TOP 10 công ty vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam uy tín

Public

Expires in 8 months

09 August 2021

Views: 26

<p>Một trong những gian nan m&agrave; người nhập mua h&agrave;ng China tại nước ta tiếp tục gặp mặt phải đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&agrave;m sao để giao vận h&agrave;ng về việt nam nhanh &amp; an ninh nhất. <strong>“Chậm H&agrave;ng” “Tắc Bi&ecirc;n” “Hỏng H&agrave;ng”,… </strong>l&agrave; c&aacute;c nỗi đau m&agrave; c&oacute; thể bạn đ&atilde; gặp gỡ &iacute;t nhất 1 lần khi đặt đơn h&agrave;ng Đ&agrave;i Loan Trung Quốc. b&acirc;y giờ Nhật sẽ chia sẻ cho bạn TOP 10 C.ty https://tipsorder.com/tips-van-chuyen/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin.html &quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng Trung Quốc về VN uy t&iacute;n nhất tại việt nam khiến cho bạn x&oacute;a đi nỗi lo chậm h&agrave;ng.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3045" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="TOP 10 c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n nhất" class="size-full wp-image-3045" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>TOP 10 c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n nhất</p>


</div>

<p>c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc;ng ty cung cấp dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng Trung – Việt, mặc d&ugrave; vậy giữa h&agrave;ng ngh&igrave;n c&ocirc;ng ty lớn b&eacute; dại mọc l&ecirc;n như nấm th&igrave; đ&acirc;u mới l&agrave; c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ k&yacute; gửi h&agrave;ng h&oacute;a uy t&iacute;n nhất m&agrave; bạn n&ecirc;n trao trọn niềm tin. dưới đ&acirc;y l&agrave; TOP 10 C.ty cung cấp dịch vụ vận chuyển k&yacute; gửi h&agrave;ng Trung Quốc uy t&iacute;n nhất [Cập nhật đến ng&agrave;y 18/03/2021]…</p>

<h2>ti&ecirc;u chuẩn b&igrave;nh chọn c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN uy t&iacute;n</h2>

<p>trước khi n&ecirc;u ra 10 c&aacute;i brand name đứng đầu trong ng&agrave;nh vận chuyển n&agrave;y th&igrave; Nhật muốn Cả nh&agrave; biết c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn m&agrave; Nhật sử dụng để đ&aacute;nh gi&aacute;.</p>

<ol>

<li><strong>vận tốc giao h&agrave;ng:</strong> Với bất kể C.ty cung cấp dịch vụ n&agrave;o đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng China về VN th&igrave; vận tốc ship h&agrave;ng lu&ocirc;n l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn h&agrave;ng đầu Nhật đưa ra. t&igrave;nh trạng chậm trễ h&agrave;ng, thất lạc lu&ocirc;n l&agrave; nỗi đau đầu của những người ti&ecirc;u d&ugrave;ng h&agrave;ng.</li>

<li><strong>Kho nhận h&agrave;ng:</strong> Kho nhận h&agrave;ng tại Đ&agrave;i Loan Trung Quốc rất quan trọng khi ch&uacute;ng ta tự đặt h&agrave;ng Quảng Ch&acirc;u bởi ph&iacute; ship nội địa China tại những tỉnh lẻ l&agrave; kh&ocirc;ng nhỏ. ch&iacute;nh v&igrave; thế một C.ty c&oacute; kh&aacute; nhiều kho nhận h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm chi ph&iacute; được khoản ph&iacute; ship n&agrave;y.</li>

<li><strong>Minh bạch:</strong> đ&oacute; l&agrave; yếu tố bắt buộc với một C.ty cung cấp dịch vụ lu&acirc;n chuyển b&agrave;i bản. Bạn cần lựa chọn C.ty c&ocirc;ng khai minh bạch h&agrave;nh tr&igrave;nh h&agrave;ng h&oacute;a, c&oacute; c&ocirc;ng cụ theo d&otilde;i, c&oacute; đội ngũ CSKH chuy&ecirc;n nghiệp h&oacute;a, nhiệt t&igrave;nh, bổ trợ 24/24 c&agrave;ng tốt.</li>

<li><strong>Ph&iacute; dịch vụ:</strong> Ph&iacute; dịch vụ kh&aacute; quan trọng nhưng Nhật để n&oacute; xếp thứ 4 l&agrave; bởi kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng ph&iacute; đắt l&agrave; dịch vụ giỏi hay ph&iacute; rẻ l&agrave; chọn. Bạn cần t&igrave;m một dịch vụ c&oacute; ph&iacute; xuất sắc đi c&ugrave;ng với chất lượng</li>

<li><strong>cam kết dịch vụ:</strong> c&aacute;c đơn vị uy t&iacute;n lu&ocirc;ng cam đoan dịch vụ của bọn họ, b&igrave;nh thường ch&uacute;ng ta sẽ ho&agrave;n tiền 100% gi&aacute; trị deals so với những lỗi do ch&uacute;ng ta g&acirc;y ra khi giao vận h&agrave;ng về nước ta qua cửa khẩu China</li>

<li><strong>C&oacute; trụ sở c&ocirc;ng khai:</strong> c&ocirc;ng ty dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n đc lựa chọn cần c&oacute; trụ sở thao t&aacute;c l&agrave;m việc cố định v&agrave; thắt chặt and đc c&ocirc;ng khai minh bạch</li>


</ol>

<p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n kh&ocirc;ng &iacute;t ti&ecirc;u chi kh&aacute;c Nhật d&ugrave;ng l&agrave;m xếp hạng LIST C.ty hỗ trợ dịch vụ giao vận h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n nhất. C&ograve;n sau đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch C.ty m&agrave; ch&uacute;ng ta cũng c&oacute; thể <strong>“chọn mặt gửi v&agrave;ng”</strong></p>

<h2>TOP 10 C.ty cung ứng dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n</h2>

<h3>TOP 1 – WeLog</h3>

<p>đ&acirc;y l&agrave; một C.ty rất mạnh trọng ngh&agrave;nh nghề dịch vụ giao vận h&agrave;ng Trung Quốc tại nước ta với 2 trụ sở tại TP HCM, trụ sở ch&iacute;nh tại H&agrave; Nội Thủ Đ&ocirc;.</p>

<p>ưu thế của Welog đ&oacute; l&agrave; c&oacute; khối hệ thống c&ocirc;ng cụ l&ecirc;n đơn h&agrave;ng k&yacute; gửi t&acirc;n tiến, minh bạch tiện lợi theo d&otilde;i c&aacute;c bước h&agrave;ng về b&ecirc;n tr&ecirc;n hệ thống của WeLog.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3043" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n WeLog" class="size-full wp-image-3043" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-welog.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ China về nước ta uy t&iacute;n WeLog</p>


</div>

<p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 9/10</li>

<li>Vận chuyển: 10/10</li>

<li>CSKH: 10/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>

<li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://welog.vn</li>

<li>Hotline: 1900.2525.50</li>

<li>Địa chỉ:

<ul>

<li>H&agrave; Nội: 71 Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i, Thanh Xu&acirc;n, thủ đ&ocirc;</li>

<li>TP HCM: Số 18 đường A4, P12, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</li>

</ul>

</li>


</ul>

<h3>TOP 2 – iChina Company</h3>

<p>iChina Company tiền th&acirc;n l&agrave; c&ocirc;ng ty chuyển động trong ngh&agrave;nh giao vận h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN, sau khi kiến tạo đc mạng lưới lu&acirc;n chuyển vững mạnh c&ocirc;ng ty đ&atilde; vươn l&ecirc;n th&agrave;nh một trong c&aacute;c số &iacute;t c&aacute;c c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN uy t&iacute;n nhất.</p>

<p>ưu điểm của iChina Company ch&iacute;nh l&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a về nhanh &amp; kh&ocirc;ng tắc bi&ecirc;n.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3036" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n iChina Company" class="size-full wp-image-3036" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-ichina.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ China về việt nam uy t&iacute;n iChina Company</p>


</div>

<p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 9/10</li>

<li>Vận chuyển: 10/10</li>

<li>CSKH: 8/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 8/10</li>

<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 8/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://ichina.vn</li>

<li>Hotline: +84 7 8888 2282 | +84 24 228 228 28</li>

<li>Địa chỉ: Số 71 Ho&agrave;ng Cầu, Q. Đống Đa, H&agrave; Th&agrave;nh</li>


</ul>

<h3>TOP 3 – V&otilde; Minh Thi&ecirc;n</h3>

<p>Vominhthien.com giữa những năm gần đ&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh 1 trong c&aacute;c TOP c&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ giao vận h&agrave;ng b&ecirc;n tr&ecirc;n những trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam tr&ocirc;ng rất nổi bật nhất.</p>

<p>Dịch vụ giao vận h&agrave;ng Trung Quốc của V&otilde; Minh Thi&ecirc;n lu&ocirc;n mang về sự h&agrave;i l&ograve;ng cho bạn nhờ vận tốc v&agrave; chất lượng.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3044" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n V&otilde; Minh Thi&ecirc;n" class="size-full wp-image-3044" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n V&otilde; Minh Thi&ecirc;n</p>


</div>

<p>Điểm b&igrave;nh chọn những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 8/10</li>

<li>Vận chuyển: 8/10</li>

<li>CSKH: 10/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>

<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://vominhthien.com</li>

<li>Hotline: 1900 2284</li>

<li>Địa chỉ: 20 Cộng H&ograve;a, Phường 12, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh</li>


</ul>

<h3>TOP 4 – TOPTAOBAO.NET</h3>

<p>Kh&ocirc;ng chiếm dụng nhiều điểm mạnh về dịch vụ giao vận mặc d&ugrave; vậy điểm quan trọng m&agrave; TOPTAOBAO mang đến cho doanh nghiệp nhất m&agrave; kh&oacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; được đ&oacute; đ&oacute; l&agrave; sự tận t&acirc;m đối với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng b&eacute; dại nhất. nếu m&agrave; c&aacute;c tập đo&agrave;n lu&ocirc;n lắc đầu những đơn lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng Trung Quốc nhỏ lẻ th&igrave; sau đ&acirc;y bạn trọn vẹn an t&acirc;m l&agrave; c&aacute;c bạn sẽ được bổ trợ &amp; x&acirc;y cất c&ocirc;ng cuộc bu&ocirc;n b&aacute;n b&ecirc;n tr&ecirc;n những trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3042" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n TOPTAOBAO" class="size-full wp-image-3042" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-toptaobao.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n TOPTAOBAO</p>


</div>

<p>đặc biệt ph&iacute; dịch vụ tại TOPTAOBAO lu&ocirc;n lu&ocirc;n rẻ nhất so với Thị trường.</p>

<p>Điểm b&igrave;nh chọn những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 7/10</li>

<li>Vận chuyển: 8/10</li>

<li>CSKH: 10/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 10/10</li>

<li>b&igrave;nh luận kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://toptaobao.net</li>

<li>Hotline: 0972.025.210</li>

<li>Địa chỉ:

<ul>

<li>H&agrave; Nội: 419 Giải Ph&oacute;ng, Thanh Xu&acirc;n, TP H&agrave; Nội</li>

<li>TP HCM: 106/46A Lạc Long Qu&acirc;n, P3, Q.1</li>

</ul>

</li>


</ul>

<h3>TOP 5 – Dịch vụ giao vận hộ h&agrave;ng từ China tại TIPSORDER</h3>

<p> Tips Order kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; trang chuy&ecirc;n vận chuyển h&agrave;ng tr&ecirc;n những trang TMĐT bởi đấy l&agrave; một trang chuy&ecirc;n cung cấp th&ocirc;ng tin về kinh nghiệm mua h&agrave;ng, những tips cần thiết khi mua h&agrave;ng.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_2956" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="Tips Order l&agrave; tổng k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch v&agrave; nguồn h&agrave;ng order chất lượng" class="size-full wp-image-2956" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-order-ho-hang-1688-tips-order.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>Tips Order l&agrave; tổng k&ecirc;nh th&ocirc;ng b&aacute;o hữu dụng &amp; nguồn h&agrave;ng order quality</p>


</div>

<p>Ngo&agrave;i ra Tips Order c&ograve;n cung cấp những links đặt h&agrave;ng quality uy t&iacute;n đ&atilde; được check ngặt ngh&egrave;o. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ lu&acirc;n chuyển hộ h&agrave;ng từ Trung Quốc về VN th&igrave; bạn c&oacute; thể contact tại</p>

<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://tipsorder.com</li>

<li>Hotline: 0919.416.428</li>

<li>Địa chỉ: 250 Kim Giang, Đại Kim, Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội</li>


</ul>

<h3>TOP 6 – Thương Đ&ocirc;</h3>

<p>Thương Đ&ocirc; l&agrave; một C.ty l&acirc;u năm trong lĩnh vực giao vận h&agrave;ng nội địa and nước ngo&agrave;i, Thương Đ&ocirc; kh&ocirc;ng chỉ đơn vị vận chuyển h&agrave;ng Đ&agrave;i Loan Trung Quốc uy t&iacute;n m&agrave; c&ograve;n đ&aacute;p ứng tại &iacute;t nhiều nguồn h&agrave;ng ở nhiều non s&ocirc;ng.</p>

<p>đ&oacute; l&agrave; thế mạnh nhưng cũng ch&iacute;nh l&agrave; điểm yếu k&eacute;m của bọn họ khi đối đầu v&agrave; cạnh tranh trong TOPLIST những C.ty lu&acirc;n chuyển hộ h&agrave;ng từ China về việt nam .</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3041" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Thương Đ&ocirc;" class="size-full wp-image-3041" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-thuong-do.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n Thương Đ&ocirc;</p>


</div>

<p>Dường như mức ph&iacute; vận chuyển của Thương Đ&ocirc; Logisics l&agrave; si&ecirc;u rẻ, chỉ từ 8000 VNĐ/Kg, bạn c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ecirc;m Bảng B&aacute;o Gi&aacute; lu&acirc;n chuyển tại trang web của Thương Đ&ocirc;.</p>

<p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 8/10</li>

<li>Vận chuyển: 8/10</li>

<li>CSKH: 9/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 8/10</li>

<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://thuongdo.com</li>

<li>Hotline: 1900 6825</li>

<li>Địa chỉ:

<ul>

<li>H&agrave; Nội: Số 176 Trường Chinh, Thanh Xu&acirc;n, thủ đ&ocirc;.</li>

<li>TP HCM: 911 Nguyễn Tr&atilde;i – Q5 – Hồ Ch&iacute; Minh.</li>

</ul>

</li>


</ul>

<h3>TOP 7 – Qu&yacute; Nam</h3>

<p>l&agrave; 1 trong C.ty đi đầu trong ngh&agrave;nh nghề giao vận h&agrave;ng tr&ecirc;n những trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN. Qu&yacute; Nam đc biết đến nhờ sự đi đầu trong ngh&agrave;nh mang h&agrave;ng b&ecirc;n tr&ecirc;n những trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về người sử dụng. tuy nhi&ecirc;n do sự lớn mạnh and trẻ trung của c&aacute;c đơn vị mới m&agrave; Qu&yacute; Nam dần mất đi vị thế của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p>

<p>mặc d&ugrave; vậy so với những đối phương trong ng&agrave;nh về độ uy t&iacute;n th&igrave; Qu&yacute; Nam vẫn đứng TOP</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3040" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Qu&yacute; Nam" class="size-full wp-image-3040" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-quy-nam.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN uy t&iacute;n Qu&yacute; Nam</p>


</div>

<p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 8/10</li>

<li>Vận chuyển: 9/10</li>

<li>CSKH: 9/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>

<li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://quynam.net</li>

<li>Hotline: 0909 058 535</li>

<li>Địa chỉ:

<ul>

<li>H&agrave; Nội: Số nh&agrave; 10, Ng&aacute;ch 1, Ng&otilde; 16 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, Q.Đống Đa, TP. h&agrave; Nội</li>

<li>TP HCM: Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM</li>

</ul>

</li>


</ul>

<h3>TOP 8 – Nguồn h&agrave;ng 247</h3>

<p>đ&oacute; l&agrave; trang hỗ trợ vận chuyển h&agrave;ng tr&ecirc;n những trang TMĐT Trung Quốc với nguồn h&agrave;ng chất lượng uy t&iacute;n được sưu tầm trong qu&atilde;ng 10 năm trong ngh&agrave;nh nghề dịch vụ đặt đơn h&agrave;ng.</p>

<p>Đến với Nguồn h&agrave;ng 247 c&aacute;c bạn sẽ được tư vấn c&aacute;c nguồn h&agrave;ng chất lượng nhất, đồng thời người sử dụng sẽ đc tư vấn thương lượng mặc cả gi&aacute; lu&acirc;n chuyển nội địa với những chủ cửa h&agrave;ng b&aacute;n sản phẩm tại trang TMĐT Trung Quốc.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3037" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Nguồn h&agrave;ng 247" class="size-full wp-image-3037" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-nguon-hang-247.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>C.ty giao vận h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n Nguồn h&agrave;ng 247</p>


</div>

<p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 7/10</li>

<li>Vận chuyển: 8/10</li>

<li>CSKH: 10/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>

<li>b&igrave;nh luận kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://nguonhang247.com</li>

<li>Hotline: 086.507.1688</li>

<li>Địa chỉ:

<ul>

<li>H&agrave; Nội: 5/62 Nguyễn Viết Xu&acirc;n, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội.</li>

<li>TP HCM: 910 Nguyễn Tr&atilde;i – Q5 – Hồ Ch&iacute; Minh</li>

</ul>

</li>


</ul>

<h3>TOP 9 – order1688.vn</h3>

<p>Trang order1688.vn chuy&ecirc;n những dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng Trung Quốc đặc biệt l&agrave; kho h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến trang 1688.com. Dịch vụ của order1688.vn lu&ocirc;n lu&ocirc;n đem lại cho bạn sự h&agrave;i l&ograve;ng. nếu như kh&aacute;ch h&agrave;ng đang t&igrave;m cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n C.ty mua hộ h&agrave;ng 1688 uy t&iacute;n th&igrave; đ&oacute; l&agrave; doanh nghiệp bạn đang t&igrave;m.</p>

<p>rất c&oacute; thể điểm yếu duy nhất của order 1688 ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể kể tới đ&oacute; l&agrave; sự c&ocirc;ng ty n&agrave;y hiện chuyển động chủ yếu tại Hải Ph&ograve;ng Đất Cảng.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3039" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Order1688" class="size-full wp-image-3039" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-order1688.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>c&ocirc;ng ty lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n Order1688</p>


</div>

<p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 8/10</li>

<li>Vận chuyển: 9/10</li>

<li>CSKH: 9/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>

<li>b&igrave;nh luận kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://order1688.vn</li>

<li>Hotline: 0778 395 279</li>

<li>Địa chỉ: 39/26 Nguyễn Tường Loan, L&ecirc; Ch&acirc;n, TP Hải Ph&ograve;ng</li>


</ul>

<h3>TOP 10 – Nhập h&agrave;ng Ali</h3>

<p>c&ocirc;ng khai minh bạch trong t&uacute;i tiền giao vận h&agrave;ng từ China về nước ta l&agrave; thế mạnh của Nhập h&agrave;ng Ali, lu&ocirc;n lu&ocirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin h&agrave;nh tr&igrave;nh deals cho kh&aacute;ch gi&uacute;p kh&aacute;ch x&aacute;c định được thời quầy h&agrave;ng h&oacute;a về đến tay.</p>

<p>Nhập h&agrave;ng Ali hứa hẹn được xem l&agrave; đơn vị cung cấp dịch vụ đặt hộ h&agrave;ng Trung Quốc uy t&iacute;n tại VN trong khoảng thời gian đang tới.</p>

<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3038" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Nhập h&agrave;ng Ali" class="size-full wp-image-3038" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-nhap-hang-ali.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />


<p>C.ty lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n Nhập h&agrave;ng Ali</p>


</div>

<p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>

<ul>

<li>Kho vận: 8/10</li>

<li>Vận chuyển: 9/10</li>

<li>CSKH: 9/10</li>

<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>

<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>


</ul>

<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>

<ul>

<li>Website: https://quynam.net</li>

<li>Hotline: 0909 058 535</li>

<li>Địa chỉ:

<ul>

<li>H&agrave; Nội: Số nh&agrave; 10, Ng&aacute;ch 1, Ng&otilde; 16 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, Q.Đống Đa, Th&agrave;nh Phố H&agrave; Nội</li>

<li>TP HCM: Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh</li>

</ul>

</li>


</ul>

<p>TOP 10 C.ty hỗ trợ dịch vụ vận chuyển hộ h&agrave;ng từ China về VN ở những trang TMĐT Trung Quốc b&ecirc;n tr&ecirc;n đều nhận được c&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan từ người đặt đơn h&agrave;ng China trong suốt l&acirc;u đời qua. Mọi thắc mắc xin phấn k&iacute;ch li&ecirc;n hệ với Shop ch&uacute;ng t&ocirc;i theo th&ocirc;ng b&aacute;o tiếp sau đ&acirc;y.</p>

Xem th&ecirc;m ;

<p> https://tipsordercom.blogspot.com/2021/08/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung.html </p>

<p> https://tipsorder.edublogs.org/2021/08/09/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin/ </p>

<p> https://tipsordercom.wordpress.com/2021/08/09/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin/ </p>

<p> https://tipsorder.tumblr.com/post/659030463441207296/top-10-c%C3%B4ng-ty-v%E1%BA%ADn-chuy%E1%BB%83n-h%C3%A0ng-t%E1%BB%AB-trung-qu%E1%BB%91c-v%E1%BB%81 </p>

<p> https://www.reddit.com/user/tipsorder/comments/p0yxz3/top_10_c%C3%B4ng_ty_v%E1%BA%ADn_chuy%E1%BB%83n_h%C3%A0ng_t%E1%BB%AB_trung_qu%E1%BB%91c_v%E1%BB%81/ </p>

Read More: https://tipsorder.com/tips-order/top-10-cong-ty-mua-ho-hang-1688-uy-tin.html

Disable Third Party Ads

Share