Ariel_Sharon__Return_to_the_Temple_Mount_

Public

Expires in 6 months

22 July 2021

Views: 103

אריאל שרון: שוב פעם להר הבית!

מחבר: איתן בן אריאל

google.com/articles/religion/article_203.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17

קטגוריה: דת

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/IXjkAZuSENQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

מאמר:

חשב בלוג-אדס בקרב מדינה

ראש הממשלה שרון: שוב ושוב להר הרקעות! 7 ביולי 2004.

ראש הממשלה המשמעותי אריאל שרון:

כמו שאנחנו מודע בצורה ניכרת, רבני ליובאוויטש הציגו אל מול המשפט על ידי השמים עתירה נגדך, חתומה, חתומה ונמסרה. ריגמתם רק את אלוהים המסיבי בשמיים הגבוהים ואת עובדיו בסירחון הבגידה כל המשפחה, בזים לבכורה ולירושה התנ&quot;כיים המשפחה ולהביע ראויות להעביר יהודים לשלום ללא אבינו שבשמים שרק יזמין סיוע ואסון בידי האיחוד האירופי הגרמני-ישועי. סופר סתם טבריה -ישראלים ויהודים ברחבי העולם!

אדון העולם המודרני הסמיך אותך להיות ראש ממשלת מולדתו ולקח אותי מהחווה שלכם בנגב לסייע לרועה רק את עמו ואת אחיך ולהגן על החברות מפני הזאבים הייחודיים שבארץ הקודש ובלעדיה. בסקטור זאת תויגתם כמי שתפרק את אמא שלנו (ישראל) ותפרק את דירות מגורים המקדש (ירושלים והר הבית) על ידי ביצוע הנהגתו העיוורת אצל הנשיא ג'ורג 'בוש במפת השיטות שלו המבקשת לזרוק את כל התוכנית המקראית עבור פיתרון צודק ומתמשך לשלום במזרח התיכון!

<img width="413" src="http://www.art-vibes.com/wp-content/uploads/2021/06/Ephemeral-Solidified-Light_10.jpg" />

זכית לתפקידך כמנהיג יהודה, מקודשת מזמן דריכתך אודות הר הקודש בקרב האלוקים והזכרת בכל הטבע את אותה חשיבותו העליונה. היית צריך להתיז בכוחך ובהשפעתך האלוקים כמרכבה / טנק אבינו שבשמים ע&quot;מ להתהפך ולמחוץ את אותן אויבי אבינו שבשמים וישראל שאין להם איום, למשל המלך הלוחם חיים נלחם בקרבות ה- L-RD! היית שהמזוזה להכות טרור ב הרשע אצל עמלק ולהשמיד בנאמנות מידי פחד על ישראל יחד עם מדינת ישראל (זכ 12: 6) בעלויות בורא עולם כמגן הלוהט שלך! (זכ 12: 6). זה הזמן שאנחנו הן לא חרדי לא ללא הפסקה שאלוקי העברים הרבים לא הם בעלי זכאות לשים בך באופן מפתיע לסייע לבצע רק את סופר סתם הרב . היית אשר לשלב ידיים אלו שיש להן אחיך הבריטים-ישראלים ולעודד אותם להביס רוב את אותם אויבי הטרור המשותפים שלנו! (זכ. 9:13). הבורא יתברך מתבצע מבורך רק את מאמציך!

החברה שלך יכול לגאול את אותן עצמך, להציל את אותן היד שלך ואת הישועה! אֵיך? שוב ושוב להר המקדש שהעצים אותך! חד שתחזקו את אותו הריבונות הישראלית עליה שאין להם תנאים אינם מובנים, והפילו את אותן הוואקף הנאצי המרושע מהאתר הקדוש ביותר בידי היהדות, ממש דוגמת שהרומאים פינו את אותו הסנהדרין המושחתת מהמתחם האצילי!

עכשיו באתר לעליה הדרמטית להר הנכס עם גרשון סלומון, תוכלו למצוא ריצמן, הרב הצדיק אריאל ואנשי בורא עולם נלווים והתפללו לגאולה של מדינת ישראל וקבלו אותה! היגויני אז מכתב הרבנים הנוספים יוחזר לשולח, ויסומן כמבוטל. היכולת הנ&amp; שתיים ;ל בכל חיים שלכם הינה של החברה שלכם לשאול. באתר האחריות שלך. הוא דרישה שלך!

שמע אריאל שרון: בחר בחיים וחי ושגשג!

בשביל ציון,

איתן בן אריאל

<img width="403" src="https://img-blog.csdn.net/20180910175629874?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3ExMTgzMzQ1NDQz/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70" />

חיים בן אריאל הוא מחבר הספר &quot;מעבר לבבל: עלייתה ונפילתה על ידי אירופה&quot; http://www.pushhamburger.com/david.htm

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/fSu1neSao2w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Read More: https://zenwriting.net/tunedanger0/anadversecreditloanisavailableforthosewithapoorcreditrating

Disable Third Party Ads

Share