKG0Ox3VuKSQVFWXeGn7rSFU0ShxLaQA8QD5m398ZbStFvzLDa1SoUShKljdnOT08o6mr9FuaXqjkpvcIQSdq7E2zzIx0+ESTQZV5LDS2VHahI24Kk4Hkf3zYxtOHacVNS8yi5Flra6R0TBlKtdB4e0WaWtVWYf23ugtFBJyfeuDz9Pui51Dh1pRLbK5GSmFEKPe94tHu+Qsn9sZPSW2nGrONlOxSgbGxPiFrfZ9kc82mWF1JXcZJVYm2PUXj0OPC4Sb5B+S0/pTxzUd6l0Dp9iTDtJYeDyblxDiklNsWAIA/GMIm9NhoO3aym4TY/D9sTHV2UPSzgQkFIBuU5sOh8owGpIutTbaVL3kpslOTkZ/fzjWV+FQ5dGDos1PUu2zKN5hksOlPTmn4dI3I7JLIe4ZoZSApaq7NptkGxZlr/HpgjHPFiRqHWm+7mwjGE9DcczG2XY9mJed0HVaM1OIaqspUVzck25dImEuNIS4gKvYLTsQoA+8CbZACuS4fkiosaIecrdR8yNFkxyN8+HkMFzoehU4a8py5zUtWkzNhnu6rPKADLTgIDpsFtOpUlaTa+UnoeZxH7+lFC5RJafqBSvAmpF5Ow8yNrD7Y8uSfTmRaX6jNuT88Zue0VJh+aecemFqRPghbiz3hAD9k3K1gWx7vwjHlzbiUGXb0DS+7F9qFInlJFiT1fOcnPPBzHpz6eCfK6WPUC1w8f55rjaGvqqYuEEhAJvbKee6wJTVVZ2sylH0s2lBCSW5OdWpJ5c1zZHztjGY4JxFSEuJZFW9mlnbqcRTpNqVUpJsU7nEJ71Q5eFSyMWIJMZvMuqJP+QciB7i07J7cDzP89ysOvkfQHqrUFtOp+ociU3HjUJoJSoJ5/yvlbJ5A36iDaKmbbNF1d+62rcQqZNTIeiw9iZqUq2tKZqQVt6TlDp8yqxHPe4yVcynmT73xjuK1PqhXgl6nS2dvhsxp+nJASbjbfuOebf7IzgRkCn5pSy0eHUjcJBBU1NqukEWyHb2yMi4+yOs9U5tttK3OH1HSk3SN8tMYFjfJd6Ak9bZ5RaYaFhsWAH4x/lSWVU793np+yw2YdqVRNp+tT8yAolDDj35hB53S0mzaT0uE3sbco6aVBsjc2le0Fdxm+PPqOfxjPBXJtyZW2xw3ogK+W+nvE7jbn48c1ch0iiazWgClXDakpBNlJ+iHLoGb/pepHPmTyiZTzR04yxMAv8A3DVZe9INSeiwiWmZqnT4nqbMuSs2yNyHWlEKSSAFfPJ88GKV+r1fUDoqtW1FUJp9wIQ64pQUNiBtSBjltFh0wLWvGVr1DVgsoHDmjJSuxaCaMFE5AvY4IuL3ti1xyjqPanrCFIKtDUVAWg7AugpCl88A2sb3N/lGGdsEz+0kjaXeOYKRCXt7rSQsMVOVCUkBRmarOtSTDiltslVkIWrKiAbjNjkegjpOBLZdSV/nCVEndck5A84zF3V9bbAW7o3TaEEnapVAZO7z8W2+Dz6XBGY6rutq6hdho/S+zKAg6elVkDNwbouevyiN+FGD2LGgkH+ocwpzHOOtyq69W23xA1QthabfTFQukqOf4ys/twItbi1bklRBUttGB0FrfaP6o6NQqNWrFTnKnUzvm5t96af2t7LOuKK1YFtt1FR22AFzyineO7itlwg2BAIve9+XTyN/L5xsoW5I2jyCsdYHRXuWWn21JDhSd53JUm1zbrY2BPhFucc1PUXJmZKnEWDTxSkJskXBv91/6/IWht51Fm1gFaXbiwBSMfG2PPyjt06aU3NrQElPgc5gEEbDy9OnI4i5/qkKwC5BXrD2J7ns66aBFrLnAB5D2ly0TsIgXsQHd2cdMqvclydN+f8AzpyJ6HKPn3FBavm+J31K3DPVCrCEIgq5IQhBFpj/AAoCyjhNpZwXP+UQTYC5N5Z02+4x5tKdbU1ZtHU3KidwzbPS1/T7I9Kf4T6X7zg5ptwmwRqNNz5Ayr4v+/W0eaXfLSpIuBuOQkWI6H8Pwj1/gn/zB8R+oUOf1lyl5Kg3vT7oukE5B6co4nJolV1ODaog2t1wSPTJjjViyVpCuibYPPlnpHK4lu6WykjYcJ8+vy6X9ccsx2BWIaaBWvVU3MS+kKk9KOISUJbsD1s63b5ch0i2aZ1/WaG6l1mWlXUg4Cwq9835EfZF11W0XdJ1RhQBX7PcC/QLR5eg+RI84tnDxdJn5ttFSpjKkAj3yV5sBYjF+ZjyXjVszsUYYreqN1sqV0TYSZL78ldpniJMV6tGfnJB2bmntrTTDYAvtsAhO25wMW548zExcOdC8R9UM+1K0BUpaSdQlbT0wyplCgTghbgSkj15eUSZwmTR5NDXsEnKSgNjaWlm2cZ6pAP39In3TwlltBYIWq2FLO5XnzOYiRy4l2eUzZR5C3RaeWnoZJDIY8x8z/hQpSOz/WpxsOTEww2lRIJCi6UEHzSAn+kLdfKMzo3ZvpLKEOT05MFfX3UXBHPaLnnkDcDk35ARMEshsmybAXtiwi5IaBxcDcL26k3iw0pk/wC+Rz/eSrWljP8Aqja35LDaXwj0hT9l6ayXGvcWpsOEHPLvNx++MuZo0ihDe2XBSgWAX4hbzzy6couKEKz9vWPpKM2NyOVucZYqeKIWY0dFV0kr93FdZMulO0AWCTgWx++TH13ajgXuTHZ2WBucn3QOZx/aPtj5wSQFA8+vzjO5wGptYLHk01VmqcxI01h2bn5lphlA8a3FhIHzjHnqezPSLc5QK3MsSbwK0eyTF2lJJv4bXAvf9HMWTWTi9WN1eoszjn0bR5daGQx4u/eKfCbAZGR6G48jHUrGpZvhVwwpk49R356deUlKJZKT4UqUVqJtc2Sk25DJANhGibi4fK7PYRgaG+p5LYeilrGhhOa+y604KVSNRy1CZbeeqNRCn3nnVFaykBQ3FRyTdNrX6RF2qam9UtWai08G20ylIlpUBf6SnXEqWonyAGwW5nJv0i8TfEyWfqLGtKjLMszNN0u9PzksD7rqAsBvPLcpVgOfiTEccNKhqCuzOua5q5yWE27NSzaig3Fw0TtHltBCbcxkQgxN00ga06EnorzTCJveGoA/Nan8c5NlutukgISlX8oRyyfF8onrQXZZ15XqLKVGTntPzUu42hQckawl5tQIxZW0dOWfnEKcfnpY1JYacSVZSLAG5ucZ+IjKuy/xVn+DUlOy81opFaRVHw/ZyZDS0EJCQAShWCBnkcmJVHW1VPVudTBZpomPhGbkp7o/Yy4msoUpcpIvKBUsbZpognmLkqBF8Xx9vM8k/wBi3i3OJEyKTKJdAwgTDJSDz97dy6Xt8o2u0NU6DP6dptV1LSpyjTc3KtzKpJLDswWwpIUlO9CAFG1rgC4Nxm2c1n6dQJVO5DE+4gKssoaUdvQHn5+Xn5Zjau4rr6cjO4AnbTdQmYZDOcjdStD/APA44tU+WdU7RpWY3pACFzbQH2lRsPlEf6r7HvESXIcapMiyUJUSszqEpvmxwD6C/Lz6R6WroNOqVNbm5QPpDoJAdFlAAkXIBPlcelvOIr4i6GqE1SZlhl5xW4KSoDFwb/H9z5RbJxJWzC5I18lUYdFFdpXjxxR0fO6S1V9Dz85TX5hSAopkZsTIbBJslSkjCrWNvIjlFxoGsK9w0n5b6uzi20zbKXng4hKgVBShu8QIHKODiZww1Hwr1s/p2vyq0pQ4VsPkWQ+0SbKGOfQjocRLvD7Q1E1X7EZ+RkJoJbCR34spOb2Bt5WGI59k8k0jnN9Yqa6INblOyv2l+OvE2dabbbnpYpIABXKMqSBcXylKb/2RkuoOJ3Eqdpwpc3U2GUT7akOPS8sEOpQRZSQrkL3Ixb0IiUtH8H9KyAaUzp2loAzdalOYv5KH2/d1iSUaMp7C2FyUvLtqbAFmZRCMdRyOPs5RIDsYccvaNA9ygmKgAN7n5rU7SfCOpVxJX7BVS2QlIdbYKEnw352I5Hl6xfWeBlIVMkPzMzNBqyihT5csgG2Q2DYCwGetgDGzJ0iqZSUuBb4AIs4oqHx2nHXnHM3o14qt7NY7uYHP9/6or6BWTuzVNU8+Q0H5K4T0sQtFCPebn6rXqT4OyRWHJehNfm0hKFTGRbyHMj5i3OLq7wXk51u9QbQ4oi21DQta4tlVx93QeUbBymj1YBllHHMjlF0TpLcoEy9v9mJMOF00BuBc+JJKxvrpniwsB5Cy12p3BylSjSW2qYD3YB3K8xywMDn0AjuOcOPOUAAwPAAPwjYlGkhssGSLi1rQXpQEAiXIzb3Mk+gtmNjfKLAKPdztytf5DhsypCy6yok88ZItEca20ItibdQywogEEEC4H3ekbZVOVoNA7pmrVOUkVTGGkzDyGt55eHcReIX7Rc4nRei6jXZJtv2t1SZKRTYZmHSEpNupTlVuu045xHmlDGFziskTCXABac6pe00nUL+mFTBfmUKLbiUJBQFjOwq6nPS8YbXabI07fPJlwNhuEkdMW6fD7Ik+v6DoentS0WkqmJBE5JSapidW7NJL7r7likEE7lYCjc/rHyiItXVGamZqYS2FplXiRLpKQLpCrJP3X+cc9LUl4JedeS3UcWUjKLrYJ8uGXpxcaXvcpUi8SpSipQVKtK68+fP055x8OuJaZU4lK0qKgM2tzHLA8uXkecA2pimU1h1IDhpMgpN7JO32ZopN88wR0684+wdyCHrI2FI6KubWx8QBHvmGX9DiJ9kfRaWX1yFxofdQhDpSQFrskXNjyJ/rFvvjuU8pW4VPKPiS4Dc3KbpOOnU3+UdYMtpSpxBUsKN1JBtfoRcfH8PKOWWCUuEK8Ke7WkE5BNiDjr1+7ziY8CyobEr1q7DgA7N2mAAQA5O2uf8AtTsT4OUQD2GfF2bNLneVeOdyQB/zpzyifhyj55xX+fm+J31K2rPVCrCEIgK5IQhBFp//AAmyVfkRoRCtv+UzIJ8h7NMf3/KPMhpaQkd4LlSsGx5C5uB+/wCEen38JggOcDKOFLSkfWaWBJF7j2eYxHl+2lfiS44MncDuuOZvn7o9d4H1w0/Ef0UOcgO1X0FpLa2nAlRSraCeYIPK458vhHyoIcCivCtpIG62Db1HIX8+nlFBuZWUhXhIAGefP7IOdz4XF+BwDIAJN75/e8dlZWAXXDX1NDTVbcmPCEyrilK5BIuDYC2eQ+V/MWxfho0/V57uZVp/B3biypCSN1hYqSNxtnmTgnlGQ6mSqY0lXGpdhxf+L3jtQjco2QSTjoEg3P8Aok8hGHz1T1RpLT7FQlFTckr21klSpYpKm1AkgJWM3Fjcc7YMeYcYXGIMP9v6qRHqwtW5fDLS9QcZZHfEWANgr4+sTrSqUijSbczV63LyDKlJQHZuZSyi5P6yyAOvONL9L6w1xQONvD1g1+oexaol/wCO0p5wGVbB3AJQgABO0bfEbqJSc5tEiI45q4Z9qKujjbSX10SbbTK0aZdaK2JCXUb9+hoXulWQ4UXXuB522xrmXfaygSDKtvnnZCkU+Xq1S1HINyk0SGXjNNlDpHPYQbKt1ty6x2dYVhrQdCRqCspn35VbyWEIk2Q44tZuRYFSRbwKNyQMDpmNbu0ZxFp2jE8MaNpFunTVHrkxOOsLSSpBQ8+yq7ZR4dp70gDOLdBc5t21uNE7ovTumKTIU+VmnKhOPPOJ3kbW2m7JHW1y6fP3OXMxeGvJGywl4F7nZZfxT4t1jh9oKh65pWjajV2633ZTKqUlt6XStrvApezcCbHbZPXO48h3Pp/iVW6pK6moblMpujZKYX7Yqa/OTD7DRV37uEkITuSpCAbHwlfuKCYi7tOcUa7pjgtw3nqdTZdKp9llKkr3KDY9jRyt/pKPPyibq/Taw3wSqNA0jJBc+dOuS0mwTYOOdxZKbm1txHPGVGKZSxuYq4PBcQFGtJ1TqHitpTVHEGtzFboWmKYt6VpFNl1qkn51xLYKXFrBCyVlSEpSDsCt9woJN894S6O4mU3hLT5bUMxOzVedbW7sec7x1netRQ2pSl80pIuCbg45iwgjswdoWhMUt3RvETS04jUlNqa36bKStMmH1uOLSAUpR4gh9Kg4CpW24UBcbTG1endXa0eZlXqxQJWV9scdfcaS6FGSQAO5aURha7J8RBIClKAwATGrWP7NzWHWxt0WaBzMzXH59VitW4Ua/qtNFMptYnZJ/v1e0NshrebYBKt1gAkI5GIn1FOMaWdfoWpKit+bbpiVSiH3kF2ZW6UpWUjeTf8AOqx5Iv8Ao4mzUfGDW9Jqcy1MMaYo8olN2puYdUtcxYeFOwG6RgXNjyNsRCOrtXcO9a1ikVfVTD8/V5OaS665TpQoZbBIKW7uKB2g2ubZNzHnX47pvxQG2AG+9t/8rpAbDM033KhHimmo0yn1SSTSFd+K1KS8yoJASqVQVFKVehcDRIsQbixubx3OHdHm5XhlMS9aCpWqTdZnEOBxJC5h4eJareYAUMYsPM2ifK/rvRb89NzMpop2oz840mXWhSEkObbFJUAFXIIBva+B5RhM1pvVM9NznEHXbiJaZ7tTNOprKdrUo0bblWvlagE3JubJA9BuMKLY5QyFxcBfkbdViqA6RuaTQm3NaXaj0t7Vrpa591am5D+MJTs3d44FiwUDgC5v4hbw2zeNhez3ovTOqNXUGiOS0u4pxz2yf3puO4bBWsXJt7qSOfWOTQnAsa0ae1bV1TDiZqZddQ0ytABbQoJCcgqNwknAHP5RsF2d+BuntI6pqtVbYqiXkyZl7vv5CXFDkduMIINuhULZidHxJR0tR6BkeZHE2OU5b+F1bJhM7ozUZm5Ba4vr0U7UyXnnUIcbqUwB3qVrbVsXuuob0C4JCbg9SUhVgQLRfHH50sstd64jvlBKO7cCV38N9x23HXyNwfWOjSkysnKDv5a47uwBDl1Emxx3ZP6fpy8heO7MuU0hhSUKC2FXs3uI5gBWGcc1WOOXxjL3nnvDRR8whN2O/JdGrGdLLrqJ+YuAhCghIJvmwwQAbWBIPTrc2wmt072tHjmn3gQRtM0BfJF/5e9sJN9uLknCk3lBmSStRabYcsSFeNThSogEgjwg2vcWx1OeZxir6LlGkBctJvzKlr727i5hzard0uUlNtiSADjn1jILAWCxlxecxWr3aF4HzVT00mptUrv5mlHwBakr3sK8Sx6kHlk+91AiKuGGgqBMdyoUxoG4UVNXTz8rG3X4dI3o1Np91yRckalUZQSpaDbjS2yVLBBF9yycZFha+PnGqOj6YrTmrajp91aSqSm1tYNwbHH4j9xE2njbmuo8rnZbFZHS26C9NTVLocnVp+Zpywy+GGkd0yq5wpTi0JPI8lE4ItzEZxK6dmu7bWWAHNgWUKISUnyObX5dbHpGEcIajNS+qNU0+WoU7OIf1E8FTLYT3bCd6vEslQJsATYZwfhF4l52qVfjJqHRjlTqCKaqXSpTTUwpKW2QlvclOQElalhJIsbLVnzng5VGymyyRijrD25+XWhQ5qVcAf1H9/SOjXtb6I0g/wCz1esqDiDZ8S0jMTiZY3tZ9TLawyc4C9pPO1sxYOB4qjWpuIOkZGbfMrT3nESLbjhc9mc7x5AWnccckXPM7c3sIxrQnEKrcMKhN8OOJdNMrITTq0rdLIWWu9B3Fahhxs3vuTc8+nK27vFUHd0IUxuV2gU7UMhpV6ZWZ6opbcYCGSUFKwdl1Hle3L4YjHuMnEWp8K6pp6nsaVRVEVqZaYW8Z/uPZwt5Dd9mwleFE2xyt1iM9c1jXsv2vdNU6SSTQnRJhRCULG0tLNwrmBf8b9Yxjtfa6rc1xw0dpwPKRTaa/JJdOAhUyX0OqH+yhxgnONw6iHfaVf3ToFKPFjiFxH0bxa01QKNJSH1ampdiZn1uFIdcBecC20+8oGyE7bAG6ut7Dn1LpTiLw4pVY4nVXXLlTrNRkW5KVpDm4U2Wm1OAktpFwpKEpsLpKlWVuJ3BKY77StYmz2pOF1Lk58KkqoulMuFshxDiHKgUbsYI2q5g9esTz2idMa41nwnmpDQ8yDXJFxmdlmiUAv8Ad+8jcqyUq2lVjjISMXJGQl1h5qy4O4UUV3s9zOttEUXSc08xU67XZmWqupay5vddal7Famg4TdBJWlKEJKRtSfDkkRF2xCnTOrOGTdQC29PM1Z4TRJPdhxBbCFK+A3nPr63njg5rXtITuiJXQ2p9AP6aqMkgSy9R1B9CQmXSbXalUgrW6EiySbN3Tc39w27tCaD0nqbh9WqVxLrzEhREezvSs08W2lSS20BKSFnC1Ep5EXUCoDniFVxF0Tm3/wBus0DmtcLLzy4nppEjxW1lJ0Z/cpqV3Sqy8XFPOrQ2pagom6iUqXYfZEfVaZeqDLFUl2SllgstXKbbQEdfTfuzEmChcOaBPSTmhaPqLVsxTHVrM97OZaVmd1im28biEm491N+fS8WOtrrrO9lnQzEjLzDneLZQ2vFzYi9wDzxgfCOac4Ofr71uYycuik+yzJ09GQW6bIoVc+6RLNY5/D5COyotqQ2gjNvD4r9eZt++I5J9KymTuEto+jpJSxy2rMs3ux/rX5A8xmOvZBSXAfDfCgLc/P15/aI+jMMB9Cit7LfotBKbyEea+217CEkd2DyJHLyv6R2JRxsqWVJ8CUkhNgdosb3xnpm/T1jrpKVOBBV4Ab4Jt8hbzjmDTReClM5cKrG4HzA8/wBkTXCw1WPmF6z9hRSVdmjSyk2sXJ61v+9OxsAI1/7Cot2adLgG4Ds9Y2t/zp2NgBHzviv8/N8TvqVt2+qFWEIRAVyQhCCLUr+EsbSvgJTySAU6jliL/wDyXxHmC13fdhSlbUpC7JHLHX70/fHqN/CSthXZ9YcKCoNV6UWQB/1bseW9klkLN9t7XNufX9/hHrfA7v8Ajj8R/RQ6gBzrFcZCgj824SADcYFvs6GOFaCcpF7WIxfrHOFISi6+R+2372EVCVpbUplSRtUDtJ6Y6/K/z63jtLgqwOtorfX2lL0nWmygBYlHjuUfc8NzyPkCeXTn0jaKZoFAr1GYpwpktNIDrPeNJb7wE2IJIHmb59Y1xEut6Wmm3U70FlwEEczt5DzyQPn6Rtvp6bSy6FIl1LVu2bUgHkRY2+fyEea8X/zzPh/VZmd1t1WtcF6TU+I2i9XIoD7qKWSA7LpPhVclRUAQkAhQuVWFgryiQ9bcCE8RaFV9I6u0s1WUPPvTFDqwcbSqQU7fZe9ljuySAEpVuRYWIwb1pepTqmi2xIWfQwXWgoHxG6RytiwUSfh8YkOniuPysxLNWbKx+ZWrwqSFLUDkEjAH3jI5HQxhwsbqK/U2soJ1X2GqNqLQuidOU7W89Lz2ikvGWm1spWHi6tLi1G4JFlpBTjbY2IxGYa+7JemeK9FbluIusKrM1dU0w97fKIRLJSGmloDLbSt6UoPeurIuVFS1G4BCEzB7DWHmGwufS0tIeSsC53BeEkWtyybX68za0dmYojs8pCnZ5YSFBRCQQq4SBa97WOenU+9fw5jKRYFyx9iCL2uo7r3Z/wCFc9pOg6S1pJzNbk9MsgyBnZ53vcISgrUpso3X8PvAIurASAkCRZWmNol2TIvKS2kfmyDyKVHI+Fj/ALsdhWn5BRQpxtZUhAb97aLAqIGP9Y9I7zbSGEFDaQlI3GwFhdStxPpk3+cYnSCwuSVkjisbuGixqpy8rJNPPzQaQ2lO9y9ggJGSVXxyHXpeI+qFZ11q+YXIaNlV0SkhSkO1qcbIedsLWZaPLJIurxeH3RzMlVBpiacU062lad2QRi4sfxtHSnJ6SpUuFPHYgAgJbRuJ+AFvOIszXzDLfRSowIze2qj6m8F9Hyrwn6yh2u1EG65qecKyVHqB058uUZGxp/T0knu5OiyTATjwMJB/bH0rVMk5uIAZGMvKAsSQLW+f9nSMd1JqWclpplmWDqGdqlOKUUtNkY8RWo4Tm1x68+cWR0sY0a0K98jj65/ROJc5MUjRlVmqE7Lyc6hhXduq2oS0ThS89EglXy6xq5PTOtpusviq60dqRapZampHcbNqSbFXIDd3nhvhRsrrymPW3GDSCZhuVXUlVlTyUy78rRW0zAKl2TsU6o7BuJ25IPiGOkR9p+T07K6LrmqadJvtuT068y8H1Bamg3/NJUCQtIUo2Vgm+QNsR6yhmbIyYNs0fL8luMPxKmipZYHW7Q7aXvflflZcfZB1VWasNSaJqe91qhzKJiX70Dcht8qJRcWOFoUcn9LyEbVUgVGitvL3fmVhIU2twAIsDYBWCOfnEQ9lPRdEp2kXdYJeSuc1O/7W4bbdiUKUhCBnyCj8VK6AWn+s0tExQJmVlyVPOpS2gNthzJIvcbVcgOqT64jG1wPeO5WscdbHVYjJV/VaEMspk55xDBeA7pMyQV7kkjcXiTdRVYAn3ceRvL1Y1YklcxLToIWpAU3LzCwokpJKQld7bU+Y5+dgfmhaYV7Mr2+YnZl1zudzjjTN9iLJTus0m5FylPpcnMdyYojxNPYZQppxt1RTuaaCljFrAi3hUAemVe8LWijpLGzbLOyPT8QEFUYqdbaLap2QnZhhO0kjv961Dcjn31ib+KwSLjzPPpz2qV7jKr0/Mhxx4pbbcnUN944bXsFPZt4R1tnzBNzl6Oy40JZUmUpnVFStrabOE2Aue6O21gbjzJzaOGYp0i4O8n6fU0pDgCCzKqNsAKUpXdAp5D0wc+Exlbe2u6jusDosR1xr6iab03V9RS8pJTBpcg9OqS2gqKg0hZAv8W1JFz+j0tGknBHjG/rauP1upUl1MzPvqfcdQ7vSVKUTi9sfK+I3xrmladMJW0nTk26H23G1uTU1tSGnCAoAFZ5bjbHSwPloVpfTGnuHPGjU2htPzKHKbTp8GVsf5JC0pX3d+u0qKf8AZ53jOxxa8XVndcDcKXeDfFvT1J1NruTqNLrqnF6jmgz7LSZiaS4ErXchTSFAAH9YiJF0cifPGvUdamKLPS8hN05v2aaea2pcJSySEi9+aVXNrAnNrG3W07Xp1L7ctLUN1aO9DS3glWwJ3WJwOYAPMjl63jIJKqa1qAUmUpQYCHFZWjwq57Um5Bx1AAv4DcBWNoI3HQ2UB8jQbNBVp4faF1BR9e60m6rLsMUivvPdxOB26yhxTigUoFykp7wcymxBsVXEX6pcO6/rijyOnNf1WkVCSpbqXRVGELE2+hJ5HG1rf+kobhnCQdtqoY1dWZFADyZd5LswgoLndtrBTtQTYKUU3Cs9RtVYxcZjTNXqsn7NUawpDqn3lXQCoJQRtRt2lOQAT0yo9bEXWbpmcL+SoXF3dDSU1nwi0pqiv0zVv01U6TUqYhDSH6Y+22SAq6DdSTY3UQFC3kb+GLZqfhnwJrCqexqyiUuecpLrzkt3z7i1pcWtKnt5CruKW4tJUHL3J5ZzlCNFyMwqRfnJyZdfkmGG7i21amlbt2c+IgbupCEgEZv3l6O06+tSpinF4KdVMbXHlqSHVOd4SATYDfcjHy6RYHx2BJKplksbNAVtrFY0xSayw2aMw7PgsSiZtMugKbQtJIbSsjcAAokj3Rv+UZSwrv2GphvcguISsWvcXAI9cX9Iq3T5FLqXvYZcvDaC5sTuO0EJN7XuBgHyNo7C0HAHL48jFHubYBgWeGN4JMhHuWN6iqDtMki7KSLk7MunYyylVkqUeQUoX2pwbnJA5A2iB9S8GJbWNXTqzixOmvTDR7yRppUUyMiCAbIQDZShtCStV1EJFzytsXODnu55ycxD/ErW8tQVdz3TR3qKCVuWG4lWAkZJweo5cusQ5IBMbvNwNgs7HFoytFlDeuKNTKTLGWpkixKMtI2pQy2EgAYEa0cQBKsuqU93YCRcgjpi2Oo8/S8T5rjVM3UZF6aSm6QFKDqk90yofrXVn44tjnzjUXVmpJFZeabnFTLinAkCV8SSSbAqXew5efyjFM0gCw/2ykROynU+CkieXbuSEghcpK33W90MIAxi+fLrHXZT3d0oUlRJFgOtj+OeUfb5cQ3I96lAUqRkyoJWFJALCFAbhi/ity6c7x8thBc7uwCtpO4jFyPPpj8I9zww3pIvhC1D/XK+yprvVJUn9EXCTjFiACfn5wDSHHnBt2puUWtf0AsfgB++OFa1NvKUUC4vYDFseZB9OccqChwAg7EpCgvndXrf4ffEt55K3mvWjsJX/wAGbSySThyeSL+XtbsbBJ5Rr32DVBfZl0urOXZ45/727GwieUfO2LD/AJCf4nfUrbs9UKsIQjXq5IQihxBFqx/CPtqc7O52lIUmuSRBVyGHP3+yPLMNnu9xwsEqt8R09fP5R6p/wi4/9nKYXt3baxJG3pdY/r++PK1KS6dhSEpJ5geo5en3x61wIf8Aj3fEf0UWb1lwpS53gJN1WAuTe/lf1gsKC3QlwhWNxObWHmOuSI5+alIF03SFFVueOucEdT9hj5CFj31JVgEpOLm3P9/7I7RYVcaIptqYDs88O5SFuuLUqwCUoJNyq3qf9mNotJau07PlD0pUWXEKIIU2sKTkffGps0025TamHFBY+jpzcnJFgw5cYz+49IxzhEzMmZL0vPvSTW1LDKA8QvanmcH1/GPLeOJjFXR25t/VbCmiMsRK9Q9I1eQeaavMI53xyub3IiSqfOyxZSWn0nluzY2z584004XUuv7WlJr0yWzYbVqv5353/GJ4o1Aq82G2/pl5pSjgpAsCOscqyqc5uyoWAG91N7brdidyQLXuTHZS62lG3cLCxvf4RGTOmNTkpQqqrU3uBUO+PiA8haL2zo+cfBvOzBKcE97cXFvT1HLzjLFUtecqx5N7LOPaZdXvON5/0hHwt9gAoDguetxaMOGjZ1CykTb+4ZICgQIN6XecIQZp0KVyBIF/nGcPHJW6DdXR9YS6rxpNje/nEW8RtaySX5mmy8rOPuySVIeAfQ0wQQLkqJ3HChyGLxIadDPqIWH3gU+bg+3AixTnADTNXm5meqkmJtU2vvHW3nluNKVYAnZ7ovbna8SaeamaSagEjy8VDrG1T2tFM4NPMkX0Wv8AO8Tp+WmXhQp2kykwwt0IZlGFVGbUsHba6QpJJsc7bYFzFpndCa015OSVUrImHpcoUtwainT3e4rSpJEs0kFIskgoITzHLaBG0jHCilUOTMrS22ZGWQn/ADeWbCU2AJsEpA9TgecYVxCZo2kNPP1Gew0U7EuOzLbACjy943TbmcEgAn0iZ/FGF4ZBGBc+8qI2heGl87ySFGdN4T6MlGnHNU1+arbh2lyVYvKSygBjchKitfQncsgkZFyTGE8c9fUjS+lHqZp6ksSku0yUNsMNhttA/wBFAAA6/HrcxIXDOTcmlCozbUwiUnZXvkOTBRZxy9lG4sQNpSQCOp62jBO0BRaI5SnytSEkJxZN+uOUajFJ5GvLZH3K2eGNY9oc1tlm/ZB1YK/wKoFUfb7tTJmZZwC6gFIfWnBA5WAPziXdRat0+3TWlTUwSBMN3Stld0nIv7ptz9L4F8xCfYtYlGeCSZKXILTFSnLYtjvSeX+1+ES1qymMmiTpUybBAUpSV92bXH6W5Nhz/SHX0iC1wkjsfBTDdshI8VdKFW11WeRK0Z5oltpawhl1u7pKSFbUlQAChjPK6eVrxfxp+sKu65TXVPi6AtbiMIG8EKu4Ad264OOoO0qsIf03IzDdTlJdidqram1pfbDE66nxptgkqV4ChJJTyKVY53iQ5ZqfZmGJx3UlVdl5UpUptc07ZRCTfvEKQE5sCRjJtyIixojYRrqs95ZGkDUfIK7OsVtPfqflWkJefU/YLZKiRe5KVKUMlVwM4SedzHYl5uvplBImecQ2z4G0peaF0XNllXdqWDYC4JN7n9VJjrVCvTjXtJUzKAJ/k9yAQfFa9y4AoG5zflb0i3KqVWU+tCK0lnK1IS1Ly47uxslBK1qKiLHkADuHI5iQC1wFlFLCz1gq6s0/UfYTUZ+shAYSta963XBa982UhJ64Umwxa9rHzg0/xFVqnjnq3UEjJ2ZmKo4hvctW7aglKbk5FwAc2tflzjfnXr067pieD+qag8GZdaltrWlDf8p4Ara2L33WT4shPVRNvPXhCzIN6nrzndhSm6lNBRFjus6UpueVrk/d55jSyBnfPJZIweQWz3DvjtIVerfV12mI70BSkrZeLu1KAVb1p2AJG0frEpJAODeJdVrem+zpUStKibpBQcjoCMGwJ6WPocA6yaCkZ6tSLOi5RtiVmn1Ll35xtRM43KrV3rjbtxZCEuKcKlc1+FKbhRUdp2WNPTbQaWpt1sI271+E2tz8+sRKbEJpWuAPuus0sDWEaLvSesKQs2WXk5KblBNj8YurWp6U67tbm2gbe6tNle8nxX9BfAHWOtR9M0RKyhKk2JsUG3O/rF++ounXfElISr9Ybb/C4F42AqZcuttFHLGtNlVquU0bUpmkKUs2SADf1+y8d9uekyMvIJjoSmj6JKzQfDxNuaSL3HM28jjnzi8tUalolhMb2wCoiwA5A2+/nGeGtbL3SbFY3RluvJfDU5Km13U36Z+6KOzjCQT7QAASecduUo0pMqVtLaUhW0HJJOQfw/sjsq0tI3JUtItm+2JQmAAssaxWqVeQl5R6Ycm20paQpRUoEgAC97c7RpjxC4kVfUcwuepDMky+pG9KaZIrnHnFE3CSTYDre6edweed7JnRtJdQUlSLG4I2C0RXqnSdJkO9lGZVplpJIShtAQmwJAsBjliJlNXw0zXB0eYna/JQayjmqXNMcha0bgc157a409q6rPh+oyk0ptR3OLrU2lxBQegZQPAfCDeyTZVsCIm1DRaRIMez1WbXPOpdulpCe5ZAJtbYjP3np8t1+LFNpkiWWGG2kLm3FoDq0bkJCUFeRuTfwpOAb5HQGNNNeuIn9UzUpKCXdXLMpLbrrDjKSncna4ASDYqNsXuNxvyiHWVZq75tB5e5TqenZTWDbk3G6kR51kJZBQQlUrKFKVKBABYb93GMfhmOuoIKipV0bDyHMj+/8YuFaltypRxotgLpsgUgHzlGSBfkTnp1PnFuKFLO1KTyyeuP649ows3o4vhH0UGSweSuRTp8BI3CyhcHB9PkCPu8oqygk+NY8QCQL29bHy5fdBnY2nYQoKvjF7HN+Quel/lBCFEguKSpKQbqFgMeduvTziforCbWXrL2CiD2Y9LAJKR3s/g8x/G3Y2GTyjXvsH7P8GbSxSpRBenyN3P/ADt39/sjYQco+eMX/wDQn+N31K27PVCrCEI16uSKHlFYQRaz/wAIU2HOzbUVkIs1U5FZKxhPjtc+XOPK2xcAVuVtN1Aggmwtb0GPxHrHq72/UE9mmukX8M7JKxz/AJdI6fGPKENOpKFOG4OQAo3+Fvsj1bgUgUDx/cfoFFqL3Fl1u83q2tpuUp3E2ufSPpShtKHF5sQfQ2Nxn5n5x2GbbwW0d2lSSNxBHL+r74q0Ct0LbCStIA+Ged7Z6dDHbF3IrELnRdWstFNFqyVJACabO7uXiCWF3Tz5mxOB8fXANBzZZn2nUlISogIANkgf3kZ+HOJGqyg3RqiWkkL9imEqO224dyoWvnHL74wDRtDqc04pclQXXVWPK6km1rgGwF7E+vKPJePczqyO3s/qtpQAGM38Vtnwg1I6hpCH5pQ7q4IUoAjJ5+fP7o2S0tq1lzuvZ5zNjZQGL+UaXaHXrenTcvKp0wG5VUwht2Y7lW0oKzcg7sAJF78x9oGxVMmkUtCHbOOAgIbQ00pa1rJIShCEAlaycBKQSTgAxw3bTscGWuTy5rMYWO3NlKld13V5FV5SfBvjKUnqR+/whS+J2oO7WsTF20kqcAbSoJJOCRbHK3yjDp+ksSjwVrvUT9GdsFN0ijtNzNR2q5d+6q7Msefg/OLsTeyhYdqnUPhrUE7H9DVSbBJT3k1qWbK1AHBV3exF8C9k2ybHMaaqxrDMPlJrKkNPstFyPfbmp8WHVM8f4MZI81IkjxPqyGdkwUvKUclKQLjORi1un+7jnFya1nNTBT7KUgLUMn9Ec74v5HzvGAMcI9CVItnT1U1Po+abN0Kl532+UV/rtPC/zC/Pzi3P6Y4raYmvoqulkyT6FON6ipqwWnW02HdpQpJ7qZUSkAKBAG5QSrZY7ehxvDK+J01LVtc1gu6/dIA1vY7qBNRzwvDHxkEqYTq6obUFyaSneLpJCRu5dfnHZ+nakEkqnFA26hNx90a8akltO0jWWmdEzmlmp6Y1WibeLrjbsw+0lpKbHvVXIHvX8YIsTY8j2pat1LhhqCnUdU64rTVccVKMy77hdVTpvCkpStXiU2vcnaFEkXUPEU7lZ8KxzD8ce2CkcRI5pe0OFs7RuW6nXyKrWUM9EM7wC29iQb2PmpkqepKg4lxpU64psptcEZB9OUQJx9mn6/w/Xp59pMzX5wkuOqQStLUsC+t8E/oqCNgscKeCed4kOZrCTe7gPUHBiyvvSjs6agJdsvLa7gLVYq2A3CRfpck+pt5RT+JdjKHtOvkrfQ87bHVdiSBlpOU74qbVJySJZQuACvagqI+GwAHH6QtcYhTjxUl/RjqEtlalXBTbnm3ziaJdM1UJH6ZqFTlKNQ2192upzSFLDy+rcsyiyphY65CRncTyjqyr/DhTpTJ6Qn6+SkJ9rrNQW33hHUMMFKUDN7biTfraIeIYlRUVn4lNkJ/pAzO+ak01LU1FxRx5raXJsPzWIdipmqyPDGfk6rS5yQUay+phmZaU2txpaG1BQSqxKTuwRg+uYnyvqlBp2cLySVKaKbBwoVmwukjOCocvIc72jFZKicPq2S7UOGlNZVa4dp87NMOJI6gl1QxfGD0i41DhpWvo6YVw4r03ONPDe7Q6wpJWUge6w9YJUeWFAYJyqJGF8ScOYm4U1LVZX8g8WB+d1rqyhxOi/EmhzN/tN/yWESNNm5Oryc1MvTrkshpxlYfT4QgpcupalMlZtggBVjtHPrlcvK1KeaVMNThclvYUodSxLtFbiyjaVqPst947xpVhZN05FgRHFReHbFWcK5mnMVKYaSpTiylKUO294NNhQZBtcJUqxUo3UpIUQmw6k0+5piQVVaDILpszLSxm3qe4sKS6jYFPMuJQtaAtAByhRQQlYGSDEukxjBquYUscxDnOyNdbul3h46nnayxVFPiFPGZ+zBAFyL94Dxtbw5LO5SiPK8K6xUJVci2A06lCmQ8jvFLSshKEpuEFQJAA8NttrkXObnJdiYdlyfzTr67pDikoQVblG5LwIGSSALWBvmwGO0jUdGrNDlapKvJ2zUulZaUZNCkfrJBcV/rk3BuSo3GScg0rqSWqT7kiqQal1ISn+MupAW50CQUpShWF9DjlbmRMl/AeWy6EaH3pERKA5uoOvVYnrXdUpMobO9KtpKAEqK0JIQrcpIXYJ8VvGOZySLR5+UBDFL19qaVlClMqitTaEgKCtqO/3Jzy8sjHlHpbrWrSQo7rMxUVd44EoS2w2UpPixk9bXJ8Wcx5kzNSap3EvVksAwubYrk1sQtYKSVLByRe2FZsTyOCAQdbUObMwtiKmwDIbuC2p4e6malpNUhMubBMZSrBAJGR9ufmfOM1XWZdyUmWUpKVNgpQThJt6gXv7pHpfrED6amteTsm2aImUS6SFoYWGNhSCb5KtwVcXBvbxXJtYRnE3K6+maS2xLTrTbhS4h1bzjd2yQAlaNgIKUlbhT1Oxu+VECAIpIWBrniyzl7ZDoCpektQlmXD60uruq21QNwSAevz+yL5I6mQ+SVIUEkDKTmIH0nTdb02vis6l1IickFoUPZUTDi0tqUpw3SDZNgFNgHniwwBEionwmXLrLqEtKUNpWoC1+h8/KLTVviIaxwcAFaIQ4ZiLaq+1OqzSp4IlH3ySdwSm5NsWxmOditzLaSHlubshxIuM+t+sYauv02Rf9qVPhx9INgk2sbdDF0pGra1OJV7O0tQV/OG6b3vy69I1EdVeUuLiC7wUt0Xc20WeyGpp1lpDUvMd4kY3OKJunFh9txknAEXhFXmpxaCmbcaSkkqQk5UfmOWDGC93NuDv5xmVQUnfdpakA5t4rYV8Y7qKklppThXLhJAuRdKwLg52myhjB9T8I38FTLGRn2WvfE3kFls7VF7VbX1+e0KP4RgGrKh4FqLhJAzc87XjnXXgpKkmaUvd7u5IBSL/AefMExhGsKwCHDuOxXM3iU6ubYi6oICbWUQcUnVzSStCErclnO+Ru8wkpP9Fak+m75HUrUspN1GvztdbW40Jxj2aXuchsKSAfQkhxXlZQ842krtRknqw21U30ollKIWVYB8gT0F9t+XWMX1fpbTtWlTLpl25cEDa4yLkWuBy5jI/bGMTunBIOqzlgZbMFiE8hCW5FlBUEopVPuhN8pEo1jzHPnyzgWIjoIK0BXduKIxYJcFzjyHlmO/PS62WJQd8k/xOVG5I3ZDKACPPoB6efKKMyjBdTe9nCSkX/AD7LW6AZj6IwoubRRA75R9FzU5AkNtl0VC6iyChCt3ujkcZ5fLp0ghkl1IUARncE3+Ppa9vvjsKDQWSy8LDAISfLHL3vjzxyijaStZCFnbtGFE/K/7+cT8xuFY29rr1h7CCQnsz6WGwJ/Oz2LW/wCduxsGOUa/dhRIT2adLpCSAHp8AHy9rdjYER8+4t/PzfE76lbZgs0KsIQjXq5IQihwIItfe3Yz33Zr1JcnwPSahY2z7QgR5QJlE7Uq3bkkkqAV4gb2PP4f3x62dthkvdm3Vdkbikyasc/87ajyvMq2VK3JcJFrKtjIxz/fBj1Dgh+WjeP7v0CjT7q0LYFgFi6d1wUjl5Hz52+XSOZplC7pS2pJSAeXP0J5nkPLFzFx9jAG5abqyAed/u+6OQS/eqO1oJSlJvbNhu6jPLy9AY7XtBfyWC2l1Z5inLDTjSlFSHEFlYbOUpUCk8/IHHwEXij1F2RbbQlQY22RtQArabX5Ivbz6HPKOQSgWotqbCbkCxFiD8r5veLa9QCCQh0pOVhIsEpKhf5c/XN7RoMXwSmxktdI4tc3YhSIJnRaKUNP6+EulAm5hC0WsSq4sM5zyFrX9BEuoq8xo+gSuoWx3Woq7KqmpKyVE0ilLB2rQm10zLwBVvtdDatoAKlAa68MOHQ1pxL03pWYeAZqdWl2JpJv42Asd5zySEhXyHWNnKk25qrVs/qaZYuJyaL7bah4W27gIRg5CUhKfkM4BjxL7Suz4RpmwUry58vPYhvO3mV02AQtrZs8g7rOXieSxjSjtNqIMwJ5G1whxa3bpKiomyvF727ar4n5RJdCVRW576LNVlvakhR7kL8QKAgq9LgOJJBP6XlcjF3+H2nKRT/pGr1OcYkW/ZWFNd6f5INuSwbGCbFLxvt8XvbQVLxls9TeGDrpmK7MF1ydRLOCVSV7wH3GEoWEAXyplq/MjYo4zfwCbDqOpcHsL3NPgOfNda+tkYMpsLLNKNVKCiTk5l+fYYbnjtl1LKkByxsTZQCgME3IAA5kHnfdUSJqNFXJ0yaZfnZNxM43LIUkuOJQpSVAJvcn3rY5p287Wxuk0LhfUpyR02lxx78wWZUNuqSiYadSt7ee7sLH84oLISSrf7yhGV0vT1I0my8ae8+VzSQZtXfK2zDoOXVJJISq+LA2AsBgCNc+npaA5xmDjfQi1wf0UB075nC1lBupaLMa31jRtTuVyZof1SWuXlFyjqkPkqAU/wCFSdhDlm2iFBQKEKwdySMC496npgrNJpHfBuZTNon5hB/mEtn82CfNQW4bEAgBByFCJf7RtTrsrw7Y1Zp2rv0+fptWRJzD8sotvOMPNLKPGnPhU2bZGFnNsHTealEzrYQpwKUorWFnJ3k3NycklRPPrflePpj7KOCmVjIMflmuxrXNjYBq2+hueZ1XI8RYrkDqJjLEkFx5H3e9Ss9xRfmm1GXm6cCkEbC74/gB16D4xeOGk9O61np6oajeWxpvT0v7XVFtLG91JUUtsJKCdq3VkIFze3eEe7iCGKbNpASw4AD4toVnbe4+4WjYnQ+nF0jgtSJYFP8AlNV36hMOpAutmWCWW0+idynzb8b46bjDhzDuE8LfikT3OkG17bnQdFCwmrmxapbSPADTvbw3XWrVdqesap9PVotsSzDQbl5RoWYkpZAultCeQSlIHLJIJ64yLR83Q6gZZFPmkzJmEOqQUhVghBKVlV7WAVjPX7R1T9XpHbR6q545pIYUhJCSlK7p8RHK+Rfn8bxcOH2kuFTNXl6bSJ0l1NP3NBagWVJX7UD4bbNwQqZUUWCNqibKxb5eqYnVwkqKzOXO1BtcG+69PknbTWiisGhSTSXaKzLiaXVZJLShuCzMI2m4BHUXwpJ/2h5xINA9jW8pMvNS76pZza8htxKi2oH3VWJscEehiGaZQeB023OzE1Uph/u1Kke6fmVqLqlyaElTaTlQUy0LHlZokAWMZdo/UPCnRjVUmabq1hLM8rvnJZxxQEohu6y1tWSolJfUpRSSACFYTYnWOwpsTDLCHEtIPq6X0Wpnqi45bhRBx0c40abrGhtK8PJ/UkpKK1AkVYUxTqWn5crY7tx5Tf6G1Lt7m1ibjGbXpDiJxBd4NjVXGCbmHtQTHtgUmelPY3FqWpaGmkt2Fkj3toA2oueREbQu1CRqE1Jy82y1NSUw8i6HW0uIIUQN4CgRuze/p0jRziBOala1ZUtPVurzE9M0mefpyHHnC4EoacKbJBwhN03sAOvnHv8A9mNFT8Z0cdJKAwUzmuJt3nWJOh8L2uuS4iq5MMJewZnSAjyFxY3U7cLtX8PtP6VpTVQ1hT5ebZY/PNrmAe7WoqVa2DdO4D5HpGQaf1lwxpFPPtuq5J955ZW8pM4pSOahnctXToDgH1sNQZ+UDiEobdbyVbsHaVHmQOZwD0GBHyqVeK0IZYLe5ewJSLE7hi2b8j8cx7VWcA4dWyume43cSeq4ynxiqhYI2tsAAL+5bd13XvC2ZdmESGq6KFBDACUOpG4WVeyuRJ3Dn8M9NEJ7hcp7iRqyvd5IuSU/WnJmWfM6140XBSraVbgCSqwIvZKibYEZkJJbG5yXCWzYKKAc3PnyvceeD+PCJR5xJ70o8NilS8C+LkWzfI++MQ+z3DWsLWSED3ALO3G6snMQOqvFFo+l5NltMxX2WwrKkonAFoUMc7noMfIdRF7mPoNvaW9dNZCbLS6EqPmSMAnrcZ9VHMYLNUt9R2thKwfCCBY38h8wOeY+XqVZwKdQLkDB90EDAv8AEDN+sRf/AJrhbhYzO/JS249U39UKRpaovSpC5bXNNcQoY7x9AznzPPn84uUtqCYALT1foT7DgJKVzTY6E9Tb7BERu0Ra1ENNpNgDkkWF+Q5Wz8PnzjrKorjaSpoJRgbrEcuWB8r48otb9meGA3EzrfJZBjtTzYFOEvquj05Xeie0y2q5F1TaHD64uTb5RxTfFecQvZJ1Oi93twUTrSQry5q5fGxiDX6K4d+1J7wqBAAva9zy5nO39pjicpq1pSX0EqSL8ze+7B/8IPnjzi532a4ZazJCPcAqsxqe4JaD1U/ynF55xtuTma1RkJG5KlGcRfaoWsc9CL/H4xYvykT7TxQjUFGSULPdXn2gSLjqT6kfZ1iEXJCaG5izhuoqWki3TOL5yPuj5epDjl1NMEHkpVrkH+23l5xjf9meHvADp3ae5SGYtMDfIFNU5xIn3W0gajoUstRykT7fhVjIzytkc+VoxbUOq61OJMunVlISTc2TOIJOByt1/t8ojNFOc/ku7ST7yQBgY52Hmc9RnJjgNIfU53O/wJO82BI6YtyzgfOLf/mmG31mceizDFpidgrHrlniBNzhlqVNNT+/He/SDLbYuD5qvbBybC8YhRtA63qEwlOqa+KXTVELfErOh5xxvG5KG0KI3G5N1m1gedrKk36HWgbENAlNlBKgSb2vfHw++O1K6fdsSZZJVbcCE2IyCLfZ8cROh4Bw2E3Ljbw01WF+JyvNiF9TK5edUTLNhtpCUIaQSVd2gCwSCcnaAkfIRwJLm0JQy4Qg2VuTgZv93x6RfmZAsMqliguIO0jdkdCBt5XG7oCefKOsmTWvwhKetlgC9vLGLfKO1iDWNDG7DZQeVz4roLlJUlAdQArbaySLE562v0igkUJKm0NqJOLm464xyva/zjuOSraApcupxKh7wFgT8bHPK3zj6RLLYZR3bq0bkjkTax5C46YueZxgcoy5gsdgLEL1F7DCC12bNMIUSbOz3/m3Y2AEQJ2IAB2cdMgCwDk6nlbImnQYnsR8/wCLG9fN8TvqVt2+qFWEIRAVyRQ8orFDygihTtkNpd7OerkKx4JUg+RE00Y8t1S5C7WAAIOLDBP9seqHa7SV9nnWKQL/AMWZPX/37flHluW21Juym5PQfo/h5kXtiPSeCyPRZPi/RRp91w92kJBPjzYJwQMX5RVttCtrqW8i98Xz0v1H75jnbyV2UoJsEknJ/t5R8toCfzZVj3vCL3AuPt8VvsjtFg0y2C43QdpJJSUWAUrzA69PX7Y+3GwmXbACUk+9bNufLzPPzzyio2JuFbglIFnArAwL5Fx/dFFFCTfxZTi3hNhyBHQ/PkBFNtVTlYbrO+z7PS9N41aQmZooDaqkhgKte3e3aF/P+UvGx1Lobks8uWfa2OsktuIH6KhggH+yNOJaZek5tqfYe7t9laHUKDlilQIKTzBuFC+I3w0hX6fxLocrrymBjfPnu6kwyq/ss+AC60fiSFpPVC72xePAvtwwqealhxGEXay4dpsDzK6vhqrbDK6J/wDUF0NSOUCj0ITOpaW5N0wPNl6zYUhC0qCmysEj9MADzVYWJIB5k1Xhi3TJKqVKhPJ7gqSw2613i0Oyb6WEBSkqUkfnVoQlVyCVi4NjbuVbWOl6LVlSNX0zPTj0gFONzDck28EKswDtud9z7SyMDOQN20255LVWlXJETjukS89RGHGEJaYQG0l0uFws3WUFJMsTuCr22gE3NvAaWEsp2uLXb7h1r+4LeVM2d5APysdF0ZWu8J6H7FM0LT3s0wlTTLaWGVIcQ4C5LpQApQwm8wCb2sCrJIMZJV6gSCi/SxCbkX69Pw+UYfqDXmmDU3JNOmu/mkPqZfUphpS3ElbicWOCXQSUKNyF77eXzL1/60S0nNUZh1wT4SZRtaSFupUfCdvPxCxtzzYi9wMWIYfNI5p7NwJ01IO+wCz0lrG7ttfl4rF+PdUZZ4Lzzb74C6jXpNllNr3LTby1qv5J3JBjVhN0JUym5SLiyhfpm3zte3kIlftH65kqlXJHRFGmETMlpYOtTUw3fa9UFkF8pIwpKO7S2D12Eg5iIO8IIDa1FI8Itn+744j7N+zvCZME4fgp5dHWuR4XXnmMTNq6x7xtddpl3e0EtlO7F/HbobfePLFsAmNouHimtQ8I9JlhsK+h5qo0963RwupfSPS4dP2HzjVZtvaSEqRcG24r+7n+97RO3Zh1jJSVYnuG1bnGUSmo1oekXFrslmoICghClXsA4gqQSbZ7sY60+0bCpMZwCaKEEub3gB5KmCTtoa5kp226qRK3RdCUdUrVdXsIb75xtDbq0uFC1pUNt9vh3XVi45bsgRddLTfD/vpl+gaScem6c7KMKaMs6lZLin2G7pIKgLd8FGx95XPBVI0jRkFaUzkulTjJJ2uNgltViLi/I2KhfBsSOpEXmV0vpuVkDLGg04SywlPdeyN7CAorCSm1rBSlEDkCo25x8bNr2RMMM2a4310HlZehTvMmotqo8mWuDFJbLc1QG2HGXX2N65d0HvUIW2di1++QEupQfesle0eFUY7WJjg9qxP1bpkm6lyZdU0HpWRWHLlDHeHeUkJugy4Uvn4hkeIiVq2zR3yfaKVIuWS4mzkuhXhXfeMjkrcq463MYPWFUphKC3T5RHcK3tANJslRTa4xjwgD4AeQg2viL8zM9+Xe2VsNM5zu9ZduTc9orlMpErZF5tlAFvdRuGT52Fz/AHRp7r2qy1e11qLUUk4n2eo1eamWinkG1uqUDc+hHn8o2K1pqtWgNGzuqHHEpqdVZdptEZUfeU43Z+YFv0W0KVboVKSL4MamqeQglt0EEABSt17H06ef29I+l/sUwWbDsPlr5gQZTYe7xXHcWTMnqGwRm+VXrTlBqmq6rLUHT1NXNT02vu5dlKgNytpJ8RsAAlJJvbHXEZBU+HGpKRW6dp+YckJidqS0JZMpOsvM33KSUqW2spRtUMk5SAT08Vu4V1PUNN17Sp7S0/SpCpy7jqpd6oPtsS38koLQ4pfh8SSpNjbKuYJETqw1w1oms23qW5pKj6sn9NT35pmotTNKkawVJEuUuLK2m1KbCzt3FCSU9VAn1LFMWno6jIwXbl2tc38T4D5Lm2UjZI7baqD9Y0JnTM/K056sy8xNltTsy3KkLbbRkt2dHhc3N7V45JWnJN4x0vpARdaC2QQFk454sTgC/K2DGzFT1tQqS5Vqk/WNMzGtpPRCRUJpoSzsu/UxNoLfd4LTryEcyndmxPIxRjWOnahNzlbo2oNLSGuqxomkvt1Ka9nRLtzxcV7YFKUnum3y2EDaoJICeQxEFnEdQxgL4yfPYXPPb1f0WQULAcoK100/Sp7VddkNOUhLJmqhNNSrQcVtbK3FWG5QFwL9bY8sRcqJw/1BqnWLnD6jTEqqrsOTLJDzpbb/AIsFl3IBNrJNsZNhi+Ja19OU2kdofQc9UJ2Tl0MytBfm32kplpZK9qFOOEHaG05KrEJAB5crZrTtYaLTxO0rqjTuqKRT9O06YrspOyUzONB1qecbmSJlaiq7rboUnYu21F0oxcCFTj1TkbJEzR7Ljc2PLYc1dHSRc+RWpsktc262wl1oBxQ/OLOEBRBClWubWKcgHBNrxddX0telqu7p5ydlpp6TCO+elipTaSpCV81JSoHxncFJSQoKTYEWie9NcQdKalleH2otY1XTg1IW6/KB96Xl2m5R7aEyCphpACUIClHaVgJyVdFEXOk6s0IzV9LSuua5Q5/XsvQ6ow5U5eel0y6JpbqPY0uzaELYDoaD1nSlQQVpJyRe13ENS11+yOgNwPnrtsLKvojLauWprzilFLqEoKFJCkq23CgcpPre3PrBSkbrNjeQO8IJFuRF/h4QIl3inrn6L4r6f1ZI0SmpqFFYlXpoylXl6kifcbWTd5xhCG+9WkBKgBewSo84ks6u4O6Y17RdL0KuUV6nzgq+oW599tpyVlalOJUmQQ9gpBZFkkK91SklQSQIlzY5OyNkghJLhf3W3v8Al1WVtMwkgHZa7znDmsJn35dU1S0Ik2C+9N+3ISwy8lovGWLqrNl/YMNhRJNxfBMfOheFeptbU6q1mlO0tmQozrDU3MVOoNSraFubg2N7hSCTbpm8bIS+vqa3K6f0pr3XFCqVfk6DqB6qzEtNMrlS84yW5NK3kfm3XwNyQUkrG/OVXMfcBKjIp4Za4oJe0S7U5ydpjkrI6pmkNSbwQt0rUQVJuUjlnBI+EQI8Zr3U75SNQRbQ2sTYlZexiBtZQVW6eaPUpqnTb8q47JrLS1S7jbrBI8IKXEnapOMEGx+2OmhpKnit11CSoklBIBVz6dcAjPnG0+jddyOhKPpmktVXSMrOTOvphutNyHcPyzVMdQ0VpQte7YwQSLggeAZuBHBMVbTb3C3WlHTWqPRqZKVSpu0xym1KXW9U/wCMgNSz0mlPeKTtTdt1JCUoF7kAk5jj0zQA6I8hf52Ow6WTsWX0K1lDLXeKOSUkhW02At9/kLR9BLIBs60EspJU4VCwFrlSjfAyM9ed42t1rM6Hee4jaxpmq9KvyWsJShPUWVZnUGbAbVLJdC2bBTak7VHaQF23H9FVrsvinpKq8StcybldpLSmJVDGkpyWnpentttbguYDc6G1IbcUDfvFXJsoBSeg8ST5czISbDXfy8vEqwQgm5K0/clkFILToXuCLAE8wkcz8vnf0jhXLAqJXvvc2AsNt79PK+YkvjFWJOucR6zU2ZGmSfeqZWtunTjU3Kl0NJStYdQlKFEquTtSPEVc7XjCnW2FLS6hVgo7TY3CSPheOlpJ+3gbI8ZSQNPesDhlNgFYUy+4XJANiQL+K3kbDNvsirbN1WeLg2jFhbn0/H9kXJxtIeLKRtCCL355zb7DFZdlpSkFbd9tt1xewAt872J5f2584Gyt23XpZ2JwB2d9N7b272e5/wDenfKJ3EQb2MAE9nrToAAs7O4A/wC1OROQ5R4PihvXzH+531K2rPVCrCEIgq5IoTYExWKKF0kQRRB2rT33AXWDSVeL2JKrfBxB+ceWYPcqSCkJJ5gAcvOPUrtRFSuCGskpTfbTVn45Btf9/ujy4S2olQbQkJOQnu8KwfjytHpHBZDaWQE/1foo0+4XH3a+jqADbF7ADz+Fo5VPbHFXUlICd4CsAi/MeXIR8L/ODvG7WUQSOq7k2x8MnlmONKNiipZ3BQNxtt05j9oJ5R2edvisCpsSFOJULWPhB/Stj9ufuiqyrcldhbNnLdfjfzj5Da1PhASV3UE5BsbHJwLnrHyhLyfzqkHn71gfjY8v6/QQztVwbzVNiwdobWLHJ27b/Dr9xiQODvGHUfCSuLekGxO0ybAbn6Y6pSWnkgiygRlLiRu2qANr9RcHAvCU5SAACQDnF/X8OX4QUh3N3VE3sSbkDHO3Uf2jrEaspqevhdT1ADmO0IPNZmOLDcaea9F+H3Fnh/xJp6PqnX2m55abLpE64hicYPMjuybOAX95BUM9L2F7qv0s0VBMnMbhew7lROeZ5fDy5D0jzNcQ4ElSUkJ3bgkZIySDf4mMhkOJPEOjSrcnS9fahlGUDb3UvU3kJ+ACVgf1fCPDsV+w/DaqczUNQY275Tr01W8gxuSIWe0Fbw1ajrkZaYn6gzJUSSeKjNTVQeRJtFJGbqc2ggY5XPpED8SO0FQKDIP6d4VTT03PvNFh3UCN0ulhpQN0SaLBaFHcR3p2kXO0C4I14qldqlcnfbq1WJ2fmFgJLk2+p1agCT7yiSeXnyJjqLyC8tzclNgCQQPLJwBzOPUi3WOi4b+y7DMClFRUP7Z42zbD5KyqxaaqbkHdb4D6XXKZl9S++W4d1gLnkfj8vuMcgdWoBwEJvcCxtb5/GOoVXR3yRgnGbCwFvS2ABjz9I+XXklFu8CiCQdvwGY9WEjQN1pjE3dXNL4T4lWzZRI5XwcDp5QS/Md14HLLISbZyQLjr5i49SeuYt8vMKyd21KU42gAD1/DrH0uZsQHSb2AsoG5+JHOBew81jEIA0W3PBrtZUhbbGm+Li1sOt2bYrrband6QBb2lIBUSTf8AOJBxtuMFUbGytUk9SSSJ7S9SkK1JupKm3qdMomEkfBBJH2X8/KPL5cylIT+eQTu2noSc4ubev9sVbn3GF7231sKB3JW0opItyscZHTyjyfib7JsFx6c1ULuyed7WsfktpTYpPTtDT3gPFekdUpeo3N1qRMoSP0nmy0i3luXYD5kREutuJXDrQoUqt12W1JVG7oFHpMyFp32yH5hIKEpBuClG5V8WHONPZyvVOcQhioVKafSB/OOqXtBItgnA58vPEdUz8uo7VhW4GylqF/n+A+yNfgf2N4RhswmqpTLbloB8/FSKjH6qRuSMZVmWueIOo+IVcXX65MS+5KA3LyrLZbYl2U+600kqslIHMC9zuJyq5x5SVhIcQyqwOUgm6beRMWp6YQ4sKQCtQNiQc7h0Jv8Avyiq5tCUbi4CDc7rWun15D+/rHs0DIqWMRRgNa0WAC590RccxOquI3KQDsUlAATa4F0j0+ZijK1gKULAlO0KIBwbXF/l5WwOcW4TiEAEqUEkXtYZsQbj8R19YCcBV3ZXs3W2ggXIP7jl98ZBI07lUbCSNVckvNNFKXDa9wsINwTe9vPGPPlF50przUOiag9P6cqIln5lstP3abdS6gEKCSlaSB4kpIuLgpBjE1OLUlRDpUV5Nxyze/3Wx55intIZaUCsb1AoTc8jzxfF/ui2TspW5X2IVwiLDqsirupK1qqpOVvUNVeqE9NWU686u6l2TYDyA2iwSLADHKLYmacZs2044lCjew58s2PqPQ9OcdFtaClKClXiVcBQsSB5A8/jnkOUfW9dltuKXzAVb9LNs/Hn5dYBzGNAFrD3WVwisb3XbU5vWl1aiG0kKTnAvk2v5Hn6qEU9oQkd2lZUoG4uR4lC9ib8zbrgx0XJstnep2ylYsnmrlzt+9xHF3zd/EsIBFjYW9OX78+UO0YTqforhCDqF3A47bc6tSNqgFXx0N/2Wzz6wdeQSEruvCbgeQAtz9b/AG9I6vetFQQt4BV8JuMdP6vsMcqnWVNltLxO31tYZx9+PiIdowG1x1VwaGrmSXT4nHgcWJJHLB59OnPrHIkOEWA8xuN+fS/n1jibWVq3nF7lPTMcjj7feE720g7tm4C5HnbMM7LWuFjLSuwS2kKIA3kWCbm/PJNvIY6fdH2HLpBf8QOPKxuCOnK+02+PO946ku4y4SFOtbk5CFHI/YY5vaWA4oOLaJChuub3/t+wxXtI7WJCxlp5rtKW6yyhIWlRFk3BPugYHpbzPmeZMcKCFtrbQgAnN+d+hv54Ns35Z9Kl6UeSra6hICtxtmxt0veKJMstHgK8jcEjxdOpta3L74uzsI3VrbjRfaCVqW6VE3Qbm3S1rY+X2eWI5UqtZoi43C+Tyv8AdjEfCnWXVBK1m+1PiA5Jt1v0Fvjn0jlbQhZUBdRT7vhuFHHK/X7LX6QD2jmrje5BQN2dJJO5QFldAeWTyJ/CORtaFOklKSbkDHocenKPgTLKiWmhcIJ3FKSSR5gc8/AfHpH0mYYU2l0qulAJKgMpN72+PPln5RXO3kViLHaaL0p7HZS3wE06hBAG+bNh6zLl/vvE4DlEC9jdQVwF08Ry3zlx5H2l2J5R7seIYn/Oy/EfqVtGeqF9QhCIKuSKHkYrFDkWgix/UclLzko5LTLCHm3BZbbiQpK0+RBwYiSv6P0+FKCdPUwHpaTbHl6RNs/Lh0WAOed/KManqCHyolHwxGRs0jBZriPcVSwUJq0lSb2FEp9j0Eo3+yPk6Po5X4qDIZ5/xVv9kS59WGySVISR0Bh9VWTgNpPxi70iX2j1KWCiU6OopA3UCQ+IlEZ+OI+RoyhgbTQKeR6yiP2RL31YQMbE2HpH0dK2FtgF/WHpE3tHqlgoh+pdEvjT9PPleUR+yB0TRQrNApxBtcmVbv8A+GJgGl0pABQPtin1X8mxb5Wh6RL7R6lVOqiBWh6H7xoNPF8/5o3+yK/UagL/AP27TjbkfZG/2RMCdMJB/k08vKPv6tIHh2JuYekze2epRQ4dB0E4+rVNP/2bf7IqnQdDtdWnqdjzk27j+jExp0w3e6kDHpH39XG/1AflA1Ex0Lz1KWUNp0JQbk/Vym3vgplG7/8Ahh9QqDz+rVMt/wByb/ZEyDTSFfzSf92K/VdP6sU7eUbOPUqllDP5P9PKNzpelnFsyLRx/uxQ8PNOE3OlKTf1kGv+GJoTplKb+H7o+xptA95APyh20vtHqlgoV/J1pzrpik5z/mLf/DD8nGnCbnTFI/8AwW/+GJrGmWVG4b5fGPr6tIHJpP8AuwE8o/qPUqqhP8m+lz7+l6P/APgM/wDDFRw10xa40rR/j7A1f/wxNn1cT1QLfCPoacaGdiT5f3Q7eX2j1S6hP8m+mDlWlKOr/wCwa/4YqnhtpncP8lKOB6SDI/8ATeJr+rrfLZ90fSNOoBv3f3Q7aT2iihX8mWlk4TpKjDr/APp7I/8ATBPDTTG4gaUpAub39ha/4Ymz6utHOz7ofV5r3dlz5WinbSe0UULJ4Z6aSRbTFKwb/wCYtfsj6/Jrpk89K0k/GRaP/piaU6faSLBAB9BBNAaHNu/y/th20g/qPVALbKFfyZaZtb6p0YjqDINZ/ox9HhjpVRzpOjqHT+INY/oxNYojV/5O3raPpOn2vf2J8XyivbSe0eqKEfyYaUIKTpKjG9/+j2QPwin5LdL8kaRotuhEg1cf0YnD6Bb3YaTa3lAUNq/8l90U7aT2iihdvhrQUXA0zSk+QEm2APsTFVcNaCr3tN0sjyMm3/w/vYRNP0E0OQT9sVTRWwcoQfsh20g1Dj1RQsOGem1XSdK0g3zf2Jr/AIY+hw1oTeUabpiPIiTbB/8ADE0mjNH9BI+UU+hGre6Pth20ntFFESNC0xOBSJVNjyEugf1R9fUanf8A8VK/NpP7Il0UVAGGx58oGip/VEO2k9opuoce4c0KYTZ7T1NXc5KpRtV/Q3EcH5KNKHH1Potj505n/hiahRUXyiPpNHauTssfUQ7aT2j1Syhf8lelL2OkqIMZtT2j922KjhTpnppOjWP/AGFrP9GJpNIat7gv8IfRA/U+8Q7aT2j1SyhtHCrTIKD9VqSSPKSax68ucXml8NtLNOJB0pSMH/4FrIx/o55RJiaWlKrlH4RzNyCEkWQL+dor28vtHqUXTolKlqbKIlpOVZlmUCyW2mwhIJObAYi9pFhHGhgIODjyjljETc3KJCEIIkIQgi+VpuLXj4Uw2oZEcsIIuD2Vrzh7K15xzwgi4RLNDmLwEu2BbbHNCCLh9nb6JI+EPZ0fD5xzQgi4fZWf1YeztjkDHNCCLh7hH6p+6Bl09APnHNCCLi7hA6Xh3KfIxywgi4e4R5H7o+u5bH6I+yOSEEXGGWwb2ivdI8o+4QRfBaR5RTukEeIXjkhBF8d0jyh3SOdo+4QRfAbTe5z8or3aP1RH1CCL57tH6oh3aP1RH1CCKgSkCwFrxTanyEfUIIqBIHIRWEIIqWELCKwgioUpPMQsB0isIIkU+cVhBFT5wtm8VhBFT5wIBisIIqWisIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEEX//2Q==" width="307px" alt="sữa ensure gold" />

<p>Cần sử dụng sữa bột Ensure Gold b&ecirc;n dưới sự gi&aacute;m s&aacute;t của b&aacute;c sĩ hoặc thường xuy&ecirc;n gia dinh dưỡng, muốn theo đ&uacute;ng những ph&iacute;a dẫn. Trong sữa ensure 850gc&oacute; xẻ sung h&agrave;m lượng cao taurin, choline v&agrave; acid Oleic, đ&oacute; l&agrave; những h&oacute;a học quan tiền trọng trong vạc triển, bảo đảm an to&agrave;n hệ thần kinh trung ương đảm bảo h&oacute;a học lượng nhất. Hơn nữa, trong sản phẩm c&ograve;n xuất hiện sự kết phải chăng tưởng giữa FOS v&agrave; Inulin để hệ th&agrave;nh l&ecirc;n hệ Prebiotic k&eacute;p, đ&acirc;y l&agrave; điều kiện ấn tượng gi&uacute;p khung h&igrave;nh hấp phụ canxi chất lượng rộng. Do vậy qu&yacute; kh&aacute;ch cần pải tự bản th&acirc;n đảm bảo v&agrave; x&acirc;y dựng dựng hệ tim mạch khỏe mạnh mạnh hơn từ chủ yếu cơ chế ăn uống h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; sinh hoạt của m&igrave;nh. Với sự xuất hiện nay của c&aacute;c bộ phận kể tr&ecirc;n đảm bảo mang đến mang đến người d&ugrave;ng mối cung cấp năng lượng ấn tượng, hệ dưỡng chất đầy đầy đủ nhất đến hoạt động từng ng&agrave;y. Để đ&aacute;p ứng nhu cầu nhu cầu d&ugrave;ng ở từng lứa tuổi hiện nay nay, thương hiệu n&agrave;y đ&atilde; mang đến ra 2 loại phổ biến đổi nhất l&agrave; sữa Ensure bột v&agrave; sữa Ensure nước, mỗi chủng loại đều phải c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh v&agrave; dung t&iacute;ch kh&ocirc;ng giống nhau.</p>

<p>Người cao tuổi, nh&acirc;n vi&ecirc;n mức độ khỏe khoắn xo&agrave;ng cực kỳ dễ bị ảnh hưởng trọn cho tới tr&iacute; tưởng, bọn họ cứ nhớ nhớ qu&ecirc;n qu&ecirc;n. Do vậy, h&atilde;y bửa sung th&ecirc;m những h&oacute;a học chăm s&oacute;c n&atilde;o tốt nhất cho bọn họ để rất c&oacute; thể c&oacute; tr&iacute; nhớ đảm bảo chất lượng rộng mỗi ng&agrave;y. Sản phẩm được tạo ra c&ugrave;ng với c&ocirc;ng thức chứa cho tới ngay gần 30 chủng loại Vi-Ta-Min, kho&aacute;ng h&oacute;a học thiết yếu đuối sữa ensure gold gi&aacute; , c&aacute;c dưỡng h&oacute;a học như h&oacute;a học đạm, chất bột lối, h&oacute;a học Khủng được cung cấp đầy đầy đủ c&ugrave;ng với nồng độ khoa học tập nhất. Để c&oacute; một ly Ensure Gold vừa thơm vừa ngon, đầy đầy đủ dung lượng dinh dưỡng v&agrave; đem lại hiệu quả tối ưu cho mức độ khỏe th&igrave; điều quan tiền trọng nhất l&agrave; bạn cần thiết phải c&acirc;n nặng đối lượng nước v&agrave; bột sữa theo đ&uacute;ng liều lượng như hướng dẫn.</p>

Read More: https://bigthink.com/paul-ratner/this-gross-creature-may-create-the-superfood-of-the-future

Share