Ta đây trời sinh tính ngông cuồng

Public

Expires in 10 months

16 July 2021

Views: 11

Đọc truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng-Đường Ân full cập nhật chương nhanh nhất trên Vietwriter.vn

Trong suy nghĩ của mỗi chúng ta, thực tế luôn khắc nghiệt và đầy những sự bất ngờ, những kinh ngạc khiến ta không ngờ tới, không có tinh thần chuẩn bị dẫn đến trở tay không kịp. Ngược lại, tiểu thuyết sẽ luôn có những tình yêu màu hường, nhẹ nhàng dễ thương, những tình bạn xúc động đáng ngưỡng mộ và tình thân cao cả thiêng liêng. Nhưng không phải bộ tiểu thuyết nào cũng như vậy, mình sẽ bật mí cho các bạn tên một bộ truyện mà ngay từ chương đầu đã xuất hiện cảnh éo le trong cuộc sống mà nhiều người thường dính phải, đó là ngoại tình và bị cắm sừng. Bộ truyện đó mang tên Ta định ra Trời Sinh Tính Ngông Cuồng hay nó có tên dịch theo kiểu hán việt là Đô thị chí tôn cuồng thiếu, hoặc để tìm được truyện các bạn có thể tìm bằng những cụm từ như Ta Đây Trời Sinh Ngông Cuồng Đường an Nguyễn Thấm, Ta Đây Trời Sinh Ngông Cuồng Truyện Full, Đường ân Nguyễn Thấm, Ta Đây Trời Sinh Ngông Cuồng tiếng Trung.

<img width="368" src="https://vietwriter.vn/attachments/1622281396157-png.333445" />

Ta định ra Trời Sinh T&iacute;nh Ng&ocirc;ng Cuồng l&agrave; bộ truyện thuộc thể loại ng&ocirc;n t&igrave;nh, đ&ocirc; thị, hiện đang c&oacute; hơn 300 chương v&agrave; trong trạng th&aacute;i vẫn đang cập nhật. Ngay từ chương đầu của bộ truyện t&aacute;c giả khắc họa nam ch&iacute;nh Đường &Acirc;n của ch&uacute;ng ta l&agrave; một sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o, c&ocirc;ng việc của anh l&agrave; bưng b&aacute;t đĩa ở một qu&aacute;n ăn nhỏ, d&ugrave;ng lương ở đ&oacute; để sống qua ng&agrave;y. Anh quen với Nguyễn Thấm một c&ocirc; g&aacute;i xinh đẹp được mọi người gọi l&agrave; nữ thần, chuyện sẽ thật đẹp nếu c&ocirc; g&aacute;i n&agrave;y l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i lương thiện, trong s&aacute;ng giỏi giang v&agrave; kh&ocirc;ng m&agrave;ng danh lợi vật chất. Nhưng kh&ocirc;ng c&ocirc; ta ham vinh hoa ph&uacute; qu&yacute;, muốn t&igrave;m người bạn trai gi&agrave;u c&oacute; c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được nhu cầu ti&ecirc;u x&agrave;i của c&ocirc; ta, c&ocirc; ta muốn mua h&agrave;ng hiệu, muốn c&oacute; điện thoại iPhone đời mới v&agrave; nhiều thứ kh&aacute;c. C&ograve;n nam ch&iacute;nh th&igrave; thương c&ocirc; thật l&ograve;ng, kh&ocirc;ng nh&igrave;n ra được sự xấu xa của c&ocirc; ta, lương h&agrave;ng th&aacute;ng anh chỉ tr&iacute;ch ra một phần nhỏ, thậm ch&iacute; mỗi ng&agrave;y chỉ ăn một bữa để mua những m&oacute;n đồ l&agrave;m thỏa m&atilde;n c&ocirc; ta, rồi nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc Tế Phụ Nữ anh hầu như d&ugrave;ng hết tiền lương v&agrave; tiền t&iacute;ch g&oacute;p để mua d&acirc;y chuyền v&agrave;ng v&igrave; muốn tặng cho Nguyễn Thấm. V&igrave; muốn tạo bất ngờ cho c&ocirc; n&ecirc;n anh kh&ocirc;ng b&aacute;o trước với c&ocirc; m&agrave; đến trường t&igrave;m c&ocirc;, nhưng cuộc sống m&agrave;, mọi chuyện lu&ocirc;n xảy ra kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với những g&igrave; ch&uacute;ng ta dự đo&aacute;n, lu&ocirc;n c&oacute; những thay đổi m&agrave; ta kh&ocirc;ng thể tưởng tượng được. Thay cho ph&acirc;n cảnh l&atilde;ng mạn l&agrave; Đường &Acirc;n khiến Nguyễn Thấm bất ngờ rồi m&agrave;n trao qu&agrave; &ocirc;m nhau h&ocirc;n h&iacute;t th&igrave; nam ch&iacute;nh của ch&uacute;ng ta thấy Nguyễn Thấm đang ngoại t&igrave;nh, đang tay trong tay th&acirc;n mật đi với người đ&agrave;n &ocirc;ng kh&aacute;c. Khi c&ocirc; ta bị Đường &Acirc;n bắt gặp ngoại t&igrave;nh th&igrave; vẫn cứ ngang ngược kh&ocirc;ng hề sợ h&atilde;i hay hối lỗi, ngược lại c&ograve;n nh&igrave;n nam ch&iacute;nh một c&aacute;ch khinh thường rồi n&oacute;i lời chia tay, kh&ocirc;ng chỉ thế, c&ocirc; ta thậm ch&iacute; c&ograve;n bu&ocirc;ng lời nhục mạ, ch&ecirc; nam ch&iacute;nh ngh&egrave;o kh&oacute;, kh&ocirc;ng nu&ocirc;i nổi th&oacute;i ti&ecirc;u x&agrave;i phung ph&iacute; v&agrave; l&ograve;ng ham hư vinh của c&ocirc; ta. Cuối c&ugrave;ng Đường &Acirc;n cũng nhận ra bộ mặt thật của c&ocirc; ta, đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i m&agrave; anh hết mực bảo vệ, hi sinh tất cả, bỏ cuộc h&ocirc;n nh&acirc;n với nh&agrave; họ Mạnh, m&acirc;u thuẫn với gia đ&igrave;nh n&ecirc;n mới kh&ocirc;ng c&ograve;n tiền phải đi bưng b&aacute;t đĩa để c&oacute; tiền sống qua ng&agrave;y. Rồi nh&acirc;n ng&agrave;y quốc tế phụ nữ cũng l&agrave; ng&agrave;y anh đ&atilde; thuyết phục được gia đ&igrave;nh chấp nhận Nguyễn Thấm th&igrave; anh ph&aacute;t hiện ra rằng đ&aacute;p lại tất cả sự hy sinh đ&oacute; l&agrave; ngoại t&igrave;nh, l&agrave; ch&ecirc; bai, l&agrave; khinh thường. Hẳn l&agrave; nam ch&iacute;nh của ch&uacute;ng ta sẽ rất tổn thương.

Đường t&igrave;nh của anh thật ngang tr&aacute;i nhưng thật may l&agrave; anh vẫn c&ograve;n người bạn l&agrave; Đinh Huy&ecirc;n lu&ocirc;n b&ecirc;n cạnh ủng hộ gi&uacute;p đỡ anh. Sau khi hay tin Đường &Acirc;n chia tay, gia tộc mở lại t&agrave;i khoản, cung cấp lại tiền ti&ecirc;u vặt cho cậu. Cậu cũng dần hiểu được rằng tiền kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả nhưng nếu kh&ocirc;ng c&oacute; tiền th&igrave; l&agrave;m chuyện g&igrave; cũng kh&oacute;. Anh cũng hiểu được bộ mặt thật của nhiều người sau khi trải nghiệm cuộc sống của một sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o. Hiểu được ai đối đ&atilde;i thật l&ograve;ng với m&igrave;nh, hiểu được ai tiếp cận m&igrave;nh v&igrave; vinh hoa ph&uacute; qu&yacute;, v&igrave; muốn moi tiền từ m&igrave;nh. Đồng thời, c&oacute; một chi tiết đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; xuất hiện trong truyện, đ&oacute; l&agrave; c&ocirc; cả của nh&agrave; họ Mạnh cũng đến th&agrave;nh phố m&agrave; nam ch&iacute;nh Đường &Acirc;n sống. Liệu đ&acirc;y c&oacute; phải l&agrave; một bật m&iacute; nho nhỏ của t&aacute;c giả về mối t&igrave;nh sắp tới của Đường &Acirc;n? Anh c&oacute; những kế hoạch n&agrave;o để trả th&ugrave; đ&ocirc;i nam nữ đ&atilde; cắm sừng anh c&ograve;n bu&ocirc;ng lời nhục mạ khinh thường? Sẽ c&oacute; những chất x&uacute;c t&aacute;c khiến nam ch&iacute;nh gặp c&ocirc; cả của nh&agrave; họ Mạnh chứ? Nếu c&oacute; th&igrave; mối t&igrave;nh của họ sẽ đi tới đ&acirc;u, c&ocirc; cả họ Mạnh liệu c&oacute; gh&eacute;t nam ch&iacute;nh v&igrave; đ&atilde; hủy h&ocirc;n với nh&agrave; m&igrave;nh khiến nh&agrave; c&ocirc; mất hết thể diện hay kh&ocirc;ng? Liệu nam ch&iacute;nh c&oacute; phải l&ograve;ng tiểu thư họ Mạnh hay kh&ocirc;ng v&agrave; con đường truy th&ecirc; của nam ch&iacute;nh sẽ như thế n&agrave;o? Bao nhi&ecirc;u t&igrave;nh tiết hấp dẫn đang chờ c&aacute;c bạn ở trong truyện Ta định ra Trời Sinh T&iacute;nh Ng&ocirc;ng Cuồng, mọi người cũng đ&oacute;n đọc nh&eacute;!

Link convert Full:https://vietwriter.vn/threads/ta-day-troi-sinh-tinh-ngong-cuong-duong-an-convert.6696/

Website: https://vietwriter.vn/threads/ta-day-troi-sinh-tinh-ngong-cuong.6520/

Disable Third Party Ads

Share