After_Dinner_Speaking__Hero_Or_Coward_

Public

Expires in 6 months

20 July 2021

Views: 115

בתום נאום ארוחת בשעות הקרובות, גיבור או לחילופין פחדן?

459

סיכום:

בתקופתי כיו"ר פורום, קבוצת הנאומים הציבוריים בקרב המכון האוסטרלי לניהול, נשאלתי מדי פעם קרובות לדבר אחרי ארוחת הלילה.

ערב שאדון בהזדמנות היא, קוראים לי וכרחה שתחשוב אחורה לתקופה בבטנך היית בערב ארוחת שעות הערב והדובר טפח.

איך העסק שלך ומפלגתך הגבת?

נתת לאותו אחד או גם בשבילה הזדמנות להתחיל?

למקרה האזנת בקשב יקר לנקודת המבט המועברת?

או שמא האם לאחר שהבנתם ה ...

מילות מפתח:

חרדת שיחה בציבור, שיחה, חשש מדוברי גולשים, מצגות, שיחה למתחילים, כעבור ארוחת הלילה

תכנון המאמר:

בתקופתי כיו"ר פורום, קבוצת הנאומים הציבוריים אצל המכון האוסטרלי לניהול, נשאלתי מדי פעם קרובות לדבר אחרי ארוחת בשעות הקרובות.

שעות הערב שאדון בהזדמנות הוא, שמי צריכה שתחשוב אחורה לתקופה בה היית במערך ארוחת ערב והדובר הרים.

<img width="414" src="https://www.drcommodore.it/wp-content/uploads/2021/06/manga-2-1024x576.jpg" />

האם אני ומפלגתך הגבת?

חוץ לארץ לאותו אחד או שמא בשבילה זמן שמתאפשר להתחיל?

למקרה האזנת בקשב רב לנקודת המבט המועברת?

או אולי אחרי שהבנת שלא מדובר בבדרן, הפנת את אותה תשומת ליבך לקבוצה של החברה שלכם או שמא צעק תלונות לדובר.

אם וכאשר החברה שלך והשולחן של העסק אינן, כן?

ואיך הרגשת?

האומנם לדעתך חווה הדובר?

אם וכאשר כל אחד טירון אם כן לערוך מצגת שנגמרת ארוחת בשעות הקרובות זה באופן ניכר מסוכן להערכתך ולמען האמת הצרופה, הייתי רואה לנכון לאתר שלך לדחות.

לימודי סופר סתם הוא שהקהל לא תמיד יהיה בסיטואציה קולט לאיזה רעיון אנחנו רוצה להעביר מסר באמצעות.

עוד פעם באופן כללי, אלכוהול הכרחי ומה שהקהל מעוניין למצוא הינה בילוי.

הינם צריכים שתצחיק אותם.

במטרה לבחור דובר מבדר האלו נדרשת רמת ביצוע, וביטחון באופן עצמאי.

לפרטים עכבות חברים ובני משפחה שוליים יצעקו תלונות, ש יסיחו את אותם דעתך.

דוברים טריים עשירים מעורבים באינטראקציה עם הקהל שלכם ובמהרה עד מאוד הינם איבדו שליטה.

ידידים מיוחדים צריכים להצחיק המתארת את חשבונכם וקשה להפליא לשמור המתארת את קור רוח ואינו להיפטר בשבילכם את אותן הלעג.

שוב בעלות היעלמות הנימוסים המתרחשת לעיתים קרובות במצבים כמו אלה, הנם מיוצרים מ להתעלם ממך ולנהל הקלטה ביניהם אם וכאשר כזה רוב רובם של וגס רוח, שתוכל להיכנע לתחושת החוסר התאמה.

תחושות האלה אמיתיים.

איכות המיומנות של העבודה אינה נותנת באופן שכן אינך מציעה כאדם.

<img width="441" src="https://images.pexels.com/photos/941373/pexels-photo-941373.jpeg?cs=srgb&amp;dl=bible-cross-cruxifix-holy-941373.jpg&amp;fm=jpg" />

למרות זאת, שיש להן הרגש של הרגע כל אחד עלול לצלק אחר עצמך לנצח.

ראיתי דוברים שלא נבהלו מלדבר בפומבי קודמות, שנחרדים בזמן זה.

זה הזמן חלק כל כך בזמן האחרון להתגבר אודות העצבים שכן לפחד יש עוצמה כזה!

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/h-0QrdfQVWc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

כתוצאה מזה, לפני שאתה מתקרבים למעורבות בדיבור עם תום ארוחת הלילה, למדו את אותן היסודות.

תרגל את אותם היסודות והתחל בנאומים המקוריים שלנו בשטח רוצה.

ואם החברה שלך הדובר האורח, בהכרח לתוך תשתה שעות הערב הנאום שלנו.

מְטוּנָף כללי, בתוך תאכלו, כיוון גיהוק מתקופת הלא אופטימלי יהרוס עבורינו את אותן הביטחון.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/JZqZng8bVWM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

כתוצאה מזה, אם ניתן, לכו ליהנות מארוחת בשעות הקרובות כפטרון מבקר עד למועד כש צברתם את אותו היכולות והביטחון הדרושים.

לביטחון ולהצלחה ההולכים וגדלים שלך.

<img width="453" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Weddle_Bridge_in_Sweet_Home%2C_Oregon.jpg/1200px-Weddle_Bridge_in_Sweet_Home%2C_Oregon.jpg" />

Website: https://diigo.com/0l7xrg

Disable Third Party Ads

Share