TỔ CHỨC THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỪ LARSEN HỆ GIẰN

Public

Expires in 10 months

16 July 2021

Views: 12

Phương pháp thi công ép cừ larsen làm tường cừ chắn tạm rất thích hợp với việc xây dựng tầng hầm trong thành phố và đối với loại địa hình đất dính. Vì sao lại như vậy?

Tổ-chức-xây-dựng-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-tường-vây-cừ-larsen-hệ-giằng-chống-shoring.jpg

I.Giới thiệu chung

https://kienthucxaydung.net/ . Nội dung :

Vận chuyển đất tầng hầm

Cách thức vận chuyển dựa trên điều kiện địa hình, mặt bằng thi công, giao thông,...

1.2. Quy mô xây dựng và đặc điểm kết cấu

Diện tích mặt bằng thi công :

Diện tích xây dựng :

Chiều dài công trình, chiều rộng

Gia cố móng bằngcọc khoan nhồi .

Kết cấu liên kết cọc bằng đài móng, dầm giằng và sàn bê tông cốt thép

Tường vây xung quang tầng hầm bằng cọc bê tông .

II. Tổ chức mặt bằng thi công.

2.1 Phần chung:

Thiết kế tổ chức xây dựng tuân theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Căn cứ vào các bản vẽ thiết kế và các tài liệu kỹ thuật khác của Hồ sơ mời thầu.

Căn cứ vào yêu cầu tiến độ thi công của gói thầu.

Căn cứ vào năng lực cung cấp vật tư, thiết bị và nhân lực của Nhà thầu.

2.2. Một số nhận xét:

Theo hồ sơ mời thầu xây lắp, giải pháp kỹ thuật được đưa ra là thi công tường vây, cọc barrette, cọc khoan nhồi và thi công tầng hầm bằng phương pháp semi topdown.

Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu tình hình địa hình, địa chất thuỷ văn Dự án, sự ảnh hưởng của các công trình lân cận, sẽ có những giải pháp linh hoạt, có thể dùng cừ larsen. Để đảm bảo an toàn trong công tác thi công.

Công nghệ thi công thi công tường vây cừ Larsen được xem là giải pháp tốt cho việc thi công tầng hầm, thi công nhanh, sử dụng hầu hết máy móc để thi công. Đặc biệt, với việc áp dụng robot ép cừ tự động giải pháp thi công bằng tường vây cừ Larsen diễn ra nhanh và an toàn hơn.

Tổ-chức-xây-dựng-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-tường-vây-cừ-larsen-hệ-giằng-chống-shoring-1.jpg

Robot ép cừ tự động​

<img width="354" src="https://kienthucxaydung.net/wp-content/uploads/2021/05/tiki-luot-1024x745.jpg" />

2.3.Giải ph&aacute;p kỹ thuật đề xuất:

Cừ Larsen được đ&oacute;ng đến cao độ thiết kế sao cho cao độ đầu cừ +0.5m so với cao độ tự nhi&ecirc;n.

Đ&agrave;o đất đến độ s&acirc;u -0.5m tiến h&agrave;nh lắp đặt khung v&agrave;nh đai th&eacute;p h&igrave;nh chữ H

Tiếp tục lắp hệ khung chống Shoring-Kingpost.

Đ&agrave;o đất v&agrave; vận chuyển đất ra ngo&agrave;i đến cao độ thi c&ocirc;ng lớp b&ecirc;t&ocirc;ng bịt đ&aacute;y.

C&oacute; thể thi c&ocirc;ng theo phương ph&aacute;p cuốn chiếu đối với mặt thi c&ocirc;ng rộng.

III. BIỆN PH&Aacute;P THI C&Ocirc;NG TẦNG HẦM CHI TIẾT

3.1. Tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật:

Quy định về quản l&yacute; chất lượng c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng TCVN NĐ - 209/2004/NDSĐ - CP

Nguy&ecirc;n tắc cơ bản quản l&yacute; chất lượng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh XD TCVN 5637 - 1991

Tổ chức thi c&ocirc;ng TCVN 5055 - 1985

Dung sai trong XD c&ocirc;ng tr&igrave;nh - phương ph&aacute;p đo kiểm tra c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c cấu kiện chế sẵn của c&ocirc;ng tr&igrave;nh vị tr&iacute; điểm đo TC 210 - 1998

Hệ thống ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n lao động.Quy định cơ bản TCVN 2287 - 1978

An to&agrave;n điện trong x&acirc;y dựng , y&ecirc;u cầu chung TCVN 4086 - 1985

C&ocirc;ng việc h&agrave;n điện y&ecirc;u cầu chung về an to&agrave;n TCVN 3146 - 1986

Quy phạm kỹ thuật an to&agrave;n thiết bị n&acirc;ng TCVN 4244 - 1986

Quy phạm kỹ thuật an to&agrave;n trong x&acirc;y dựng TCVN 5308 - 1991

Ph&ograve;ng ch&aacute;y ch&aacute;y nổ cho nh&agrave; v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh TCVN 2622 – 1995

3.2. C&ocirc;ng t&aacute;c định vị mặt bằng &amp; thi c&ocirc;ng đ&agrave;o đất m&oacute;ng:

3.2.1. C&ocirc;ng t&aacute;c trắc địa c&ocirc;ng tr&igrave;nh

C&ocirc;ng t&aacute;c trắc đạc đ&oacute;ng vai tr&ograve; hết sức quan trọng, n&oacute; gi&uacute;p cho việc thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng được ch&iacute;nh x&aacute;c h&igrave;nh d&aacute;ng, k&iacute;ch thước về h&igrave;nh học của c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đảm bảo độ thẳng đứng, độ nghi&ecirc;ng kết cấu, x&aacute;c định đ&uacute;ng vị tr&iacute; tim trục của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, của c&aacute;c cấu kiện v&agrave; hệ thống kỹ thuật, đường ống, loại trừ tối thiểu những sai s&oacute;t cho c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng. C&ocirc;ng t&aacute;c trắc đạc phải tu&acirc;n thủ theo TCVN 3972-85.

Định vị c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Sau khi nhận b&agrave;n giao của B&ecirc;n A về mặt bằng, mốc v&agrave; cốt của khu vực. Dựa v&agrave;o bản vẽ mặt bằng định vị, tiến h&agrave;nh đo đạc bằng m&aacute;y.

Định vị vị tr&iacute; v&agrave; cốt cao &plusmn; 0,000 của c&aacute;c hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh dựa v&agrave;o tổng mặt bằng khu vực, sau đ&oacute; l&agrave;m văn bản x&aacute;c nhận với Ban quản l&yacute; dự &aacute;n tr&ecirc;n cơ sở t&aacute;c giả thiết kế chịu tr&aacute;ch nhiệm về giải ph&aacute;p kỹ thuật vị tr&iacute;, cốt cao &plusmn; 0,000. Định vị c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong phạm vi đất theo thiết kế.

Th&agrave;nh lập lưới khống chế thi c&ocirc;ng l&agrave;m phương tiện cho to&agrave;n bộ c&ocirc;ng t&aacute;c trắc đạc.Tiến h&agrave;nh đặt mốc quan trắc cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh. C&aacute;c quan trắc n&agrave;y nhằm theo d&otilde;i ảnh hưởng của qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng đến biến dạng của bản th&acirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh.

C&aacute;c mốc quan trắc, thiết bị quan trắc phải được bảo vệ quản l&yacute; chặt chẽ, sử dụng tr&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh phải c&oacute; sự chấp thuận của chủ đầu tư. Thiết bị đo phải được kiểm định hiệu chỉnh, phải trong thời hạn sử dụng cho ph&eacute;p.

C&ocirc;ng tr&igrave;nh được đ&oacute;ng &iacute;t nhất l&agrave; 2 cọc mốc ch&iacute;nh, c&aacute;c cọc mốc c&aacute;ch xa m&eacute;p c&ocirc;ng tr&igrave;nh &iacute;t nhất l&agrave; 3 m&eacute;t. Khi thi c&ocirc;ng dựa v&agrave;o cọc mốc triển khai đo chi tiết c&aacute;c trục định vị của nh&agrave;.

Lập hồ sơ c&aacute;c mốc quan trắc v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o quan trắc thường xuy&ecirc;n theo từng giai đoạn thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh để theo d&otilde;i biến dạng v&agrave; những sai lệch vị tr&iacute;, kịp thời c&oacute; giải ph&aacute;p giải quyết.

3.2.2. C&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng cừ Lasen

D&ugrave;ng cừ Larsen l&agrave;m tường v&acirc;y xung quanh, sau đ&oacute; san đất tạo mặt bằng phục

vụ cho việc thi cơng cọc. Sau khi thi c&ocirc;ng cọc v&agrave; tường chắn xong, cừ sẽ được nhổ l&ecirc;n để sử dụng lại.

C&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị

a. Nguồn điện:

Ho&agrave;n thiện lắp đặt nguồn điện 380V - 125KW v&agrave; đường tạm để m&aacute;y, cẩu thi c&ocirc;ng.

b. Thời gian thi c&ocirc;ng dự kiến

Đối với phương ph&aacute;p &eacute;p cừ bằng m&aacute;y tĩnh thời gian l&agrave;m việc từ 6h đến 23h.

Đối với phương ph&aacute;p &eacute;p cừ bằng b&uacute;a rung thời gian l&agrave;m việc từ 7h đến 19h.

c. Tổ chức thi c&ocirc;ng

Biện ph&aacute;p &eacute;p v&agrave; r&uacute;t cừ Larsen IV bằng biện ph&aacute;p &eacute;p tĩnh:

Tập kết m&aacute;y &eacute;p, cẩu v&agrave; vật liệu cừ Larsen về vị tr&iacute; thi c&ocirc;ng.

Thiết bị thi c&ocirc;ng bao gồm :

Cẩu lốp chuy&ecirc;n dụng :

Nh&atilde;n hiệu: Kato 25 tấn

Sức N&acirc;ng: 25 tấn.

Nước sản xuất: Nhật bản

M&aacute;y &eacute;p cừ tĩnh: AVP- 130

Lực &eacute;p đầu cọc: 70 tấn 130 tấn

Nước sản xuất: Nhật bản.

Nguồn điện: 380V - 50KW.

Thi c&ocirc;ng:

Sử dụng từ 1 đến 2 m&aacute;y &eacute;p cừ thuỷ lực ( C&oacute; th&ocirc;ng số tr&ecirc;n ) để thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh bản vẽ biện ph&aacute;p thi c&ocirc;ng v&agrave; phần cẩu phục vụ &eacute;p cừ di chuyển tr&ecirc;n đường tạm.

Do c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng xen kẽ n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i phải bố tr&iacute; nhịp nh&agrave;ng để tr&aacute;nh việc thi c&ocirc;ng ảnh hưởng đến nhau dẫn đến chậm tiến độ c&ocirc;ng tr&igrave;nh.

Độ thẳng đứng của c&acirc;y cừ larsen c&oacute; sai số trong khoảng từ 0-1% v&agrave; đầu cừ nghi&ecirc;ng ra ph&iacute;a ngo&agrave;i c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Độ thẳng đứng của c&acirc;y cừ trong qu&aacute; tr&igrave;nh &eacute;p được căn chỉnh bằng m&aacute;y, sử dụng quả rọi để x&aacute;c định độ thẳng đứng của cừ.

Quy tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng tường cừ:

Bước 1: M&aacute;y &eacute;p thanh cọc cừ đầu ti&ecirc;n đến chiều s&acirc;u quy định.

Bước 2: M&aacute;y &eacute;p thanh cọc cừ thứ 2 v&agrave; x&aacute;c định mức chịu tải của cọc.

Bước 3: N&acirc;ng th&acirc;n m&aacute;y l&ecirc;n v&agrave; dừng lại ở ở vị tr&iacute; c&aacute;i kẹp cọc thấp hơn đầu cọc.

Bước 4: Sau khi ổn định n&acirc;ng m&aacute;y &eacute;p cọc cừ l&ecirc;n.

Bước 5: Đẩy b&agrave;n kẹp cọc đầu b&uacute;a về ph&iacute;a trớc xoay b&agrave;n kẹp từ phải sang tr&aacute;i.

Bước 6: Điều chỉnh đầu b&uacute;a v&agrave;o cọc cừ để đa cọc xuống từ từ.

Lưu &yacute; của phần &eacute;p l&agrave; phải căn chỉnh cẩn thận để cọc kh&ocirc;ng bị xi&ecirc;n.

M&ocirc; h&igrave;nh Larsen Shoring ​

Trong trường hợp r&uacute;t cọc:

Khi r&uacute;t cọc l&agrave;m phần &eacute;p , khi đ&oacute; vị tr&iacute; đứng cẩu để phục vụ r&uacute;t b&ecirc;n thi c&ocirc;ng sẽ kết hợp c&ugrave;ng chủ đầu b&agrave;n bạc, nếu kh&ocirc;ng thể đứng được ở phần đường nội bộ v&agrave; đường v&agrave;nh đai 2 chủ đầu tư phải cho ph&eacute;p b&ecirc;n thi c&ocirc;ng cho cần trục xuống s&agrave;n tầng hầm để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c r&uacute;t cọc.

Đơn vị thi c&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đề xuất: Để c&oacute; thể r&uacute;t cừ được thuận lợi đề nghị b&ecirc;n Chủ đầu tư sẽ đ&agrave;o, thi c&ocirc;ng phần tường hầm sẽ tiến h&agrave;nh r&uacute;t cọc rồi mới thi c&ocirc;ng tiếp nhần s&agrave;n đ&aacute;y tầng hầm. (Để tr&aacute;nh trường hợp cần trục phải di chuyển v&agrave;o s&agrave;n tầng hầm g&atilde;y hỏng s&agrave;n)

3.2.3. Đ&agrave;o đất hố m&oacute;ng

Đ&agrave;o hố m&oacute;ng bằng m&aacute;y đ&agrave;o sau đ&oacute; d&ugrave;ng m&aacute;y cần trục th&aacute;p x&uacute;c v&agrave; đưa đất l&ecirc;n &ocirc; t&ocirc; v&acirc;n chuyển đổ ra nơi m&agrave; Nh&agrave; thầu đ&atilde; x&aacute;c định được ph&eacute;p đổ.

Phần đất đ&agrave;o được Nh&agrave; thầu l&ecirc;n phương &aacute;n huy động bố tr&iacute; đủ số lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; xe &ocirc; t&ocirc; vận chuyển sao cho kh&ocirc;ng để &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, khối lượng đất đầo đến đ&acirc;u vận chuyển đến đ&oacute; tr&aacute;nh để ảnh hưởng đến thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng việc tiếp theo. Nh&agrave; thầu l&ecirc;n phương &aacute;n thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy tr&igrave;nh như sau:

Đầm l&egrave;n đất nền, x&acirc;y gạch chỉ v&aacute;n khu&ocirc;n, thi c&ocirc;ng kết cấu dầm s&agrave;n, cốt +0.000

Đ&agrave;o moi đất tầng hầm 1 bằng thủ c&ocirc;ng, kết hợp với cần trục th&aacute;p đưa đất l&ecirc;n &ocirc;t&ocirc; vận chuyển đổ đi

Thi c&ocirc;ng lần lượt s&agrave;n tầng hầm cốt +0.000 v&agrave; s&agrave;n cốt ( s&agrave;n biện ph&aacute;p) theo thứ tự từ tr&ecirc;n xuống dưới (những &ocirc; tường tầng hầm 1, tại vị tr&iacute; tường đỡ dầm s&agrave;n thi c&ocirc;ng trước c&aacute;c &ocirc; tường c&ograve;n lại thi c&ocirc;ng sau), c&oacute; bản vẽ k&egrave;m theo

Đầm l&egrave;n đất nền, x&acirc;y gạch chỉ v&aacute;n khu&ocirc;n, thi c&ocirc;ng kết cấu dầm s&agrave;n tầng 1, cốt

Đ&agrave;o moi đất tầng hầm bằng thủ c&ocirc;ng, kết hợp với cần trục th&aacute;p đưa đất l&ecirc;n &ocirc;t&ocirc; vận chuyển đổ đi

Đổ b&ecirc; t&ocirc;ng l&oacute;t m&oacute;ng, lắp dựng v&aacute;n khu&ocirc;n, thi c&ocirc;ng kết cấu m&oacute;ng cốt

Gia c&ocirc;ng lắp dựng v&aacute;n khu&ocirc;n, lắp dựng cốt th&eacute;p v&agrave; thi c&ocirc;ng kết cấu dầm s&agrave;n tầmg hầm lần lượt theo thứ tự từ dưới l&ecirc;n

Trong g&oacute;i thầu n&agrave;y, Nh&agrave; thầu ch&uacute;ng t&ocirc;i rất quan t&acirc;m đến hệ thống thu nước hố m&oacute;ng, biện ph&aacute;p của Nh&agrave; thầu l&agrave; trong khi thi c&ocirc;ng từng tầng hầm lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải tạo những hố thu tạm. Đồng thời c&oacute; người thường trực sử dụng đủ số lượng m&aacute;y bơm để bơm nước ra hệ thống tho&aacute;t nước chung của khu vực (k&egrave;m theo bản vẽ)

3.2.4. C&ocirc;ng t&aacute;c ho&agrave;n thiện nghiệm thu v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh tu&acirc;n thủ v&agrave; &aacute;p dụng :

Ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuạt thi c&ocirc;ng v&agrave; nghiệm thu

Quy phạm thi c&ocirc;ng v&agrave; nghiệm thu c&ocirc;ng t&aacute;c đất TCVN 447-1987

Quy phạm nghiệm thu ho&agrave;n thiện mặt bằng x&acirc;y dựng TCVN 4516 - 1988

Quy phạm thi c&ocirc;ng v&agrave; nghiệm thu c&aacute;c t&aacute;c hoang thiện TCVN 5674 – 1992

IV. Một số lưu &yacute; khi thi c&ocirc;ng tường cừ larsen.

L&agrave; một biện ph&aacute;p thi c&ocirc;ng tường chắn cho tầng hầm rất hiệu quả v&agrave; hữu &iacute;ch nhưng để đảm bảo hiệu quả v&agrave; chất lượng thi c&ocirc;ng tường cừ larsen th&igrave; cần lưu &yacute;:

Chỉ sử dụng khi hố đ&agrave;o c&oacute; chiều s&acirc;u &lt; 7m

Lưu &yacute; điểm tiếp nối giữa hai tấm cừ c&oacute; thể c&oacute; nước ngầm chảy ra. Cần đảm bảo l&agrave;m kh&iacute;t điểm tiếp nối n&agrave;y bằng những biện ph&aacute;p tạm thời theo y&ecirc;u cầu của nh&agrave; thi c&ocirc;ng tường cừ larsen.

Khi thi c&ocirc;ng nhổ cừ, đối với địa h&igrave;nh đất d&iacute;nh cần c&oacute; biện ph&aacute;p khắc phục đất d&iacute;nh v&agrave;o tường cừ.

Website: https://kienthucxaydung.net/

Disable Third Party Ads

Share